Θερμοδυναμική - Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου

8 | Total Attempts: 226

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο 1ος  Θερμοδυναμικός  Νόμος εκφράζει την ΑΔΜΕ. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Σε μια αδιαβατική εκτόνωση ενός  ιδανικού αερίου ισχύει:
  • A. 

   W=0

  • B. 

   Q>0

  • C. 

   ΔU>0

  • D. 

   Q=0

 • 3. 
  Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η θερμοκρασία του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονατομικά αέρια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Στα στερεά και τα υγρά, η ειδική θερμότητα εξαρτάται μόνο από το υλικό τους. Στα αέρια η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα εξαρτάται κάθε φορά από τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνεται το αέριο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Μια μηχανή Carnot λειτουργεί ανάμεσα σε δύο ακραίες θερμοκρασίες μια ψυχρή   T c  και μια θερμή Τ  h  και ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι e1 . Αν τετραπλασιάσουμε τη θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής (Τh΄=4Τh) χωρίς να πειράξουμε καθόλου τη θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής τότε η απόδοση της ίδιας μηχανής Carnot ισούται με e2. Η σχέση που συνδέει του δύο συντελεστές απόδοσης είναι:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
 • 8. 
  Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονατομικού αερίου με n=6/R βρίσκεται στην κατάσταση Α με πίεση PA=6∙105N/m2 και όγκο VΑ=2∙10-3m3 και εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου η μεταβολή ΓΑ είναι ισόθερμη. Η  θερμοκρασία του αερίου στην κατάσταση Γ είναι: 
  • A. 

   220 Κ

  • B. 

   200 Κ

  • C. 

   600 Κ

  • D. 

   120 Κ

Back to Top Back to top