12 - கணிதம் - அலகு 7 - தொகை நுண்கணிதம் - பயன்பாடுகள்

19 Questions | Total Attempts: 104

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12 - - 7 -  -

Prepared by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651              ;           &nbs p;      &   www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
   இன் மதிப்பு (1)     (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
  Y =x என்ற கோட்டிற்கும் x-அச்சு, கோடுகள்  x = 1 மற்றும்  x = 2 ஆகியவற்றிற்கும் இடைப்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
   விலிருந்து  வரையிலான    மற்றும்   என்ற வளைவரைகளின் இடைப்பட்ட பரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
  என்ற நீள்வட்டத்திற்கும் அதன் துணை வட்டத்திற்கும் இடைப்பட்ட பரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
  பரவளை க்கும் அதன் செவ்வகலத்திற்கும்இடைப்பட்ட பரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  என்ற வளைவரையை குற்றச்சை பொறுத்து சுழற்றப்படும் திடப்பொருளின் கன அளவு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
  கோடுகள்  y = x, y = 1 மற்றும்  x = 0 ஆகியவை ஏற்படுத்தும் பரப்பு -அச்சை பொறுத்துச் சுழற்றப்படும் திடப்பொருளின் கன அளவு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  என்ற நீள்வட்டத்தின் பரப்பை நெட்டச்சு, குற்றச்சு இவற்றை பொறுத்துச் சுழற்றப்படும் திடப்பொருளின் கன அளவுகளின் விகிதம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
   என்ற வளைவரை விலிருந்து  வரை x-அச்சை அச்சாக வைத்துச் சுழற்றப்படும் திடப்பொருளின் கன அளவு (1)    (2)    (3)     (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
  புள்ளிகள் (0, 0), (3 , 0) மற்றும் (3, 3) ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு  x-அச்சை பொறுத்துச் சுழற்றப்படும் திடப்பொருளின் கன அளவு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
  ஆரம் 5 உள்ள கோளத்தை தளங்கள் மையத்திலிருந்து 2 மற்றும் 4 தூரத்தில் வெட்டும் இரு இணையான தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியின் வளைபரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
   y = 2x, x = 0 மற்றும்  x = 2 இவற்றிற்கு இடையே ஏற்படும் பரப்பு  x-அச்சை பொறுத்துச் சுழற்றப்படும் திடப்பொருளின் வளைபரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
  என்ற வளைவரையின் வில்லின் நீளம் (1)  48  (2)  24  (3)  12  (4)  96
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top