Patoloji Anatomiya -2 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 186

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Patoloji Anatomiya -2 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  Limfoqranulomatoz xəstəliyi üçün xarakter olan çatışmayan atipik hüceyrəni təyin edin: 1) Xockinin kiçik hüceyrələri 2) Xockinin böyük hüceyrələri 3) – – – – 
  • A. 

   Şternberq hüceyrələri

  • B. 

   Xockinin orta hüceyrələri

  • C. 

   Xockinin hiper hüceyrələri

  • D. 

   Berkitt hüceyrələri

  • E. 

   Mielom hüceyrələri

 • 2. 
  Meyit ləkələrinin inkişaf mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığını müəyyən edin: 1) Diffuziya 2) Hipostaz 3) İmbibisiya
  • A. 

   2, 1, 3

  • B. 

   3, 1, 2

  • C. 

   2, 3, 1

  • D. 

   3, 2, 1

  • E. 

   1, 2, 3

 • 3. 
  III tip yüksək həssaslıq reaksiyaları hansı immun mexanizmlə həyata keçirilir?
  • A. 

   Əmələ gəlmiş immun komplekslər tərəfindən törədilir

  • B. 

   Sensibilizə olunmuş B-limfositlər tərəfindən inkişaf edir

  • C. 

   IgE-nin təsiri ilə inkişaf edir

  • D. 

   Makrofaqlarla birlikdə eozinofillərin toxumalara təsiri nəticəsində inkişaf edir

  • E. 

   Allergik antilelər tərəfindən həyata keçirilir

 • 4. 
  Adenoma nədir?
  • A. 

   Vəz epitelindən inkişaf edən xoş xassəli şiş

  • B. 

   Örtük epitelindən inkişaf edən xoş xassəli şiş

  • C. 

   Vəz epitelindən inkişaf edən bəd xassəli şiş

  • D. 

   Birləşdirici toxumadan inkişaf edən xoş xassəli şiş

  • E. 

   Prostat vəzin kistoz törəməsi

 • 5. 
  Göstərilən leykoz növlərini aid olduqları qruplar üzrə yerləşdirin: I.Kəskin leykozlar II.Xroniki leykozlar 1) Differensiasiya etməmiş leykoz 2) Limfoblast leykoz 3) Meqakarioblast leykoz 4) Limfoleykoz 5) Mieloid leykoz 6) Monositar leykoz                I          II
  • A. 

   4,5,6; -- 1,2,3

  • B. 

   3,4,5 -- 1,2,6

  • C. 

   1,3,5; -- 2,4,6

  • D. 

   2,4,6; -- 1,3,5

  • E. 

   1,2,3; -- 4,5,6

 • 6. 
  Göstərilən şişləri aid olduqları qruplar üzrə yerləşdirin: I.Xoş xassəli mezenximal şişlər II.Bəd xassəli mezenximal şişlər 1) Leyomiosarkoma 2) Lipoma 3) Bəd xassəli mezotelioma 4) Rabdomioma 5) Osteosarkoma 6) Dermatofibroma                I          II
  • A. 

   1,3,6; -- 2,4,5

  • B. 

   4,5,6; -- 1,2,3

  • C. 

   3,4,5 -- 1,2,6

  • D. 

   2,4,6; -- 1,3,5

  • E. 

   1,2,3; -- 4,5,6

 • 7. 
  Göstərilən anemiyaları müvafiq qruplar üzrə yerləşdirin. I.Dishemopoetik anemiyalar II.Hemolitik anemiyalar 1) Dəmir defisitli anemiya 2) Posttransfuzion anemiya 3) B12-defisitli anemiya 4) Sferositoz 5) Erlixin hipoplastik anemiyası 6) beta-talassemiya                I          II
  • A. 

   4,5,6; -- 1,2,3

  • B. 

   3,4,5 -- 1,2,6

  • C. 

   1,3,5; -- 2,4,6

  • D. 

   2,4,6; -- 1,3,5

  • E. 

   1,5,6; -- 2,3,4

 • 8. 
  Göstərilən toxuma elementləri ilə onların təyinində istifadə edilən reaktivlər arasında uyğunluğu müəyyən edin: I.Piy toxuması II.Amiloid maddəsi 1) Lyuqol məhlulu 2) Konqo boyası 3) Gensian-fiolet 4) Sudan-4 5) Şarlax boyası 6) Sudan-3                 I          II
  • A. 

   4,5,6; -- 1,2,3

  • B. 

   1,2,5; -- 3,4,6

  • C. 

   2,3,6; -- 1,4,5

  • D. 

   2,4,6; -- 1,3,5

  • E. 

   1,3,4; -- 2,5,6

 • 9. 
  Uyğunluğu müəyyən edin: I.Ekssudativ iltihab II.Proliferativ iltihab 1) İrinli meningit 2) Difteritik ərp 3) Krupoz pnevmoniya 4) İnterstitsial iltihab 5) Lanqhans hüceyrələri 6) Yad cisimlərin ətrafında əmələ gələn iltihab                I          II
  • A. 

   1,2,3; -- 4,5,6

  • B. 

   1,5,6; -- 2,3,4

  • C. 

   2,4,5; -- 1,3,6

  • D. 

   3,5,6; -- 1,2,4

  • E. 

   1,3,5; -- 2,4,6

 • 10. 
  Göstərilən şişləri aid olduqları qruplar üzrə yerləşdirin: I.Xoş xassəli mezenximal şişlər II.Bəd xassəli mezenximal şişlər 1) Osteosarkoma 2) Yuinq sarkoması 3) Fibroma 4) Leyomioma 5) Fibromatoz 6) Kapoşi sarkoması                I          II
  • A. 

   1,3,6; -- 2,4,5

  • B. 

   4,5,6; -- 1,2,3

  • C. 

   3,4,5 -- 1,2,6

  • D. 

   2,4,6; -- 1,3,5

  • E. 

   1,2,3; -- 4,5,6

Back to Top Back to top