12 - கணிதம் - அலகு 4

38 Questions | Total Attempts: 99

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12 - - 4

பகுமுறை வடிவக்கணிதம் Prepared by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651              ;           &nbs p;      &   www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  என்ற பரவளையத்தின் அச்சு (1)  y = -1  (2)  x = -3   (3)  x = 3  (4)  y = 1
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
  என்பது (1)  ஒரு நீள்வட்டம்  (2)  ஒரு வட்டம்  (3)  ஒரு பரவளையம்  (4)  ஒரு அதிபரவளையம்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
   என்ற கோடு  என்ற பரவளையத்தின் தொடுகோடு எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)   
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  என்ற பரவளையத்தில் மற்றும்  என்ற புள்ளிகளில் வரையப்பட்ட தொடுகோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
  என்ற பரவளையத்தின் இயக்குவரையின் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
  என்ற பரவளையத்தின் செவ்வகலத்தின் நீளம் (1)  8  (2)  6  (3)  4  (4)  2
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
   என்ற முனை,   என்ற இயக்குவரையைக் கொண்ட பரவளையத்தின் செவ்வகல நீளம்  (1)  2  (2)  4  (3)  6  (4)  8
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
    என்ற கோடு என்ற பரவளையத்தைத் தொடும் புள்ளி  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
  என்ற பரவளையத்தின் முனை (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
  என்ற பரவளையத்தின் குவியம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
  என்ற பரவளையத்தின் குவிநாணின் இறுதிப் புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி அமையும் கோடு  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
   என்ற நீள்வட்டத்தின் அரை-நெட்டச்சு மற்றும் அரை-குற்றச்சு நீளங்கள் (1)  26, 12  (2)  13, 24  (3)  12, 26  (4)  13, 12
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
  என்ற நீள்வட்டத்தின் குவியங்களுக்கிடையே உள்ள தொலைவு (1)  4  (2)  6  (3)  8   (4)  2
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
    என்ற புள்ளியிலிருந்து க்கு வரையப்படும் இரு தொடுகோடுகளுக்கு இடையேயுள்ள கோணம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
  ஒரு நீள்வட்டத்தின் நெட்டச்சு மற்றும் அதன் அரை குற்றச்சுகளின் நீளங்கள்  8, 2 முறையே அதன் சமன்பாடுகள்   மற்றும்  எனில் நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு (1)   (2)   (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
    என்ற நேர்கோடு என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில்  இன் மதிப்பு  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
  என்ற கூம்பு வளைவின் மையத் தொலைத்தகவு இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
  என்ற நீள்வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து  மற்றும்  என்ற புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவுகளின் கூடுதல் (1)  4  (2)   8  (3)  6   (4)  18
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
  என்ற கூம்பு வளைவின் இயக்கு வட்டத்தின் ஆரம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
  என்ற அதிபரவளையத்தின் மையத் தொலைத்தகவு (1)  4  (2)  3  (3)  2  (4)  6
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 21. 
   என்ற வளைவரையின் குவியத்திலிருந்து ஒரு தொடுகோட்டுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடுகளின் அடியின் நியமப்பாதை (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 22. 
   என்ற அதிபரவளையத்தின் இயக்குவரைகள் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 23. 
     க்கு   என்ற கோடு ஒரு தொடுகோடு எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 24. 
  செவ்வகத்தின் நீளம் துணையச்சின் நீளத்தில் பாதி எனக் கொண்டுள்ள அதிபரவளையத்தின் மையத் தொலைத்தகவு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 25. 
  என்ற அதிபரவளையத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து குவியத்திற்கு இடையேயுள்ள தொலைவுகளின் வித்தியாசம்  24 மற்றும் மையத்தொலைத்தகவு 2 எனில் அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top