10 - கணிதம் - அலகு 11. புள்ளியியல்

15 Questions | Total Attempts: 142

SettingsSettingsSettings
Please wait...
10 - - 11.

Prepared By Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .              ;           &nbs p;           &nb sp;          & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 
   2,3,4,7,11,13,17,  19,23,29   என்ற  முதல் 10 பகா எண்களின்  வீச்சு
  • A. 

   27

  • B. 

   28

  • C. 

   29

  • D. 

   26

 • 2. 
  The least value in a collection of data is 14.1 . If the range of the collection is 28.4, then the greatest value of the collection is
  • A. 

   42.5

  • B. 

   43.5

  • C. 

   42.4

  • D. 

   42.1

 • 3. 
  The greatest value in a collection of data is 72 and the least value     is 28.then the coefficient of range is
  • A. 

   0.44

  • B. 

   0.72

  • C. 

   44

  • D. 

   0.28

 • 4. 
  For a collection of 11 items ∑x =132, then the arithmetic mean is
  • A. 

   12

  • B. 

   11

  • C. 

   14

  • D. 

   13

 • 5. 
  For  any collection of n items , ∑(x-  ) = 
  • A. 

   0

  • B. 

   ∑x

  • C. 

   X ̅

  • D. 

   N x ̅

 • 6. 
  For  any collection of n items , (∑x)-   =
  • A. 

   (n-1)x ̅

  • B. 

   N x ̅

  • C. 

   (n-2) x ̅

  • D. 

   0

 • 7. 
   If t is the standard deviation of x,y,z, then the standard deviation    of  x+5,y+5,z+5 is 
  • A. 

   t

  • B. 

   T/3

  • C. 

   xyz

  • D. 

   T+5

 • 8. 
  If the standard deviation of a set of data is 1.6, then the   variance is
  • A. 

   2.56

  • B. 

   0.4

  • C. 

   1.96

  • D. 

   0.04

 • 9. 
  If the variance of a data is 12.25,then the S.D is
  • A. 

   3.5

  • B. 

   3

  • C. 

   2.5

  • D. 

   3.25

 • 10. 
  Variance of the first 11 natural numbers is
  • A. 

   10

  • B. 

   √5

  • C. 

   √10

  • D. 

   5√2

 • 11. 
  The Variance of 10,10,10,10,10  is
  • A. 

   0

  • B. 

   10

  • C. 

   √10

  • D. 

   5

 • 12. 
  If the variance of 14,18,22,26,30 is 32, then the variance of    28,36,44,52,60 is 
  • A. 

   128

  • B. 

   6

  • C. 

   32 √2

  • D. 

   32

 • 13. 
  Standard deviation of a collection of data is 2 . If each value is multiplied by 3,then the standard deviation of the new data is
  • A. 

   6√2

  • B. 

   √12

  • C. 

   4 √2

  • D. 

   9 √2

 • 14. 
  Given∑ (X- )2  = 48 ,    =20 and n=12. The coefficient  of  variation is
  • A. 

   10

  • B. 

   25

  • C. 

   20

  • D. 

   30

 • 15. 
  Mean and Standard deviation of a data are 48 and 12 respectively. The coefficient of variation is
  • A. 

   25

  • B. 

   42

  • C. 

   28

  • D. 

   48

Back to Top Back to top