Operativ Cərrahiyyə -2 Atu-amu.Net Quiz

10 Suallar | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Operativ Cərrahiyyə -2 Atu-amu.Net Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Yoğun bağırsağın xərçəngi zamanı sağ tərəfli hemikolektomiyada hansı törəmələr xaric edilməlidir?
  • A. 

   Bauhin qapağından 15 sm aralı qalça, kor, çənbər və köndələn çənbər bağırsağın yarısı ətraf toxuma ilə birlikdə

  • B. 

   Bauhin qapağından 40 sm aralı qalça bağırsaq, kor və qalxan çənbər bağırsaq ətraf toxumalarsız

  • C. 

   Bauhin qapağından 15 sm aralı qalça bağırsaq, kor və qalxan çənbər bağırsaq ətraf toxuma ilə birlikdə

  • D. 

   Bauhin qapağından 40 sm aralı qalça, kor və qalxan çənbər bağırsaq ətraf toxuma ilə birlikdə

  • E. 

   Kor və qalxan çənbər bağırsağı bağırsaq ətrafı toxuma ilə birlikdə

 • 2. 
  Aşağıdakılardan hansı yuxarı müsariqə arteriyasının şaxəsi de­yil?
  • A. 

   çənbər bağırsağın sol arteriyası

  • B. 

   Aşağı mədəaltı vəz – onikibarmaq bağırsaq arteriyası

  • C. 

   Qalça – çənbərbağırsaq arteriyası

  • D. 

   çənbərbağırsağın sağ arteriyası

  • E. 

   çənbərbağırsağın orta arteriyası

 • 3. 
  Qara ciyərin hansı səthi peritonla örtülü deyil?
  • A. 

   Diafraqma səthinin ön hissəsi

  • B. 

   Diafraqma səthinin arxa hissəsi

  • C. 

   Aşağı səthinin arxa hissəsi

  • D. 

   Aşağı səthinin ön hissəsi

  • E. 

   Heç bir variant düzgün deyil

 • 4. 
  Böyrəyin rezeksiyası zamanı böyrək yarasının üzərini qapamaq və daha yaxşı hemostaz əldə etmək üçün hansı toxumadan istifadə olunur?
  • A. 

   əməliyyat yarasının kənarından götürülmüş sərbəst əzələ dilimindən

  • B. 

   Böyrəyin üzərini örtən fassiyal kapsuldan götürülən səfhədən

  • C. 

   Peritonarxası fassiyadan götürülmüş dilimdən

  • D. 

   Qarındaxili fassiyasından götürülmüş bir hissədən

  • E. 

   Böyrəyin piy qişasından

 • 5. 
  Göbək yırtığı zamanı göbək həlqəsinin Meyo üsulu ilə plastikasında aşağıdakı toxumalar birləşdirilir:
  • A. 

   Qarının enli əzələlərinin aponevrozunun yuxarı və aşağı kənarları

  • B. 

   Qarının enli əzələsinin aponevrozunun sağ və sol kənarları

  • C. 

   Qarının düz əzələsinin daxili kənarları

  • D. 

   Qarının xarici çəp əzələsinin aponevrozunun kənarları

  • E. 

   Göbək nahiyyəsinin xüsusi fassiyasının daxili kənarları

 • 6. 
  Gövdəni düzləndirən əzələnin sərt aponevrotik yatağı hansı fassiyanın hesabına əmələ gəlmişdir?
  • A. 

   Döş qəfəsi bel fassiyasının səthi və dərin səfhələri hesabına

  • B. 

   Xüsusi fassiyanın səthi səfhəsi hesabına

  • C. 

   Qarındaxili fassiya hesabına

  • D. 

   Peritondaxili fassiyanın səfhələri hesabına

  • E. 

   Səthi fassiyanın hesabına

 • 7. 
  Kəskin irinli paranefrit zamanı lyumbotomiya icra edərkən cərrah aşağıdakılardan hansını etməməlidir?
  • A. 

   Drenajlara qədər yaranın bütün uzunluğu boyunca təbəqələrlə tikilməsi

  • B. 

   Paranefral toxuma sahəsinin bütün hissələrinə boruşəkilli drenajların yeridilməsi

  • C. 

   Paranefriyada bütün irinli ciblərin açılması

  • D. 

   Rezin-tənzif drenajların qoyulması

  • E. 

   Yaranın ön-lateral hissəsinin tikilməsi

 • 8. 
  Aşağıdakılardan hansı porto – kaval anastomoz deyil?
  • A. 

   Bel venaları ilə tək və yarımtək venalar arasında olan anastomoz

  • B. 

   Mədə venaları ilə qida borusu venaları arasındakı anastomozlar

  • C. 

   Qapı venası ilə düz bağırsaq venaları arasındakı anastomozlar

  • D. 

   Qapı venası, göbəkətrafı venalar ilə aşağı və yuxarı qarınüstü venalar arasındakı anastomozlar

  • E. 

   Qapı venasının mənbələri ilə peritonarxası nahiyədəki venalar ara¬sın¬da əmələ gələn anastomozlar

 • 9. 
  Lesqaft – Qryunfeld rombunun əmələ gəlməsində hansı anatomik törəmə iştirak etmir?
  • A. 

   Arxanın enli əzələsi

  • B. 

   Aşağı dişli əzələnin aşağı kənarı

  • C. 

   Qarının daxili çəp əzələsinin arxa (sərbəst) kənarı

  • D. 

   Onurğanı düzləndirən əzələnin bayır kənarı

  • E. 

   XII qabırğa

 • 10. 
  Düz bağırsağın yuxarı hissəsində yerləşmiş şişlərin xaric edilməsi zamanı düz bağırsağın yuxarı hissəsinin qan təchizatının kəskin pozulması (nekrozu) nə ilə izah olunur?
  • A. 

   Düz bağırsağın yuxarı arteriyasının a.sigmoidea ima ilə anastomozlaşdığı yerdən aşağıda bağlanılması ilə

  • B. 

   Düz bağırsağın yuxarı arteriyasının a.sigmoidea ima ilə anastomozlaşdığı yerdən yuxarıda bağlanılması ilə

  • C. 

   Düz bağırsağın yuxarı arteriyasının orta arteriya ilə anastomozlaşdığı yerdən aşağıda bağlanılması ilə

  • D. 

   Düz bağırsağın yuxarı arteriyasının orta arteriya ilə anastomozlaşdığı yerdən yuxarıda bağlanılması ilə

  • E. 

   Düz bağırsağın orta arteriyasının yuxarı arteriya ilə anastomozlaşdığı yerdən aşağıda kəsilməsi ilə

Back to Top Back to top