ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ - ПРОГРАМИРАЊЕ IV година

148 | Total Attempts: 94

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  - IV

Ова се сите прашања за екстерно тестирање од предметот „Програмирање". За оние прашања за кои треба да го внесете одговорот користете македонска поддршка и мали букви. Имињата на компонентите и другите резревирани зборови пишувајте ги на латиница.


Questions and Answers
 • 1. 
  Способноста на оперативниот систем Windows да извршува паралелно повеќе програми се нарекува: 
 • 2. 
  Програмскиот код придружен на објектот кој одредува како тој ќе ги обработува информациите и како ќе реагира на настаните се нарекува
 • 3. 
  Кои се трите основни принципи на објектно-ориентираното програмирање?
  • A. 

   енкапсулација и полиморфизам

  • B. 

   енкапсулација, наследување и полиморфизам

  • C. 

   енкапсулација, наследување, полиморфизам и функционалност

  • D. 

   функционалност, полиморфизам и објективност

 • 4. 
  Колку дијалог прозорци се појавуваат ако сакаме да го зачуваме проектот одбирајќи ја опцијата File / Save Project As од главното мени на Delphi?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  Даден е програмски сегмент, како што е прикажано на сликата. На кој настан и на која компонента ќе биде извршен прикажаниот код?
  • A. 

   Компонента: Edit , Event: OnChange

  • B. 

   Компонента: Label, Event: OnEnter

  • C. 

   Компонента: Edit , Event: OnEnter

  • D. 

   Компонента: Button, Event: OnChange

 • 6. 
  Кој од следните примери е правилно напишан коментар?
  • A. 

   --komentar или /*komentar*/

  • B. 

   {komentar} или (*komentar*)

  • C. 

   {komentar} или /*komentar*/

  • D. 

   //komentar или /*komentar*/

 • 7. 
  Функцијата FloatToStr врши конверзија
  • A. 

   Oд низа знаци (string) во цел број

  • B. 

   Oд низа знаци (string) во реален број

  • C. 

   Oд реални броеви во цели броеви

  • D. 

   Oд реални броеви во низа знаци (string)

 • 8. 
  RadioButton компонентата служи за
  • A. 

   избор на една од неколку можни опции

  • B. 

   повторување со броење на циклусите

  • C. 

   поставување на својства на компонентите

  • D. 

   повторување со проверка на одреден услов

 • 9. 
  На сликата е даден дел од формата:   Одредете го бројот и видот на компоненти поставени на неа
  • A. 

   3 RadioGroup и 1 RadioButton

  • B. 

   3 RadioGroup и 3 RadioButton

  • C. 

   1 RadioGroup и 3 RadioButton

  • D. 

   1 RadioButton и 1 RadioGroup

 • 10. 
  При покренување на програмата Delphi ја прикажува грешката прикажана на сликата. Која од наведените е една од можните причини за предизвиканата грешка?
  • A. 

   Не постои компонента Label со Name:=Label1

  • B. 

   Не може да се постави својството Font на Label компонентата

  • C. 

   Fsbold не е валиден фонт во DELPHI

  • D. 

   Ниту едно од наведеното

 • 11. 
  Прозорецот на Object Inspector – от има две јазичиња. Едното од нив е јазичето Properties, a другото е јазичето
 • 12. 
  Ако прозорецот го разгледуваме како еден објект, тогаш клик на прозорецот претставува негов
 • 13. 
  Програмирањето чии основни поими се: компоненти, објекти, методи и настани, се нарекува
 • 14. 
  Ако компјутерскиот систем го разгледуваме како еден објект, тогаш типот на неговиот процесор, големината на хард дискот, неговата графичка картичка итн., претставуваат негови
  • A. 

   функции

  • B. 

   методи

  • C. 

   својства

  • D. 

   објекти

 • 15. 
  Објектите имаат својство на криење на информациите. Тоа значи дека мора да знаат како да комуницираат помеѓу себе преку свои дефинирани интерфејси, но не е дозволено (ако нема потреба) да знаат како другите објекти ги имплементираат своите детали (Пр. Ние можеме да ја возиме колата и при тоа нема потреба да знаеме како работи моторот, преносниот систем, како работат кочниците. За нас е само важно да знаеме да ја употребуваме педалата за гас, кочницата, квачилото, воланот итн.). Ваквиот принцип на набљудување на односите помеѓу објектите се нарекува
  • A. 

   енкапсулација

  • B. 

   полиморфизам

  • C. 

   наследување

  • D. 

   функционалност

 • 16. 
  На сликата е прикажан
  • A. 

   Образец - форма

  • B. 

   Object Inspector

  • C. 

   Листа со менија

  • D. 

   Standard страницата од Палетата со компоненти

 • 17. 
  Прозорецот на образецот или формата е
  • A. 

   основна компонента во Delphi апликацијата и служи за дизајнирање на апликации каде што се сместуваат компонентите

  • B. 

   форма која служи за избор на компонентите

  • C. 

   мени за избор на повеќе наредби

  • D. 

   прозорец за пишување на програмскиот код

 • 18. 
  Опцијата Save Project As од File менито
  • A. 

   служи за затварање на проектот

  • B. 

   служи за креирање на проектот

  • C. 

   служи за отварање на проектот

  • D. 

   служи за зачувување на проектот

 • 19. 
  Која од понудените опции од View менито треба да ја избереме за ги прикажеме формите од кои е составен проектот?
  • A. 

   Units

  • B. 

   Forms

  • C. 

   Toolbars

  • D. 

   Object Inspector

 • 20. 
  Ако се избере компонентата како што е прикажано на сликата (компонентата што е заокружена со црвен круг), на формата ќе биде поставена компонентата
 • 21. 
  Главно мени на формата се поставува со компонентата
 • 22. 
  Кој прозорец е прикажан на сликата?
  • A. 

   Прозорец на програмскиот код

  • B. 

   Образец формата

  • C. 

   Палетата со компоненти

  • D. 

   Object Inspector

 • 23. 
   Еден од принципите на објектно-ориентираното програмирање кој  возможува еден објект да може да се опише врз основа на друг објект се нарекува
  • A. 

   полиморфизам

  • B. 

   енкапсулација

  • C. 

   наследување

  • D. 

   обкетивност

 • 24. 
   Како се нарекува прозорецот во кој се нагодуваат својствата и настаните на компонентите?
 • 25. 
  Ако сакаме да започнеме извршување на програмата од почеток, откако сме ја пронашле грешката или некоја од променливите добила несакана вредност, која опција од Run менито треба да ја користиме?
  • A. 

   Re-Run

  • B. 

   Run

  • C. 

   Program Pause

  • D. 

   Program Reset

Back to Top Back to top