Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους - Αρχαία Γ' Γυμνασίου

6 | Total Attempts: 86

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους - Αρχαία Γ

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 7η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το πρώτο πρόσωπο οριστικής μέλλοντα του ρήματος ἀμύνω είναι ἀμυνῶ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η μετοχή μέλλοντα του ρήματος στέλλω είναι:
  • A. 

   στέλλων, -ουσα, -ον

  • B. 

   στελῶν, -οῦσα, - οῦν

  • C. 

   στελλῶν, -οῦσα, - οῦν

 • 3. 
  Το απαρέμφατο μέλλοντα του ρήματος ὀδύρομαι είναι:
  • A. 

   ὀδυρεῖσθαι

  • B. 

   ὀδυροῖσθαι

  • C. 

   ὀδυροῦσθαι

 • 4. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα του ρήματος νομίζω:
  • A. 

   νομίσοι

  • B. 

   νομιοῖ

  • C. 

   νομιοί

 • 5. 
  Το β΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του ρήματος αἴρω είναι:
  • A. 

   ἀρείτε

  • B. 

   αἰρεῖτε

  • C. 

   ἀρεῖτε

 • 6. 
  Το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα του ρήματος βάλλω είναι:
  • A. 

   βάλουσι

  • B. 

   βαλοῦσι

  • C. 

   βαλλοῦσι

Back to Top Back to top