12 - கணிதம் - அலகு 5 - வகை நுண்கணிதம் - பயன்பாடுகள் 1

44 Questions | Total Attempts: 61

Settings
Please wait...
12 - - 5 -  - 1

Prepard by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651              ;           &nbs p;      &   www.Padasalai.Net


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
   இல்  என்ற வளைவரையின் சாய்வு  (1)  - 20  (2)  27  (3)  - 16  (4)  - 21
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
   ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் பரப்பு   இல் ஏற்படும் மாறும் வீதம்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
  ஆதியிலிருந்து ஒரு நேர்கோட்டில்   தொலைவில் நகரும் புள்ளியின் திசைவேகம்  எனவும்    எனவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு  மற்றும்  மாறிலிகள். அதன் முடுக்கம் ஆனது  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  ஒரு உருகும் பனிக்கட்டிக் கோளத்தின் கன அளவு   எனக் குறைகின்றது. அதன் விட்டம்  cm என இருக்கும்போது விட்டம் குறையும் வேகம் ஆனது  (1)  cm/min  (2)  cm/min  (3)  cm/min  (4)  cm/min
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
   என்ற வளைவரைக்கு வில் தொடுகோட்டின் சாய்வு (1)  3  (2)  2  (3)  1  (4)  - 1
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
  என்ற வளைவரைக்கு இன் ஆயத்தொலைவு 2 எனக் கொண்டுள்ள புள்ளியில் செங்கோட்டின் சாய்வானது  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
  என்ற வளைவரையில்   -அச்சுக்கு இணையாகவுள்ள தொடுகோட்டின் தொடுபுள்ளி  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
    எனும் வளைவரைக்கு   என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு  (1)    (2)   (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
   எனும் வளைவரைக்கு புள்ளி   என்ற புள்ளியில் செங்கோட்டின் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
  மற்றும்  எனும் வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
  மற்றும்  ,  என்னும் வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  ஒரு சதுரத்தின் மூலைவிட்டத்ததின் நீளம் அதிகரிக்கும் வீதம்  எனில் பக்க அளவு  ஆக இருக்கும்போது அதன் பரப்பளவு அதிகரிக்கும் வீதம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
  என்ற வளைவரையின் செங்கோடு அச்சுடன்  என்னும் கோணம் ஏற்படுத்துமெனில் அச்செங்கோட்டின் சாய்வு  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  எனும் வளைவரையின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் (1)   (2)                               (3)  (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
  ஒரு உருளையின் ஆரம்   என்ற வீதத்தில் அதிகரிக்கின்றது. அதன் உயரம்  என்ற வீதத்தில் குறைகின்றது.  ஆரம்   மற்றும் உயரம்   ஆக இருக்கும்போது அதன் கன அளவின் மாறு வீதம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
  அதிகரிக்கும் வீதமானது  அதிகரிக்கும் வீதத்தைப் போல் இரு மடங்கு எனில்  இன் மதிப்புகள் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
  ஒரு கோளத்தின் கன அளவு மற்றும் ஆரத்தில் ஏற்படும் மாறவீதங்கள் எண்ணளவில் சமமாக இருக்கும்போது கோளத்தின் வளைபரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
  மேலும்   ஆனது வினாடிக்கு  அலகுகள் வீதத்தில் அதிகரிக்கின்றது.   எனும் போது அதன் சாய்வின் மாறுவீதம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
  என்ற வளைவரை அச்சை வெட்டும் புள்ளியில் அமையும் தொடுகோட்டின் சாய்வு  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
  ஒரு கன சதுரத்தின் கன அளவு   என்ற வீதத்தில் அதிகரிக்கின்றது. அக்கனச்சதுரத்தின் கன அளவு   க.செ.மீ. ஆக இருக்கும் போது அதன் புறப்பரப்பளவு அதிகரிக்கும் வீதம்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 21. 
   மற்றும்   என்ற பரவளையங்களுக்கிடையே ஆதியில் அமையும் கோணம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 22. 
   ;  என்ற வளைவரையின் தொடுகோடு  அச்சுக்கு இணையாகவுள்ளது எனில்   இன் மதிப்பு  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 23. 
  மற்றும்என்னும் வளைவரைகள்  செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்கின்றன எனில்    இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 24. 
  என்ற சார்பிற்கு  இல் ரோலின் மாறிலி  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 25. 
   மற்றும்  எனக் கொண்டு,  என்ற சார்பிற்கு லெக்ராஞ்சியின் இடைமதிப்புத் தேற்றத்தின்படி அமையும்   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 26. 
  ஒரு வளைவரையின் செங்கோடு  அச்சின் மிகை திசையில்   என்னும் கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அச்செங்கோடு வரையப்பட்ட புள்ளியில் வளைவரையின் சாய்வு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 27. 
   -ன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 28. 
  எனில் முடுக்கம் பூச்சியமாகும் போதுள்ள திசைவேகம்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 29. 
  ஒரு நேர்கோட்டில் நகரும் புள்ளியின் திசைவேகமானது, அக்கோட்டில் ஒரு நிலைப்புள்ளியிலிருந்து நகரும் புள்ளிக்கு இடையில் உள்ள தொலைவின் வர்க்கத்திற்கு நேர் விகிதமாக அமைந்துள்ளது எனில் அதன் முடுக்கம் பின்வரும் ஒன்றினுக்கு விகிதமாக அமைந்துள்ளது. (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 30. 
  எனில்   இன் மதிப்பு (1)  5  (2)  - 5  (3)  3  (4)  -3
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 31. 
  எனக் கொண்டு என்ற சார்பிற்கு லெக்ராஞ்சியின் இடைமதிப்புத் தேற்றத்தின்படியுள்ள   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 32. 
  என்ற சார்பிற்கு  இல் ரோல் தேற்றத்தின்படி அமைந்த   இன் மதிப்பு (1)   (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 33. 
   - ன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 34. 
   என்ற சார்பு ஏறும் இடைவெளி (1)    (2)    (3)    (4)  எல்லா புள்ளிகளிடத்தும்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 35. 
  பின்வருவனவற்றுள் எது   இல் ஏறும் சார்பு? (1)    (2)    (3)     (4) 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 36. 
   என்ற சார்பு இறங்கும் இடைவெளி (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 37. 
   என்ற சார்பு (1)  இல் ஏறும் சார்பு  (2)   இல் இறங்கும் சார்பு  (3)  இல் ஏறும் இல் இறங்கும்   (4)   இல் இறங்கும் இல் ஏறும்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 38. 
  கொடுக்கப்பட்டுள்ள அரை வட்டத்தின் விட்டம் 4 செ.மீ. அதனுள் வரையப்படும் செவ்வகத்தின் பெரும பரப்பு (1)  2  (2)  4  (3)  8  (4)  16
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 39. 
  100 பரப்பு கொண்டுள்ள செவ்வகத்தின் மீச்சிறு சுற்றளவு (1)  10  (2)  20  (3)  40  (4)  60
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 40. 
  என்ற சார்பு  இல் கொண்டுள்ள மீப்பெரு பெரும மதிப்பு (1)  2  (2)  3  (3)  4  (4)  5
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 41. 
   என்ற வளைவரை  (1)   விற்கு மேல்நோக்கி குழிவு  (2)   விற்கு கீழ்நோக்கிக் குழிவு    (3)  எப்போதும் மேல்நோக்கிக் குழிவு  (4)  எப்போதும் கீழ்நோக்கிக் குழிவு
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 42. 
  பின்வரும் வளைவரைகளுள் எது கீழ்நோக்கி குழிவு பெற்றுள்ளது? (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 43. 
  என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றுப்புள்ளி (1)  x=0  (2)  x=3  (3)  x=12  (4)  எங்குமில்லை
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 44. 
  என்ற வளைவரைக்கு  x = 1 இல் ஒரு வளைவு மாற்றுப்புள்ளி உண்டெனில் (1)  a + b = 0  (2)  a + 3b = 0  (3)  3a + b = 0  (4)  3a + b = 1
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)