ข้อสอบกลางภาค วิชา ง14121 เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

20 | Total Attempts: 1074

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบกลางภาค วิชา ง14121 เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบาย : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว (ปรนัย 20 คะแนน)


Questions and Answers
 • 1. 
  วันเฉลิมได้ฟังนิทานเรื่องนายพรานผู้ขมังธนูกับราชสีห์จากคุณครูสมใจ  ข้อมูลที่วันเฉลิมได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 2. 
  น้ำอ้อยทำการทดลองการงอกของเมล็ดข้าวในดินเหนียวจากจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทองว่าดินเหนียวจากที่ใดจะทำให้เมล็ดข้าวโตเร็วกว่ากัน ข้อมูลที่น้ำอ้อยได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 3. 
  กาหลงออกแบบท่าเต้นแอโรบิคด้วยตนเองเพื่อนำไปสอนนักเรียน ข้อมูลที่นักเรียนได้รับเป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 4. 
  หญิงอ้ายสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่ได้ร่วมงานตลาดนัดศิลปะเพื่อนำไปเขียนรายงาน ข้อมูลที่หญิงอ้ายรวบรวมได้เป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 5. 
  ชายเผือกฝึกตำส้มตำตามสูตรตำระเบิดที่คุณยายเขียนไว้ให้  ข้อมูลที่ชายเผือกได้เป็นข้อมูลประเภทใด
  • A. 

   ข้อมูลปฐมภูมิ

  • B. 

   ข้อมูลทุติยภูมิ

 • 6. 
  กระบวนการสารสนเทศตรงตามข้อใด
  • A. 

   ข้อมูล-การประมวลผล-สารสนเทศ

  • B. 

   สารสนเทศ-ข้อมูล-การประมวลผล

  • C. 

   สารสนเทศ-การประมวลผล-ข้อมูล

  • D. 

   การประมวลผล-ข้อมูล-สารสนเทศ

 • 7. 
  เด็กชายโอมได้เกรดเฉลี่ย 3.85 ข้อความที่ขีดเส้นได้คืออะไร
  • A. 

   Data (ข้อมูล)

  • B. 

   Information (สารสนเทศ)

  • C. 

   Process(กระบวนการประมวนผล)

  • D. 

   Data Processing (การประมวนผลข้อมูล)

 • 8. 
  ข้อใดเป็นการเก็บข้อมูล
  • A. 

   การสัมภาษณ์

  • B. 

   การเปรียบเทียบ

  • C. 

   การแจกแจง

  • D. 

   การสรุปผล

 • 9. 
  เมื่อนักเรียนเข้าสู่ Internet จะสังเกตชื่อเว็บไซด์ได้จากส่วนใด
  • A. 

   แถบชื่อ (Title Bar)

  • B. 

   แถบเมนู (Menu Bar)

  • C. 

   แถบเครื่องมือ (Tool Bar)

  • D. 

   แถบที่อยู่ (Address Bar)

 • 10. 
  10. http://krunoksatit.siam2web.com  ส่วนใดคือ Domain Name               
  • A. 

   Http://krunoksatit.

  • B. 

   Krunoksatit.siam2web

  • C. 

   krunoksatit.siam2web.com

  • D. 

   Siam2web.com

 • 11. 
  ข้อใดคือชื่อโดเมน (Domain Name) 2 ระดับ                 
  • A. 

   Www.google.co.th

  • B. 

   Www.school.net

  • C. 

   www.kus.ku.ac.th

  • D. 

   Www.nectec.or.th

 • 12. 
  ข้อใดคือชื่อโดเมน (Domain Name) 3 ระดับ                 
  • A. 

   www.kus.ac.th

  • B. 

   www.sanook.com

  • C. 

   Krunoksatit.siam2web.com

  • D. 

   www.google.com

 • 13. 
  ชื่อโดเมน (Domain Name) ในข้อใดไม่เข้าพวก             
  • A. 

   Www.nasa.gov

  • B. 

   www.ku.ac.th

  • C. 

   Www.uab.edu

  • D. 

   Www.griffith.edu.au

 • 14. 
  ชื่อโดเมน (Domain Name) ในข้อใดเป็นโดเมนเนมขององค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน
  • A. 

   Www.arirang.co.kr

  • B. 

   Www.asiaregistry.jp

  • C. 

   Www.dreamsatellitetv.cn

  • D. 

   www.yahoo.co.uk

 • 15. 
  มูลนิธิเพื่อนหญิงจะไปจดทะเทียนสร้างเว็บไซด์ควรที่จะเป็นเว็บไซด์ใด               
  • A. 

   Www.friendsofwomen.or.th

  • B. 

   Www.friendsofwomen.edu.th

  • C. 

   Www.friendsofwomen.gov.th

  • D. 

   www.friendsofwomen.net.th

 • 16. 
  ถ้าส้มฉุนต้องการจดทะเบียนสร้างเว็บไซด์ของ บริษัทCoffee Drinkจำกัด จะต้องใช้โดเมนเนม  ประเภทใด
  • A. 

   .go/.gov

  • B. 

   .ac/.edu

  • C. 

   .co/.com

  • D. 

   .or/.org

 • 17. 
  Web browser คืออะไร                 
  • A. 

   โปรแกรมค้นดูเว็บไซด์

  • B. 

   โปรแกรมตกแต่งรูปภา

  • C. 

   โปรแกรมพิมพ์เอกสาร

  • D. 

   โปรแกรมนำเสนอผลงาน

 • 18. 
  การรับข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียกว่า
  • A. 

   Upload

  • B. 

   Download

  • C. 

   Freeload

  • D. 

   Saveload

 • 19. 
  . “ปัจจุบันความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศให้โอกาสการเรียนรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่จำกัด” จากบทความนี้นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด
  • A. 

   การยืม-คืน หนังสือในห้องสมุดรวดเร็วขึ้น

  • B. 

   การค้นหาความรู้ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

  • C. 

   การส่งข้อมูลทำได้รวดเร็วขึ้น

  • D. 

   การคัดลอกข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น

 • 20. 
  ถ้าแป้งร่ำจะนำเสนอโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการนำเสนอควรจะใช้โปรแกรมใดมาช่วยสร้างงานนำเสนอ               
  • A. 

   Web browser

  • B. 

   Microsoft Office Word

  • C. 

   Microsoft Office Excel

  • D. 

   Microsoft Office PowerPoint

Back to Top Back to top