Operativ Cərrahiyyə -1 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 130

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Operativ Cərrahiyyə -1 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  Xayanın yataq qişasının visseral səhifəsi qarının ön divarının hansı təbəqəsinin törəməsidir?
  • A. 

   Parietal peritonun

  • B. 

   Köndələn fassiyanın

  • C. 

   Köndələn əzələnin aponevrozunun

  • D. 

   Xüsusi fassiyanın

  • E. 

   Səthi fassiyanın

 • 2. 
  Qarının aşağı 1/3 hissəsində düz əzələ yatağının arxa divarı bilavasitə hansı anatomik törəmədən əmələ gəlmişdir?
  • A. 

   Köndələn fassiyadan

  • B. 

   Parietal peritondan

  • C. 

   Köndələn əzələnin aponevrozundan

  • D. 

   Peritonönü fassiyadan

  • E. 

   çanaq fassiyasından

 • 3. 
  Peritonarxası sahənin ikinci toxuma qatı (paranefron) yerləşir:
  • A. 

   Böyrəkönü və böyrəkarxası fassiyalar arasında

  • B. 

   Böyrəkönü fasiya ilə qarındaxili fassiya arasında

  • C. 

   Böyrəkönü fassiya ilə periton arasında

  • D. 

   Böyrəkarxası fassiya ilə Toldi fassiyası arasında

  • E. 

   Böyrəkarxası fassiya ilə qarındaxili fassiya arasında

 • 4. 
  Aşağıdakılardan hansı retroqrad apendektomiya zamanı cərrahın fəaliyyətinə aid deyil?
  • A. 

   çözün və bitişmələrin kəsilməsi ilə çıxıntının əsasından zirvəsinə doğru ayrılması

  • B. 

   Liqaturanın çözün əsasından keçirib bağlanılması

  • C. 

   çıxıntının əsasının ətrafına bağırsaq tikişinin qoyulması

  • D. 

   Tikişin distal hissəsindən çıxıntının kəsilməsi və güdülə tikişin qoyulması

  • E. 

   çıxıntının kənarlaşdırılması, yaranın təbəqələrlə tikilməsi

 • 5. 
  Aşağıdakılardan hansı Şkolnikov – Selivanov üsulu ilə çanaqdaxili anesteziyaya göstəriş deyil?
  • A. 

   Çanaq sümüklərinin çoxsaylı və arxa yarımhəlqəsinin sınıqları

  • B. 

   Aşağı ətrafların bərk əzilməsi

  • C. 

   Daxili orqanların zədələnməsi ilə çanağın sınıqları

  • D. 

   Çanağın sınıqları zamanı xəstələrin xəstəxanaya nəql edilməsi zamanı şokun profilaktikası zərurəti

  • E. 

   Çanaq orqanlarının inoperabel şişlərində

 • 6. 
  Aşağıdakılardan hansı yırtıqlar münasibətilə həyata keçirilən cər­rahi əməliyyatların tərkib hissəsi kimi icra olunmur?
  • A. 

   Yırtıq nahiyəsinin plastikası məqsədilə sərbəst dəri diliminin ha¬zır¬lan¬ması

  • B. 

   Yırtığın əmələ gəldiyi nahiyəyə uyğun olaraq, xarici örtük toxumaların kə¬¬¬¬¬sil¬məsilə yırtıq kisəsinə cərrahi yolun icrası

  • C. 

   Yırtıq kisəsinin ətraf toxumalardan ayrılması və açılması, yırtıq möh¬tə¬viy¬yatının müvafiq qaydada yoxlanılaraq öz yerinə qaytarılması

  • D. 

   Yırtıq qapısının ləğvi

  • E. 

   Yırtıq nahiyəsinin möhkəmləndirilməsi (hernioplastika)

 • 7. 
  Sol pariyetal plevra hansı qabırğa səviyyəsində aşağı sərhədə keçir?
  • A. 

   IV qabırğa

  • B. 

   III qabırğa

  • C. 

   V qabırğa

  • D. 

   VII qabırğa

  • E. 

   VI qabırğa

 • 8. 
  Aşağıdakı əməliyyatlardan hansı mədədən yad cismin endoskopik üsulla çıxarılması mümkün olmadıqda icra edilir?
  • A. 

   Qastrotomiya

  • B. 

   Qastrostomiya

  • C. 

   Qastroektomiya

  • D. 

   Qastroenteroanastomoz

  • E. 

   Mədənin rezeksiyası

 • 9. 
  Enən çənbər bağırsaq hansı arteriyalar ilə qidalanır?
  • A. 

   Sol çənbər bağırsaq arteriyası ilə

  • B. 

   Sol böyrək arteriyası ilə

  • C. 

   Sol xayalıq (yumurtalıq) arteriyası ilə

  • D. 

   Sol mədə – piylik arteriyası ilə

  • E. 

   Dalaq arteriyası ilə

 • 10. 
  Oturaq – düz bağırsaq çuxuru öndə sidik – cinsiyyət üçbucağından nə ilə ayrılır?
  • A. 

   Aralığın səthi köndələn əzələsinin əsası ilə

  • B. 

   Aralığın dərin köndələn əzələsinin əsası ilə

  • C. 

   Büzdüm əzələsinin arxa kənarı ilə

  • D. 

   Anusu büzən əzələnin bayır kənarı ilə

  • E. 

   Anusu qaldıran əzələnin arxa kənarı ilə

Back to Top Back to top