12 - கணிதம் - அலகு 3 - கலப்பெண்கள்

29 Questions | Total Attempts: 190

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12 - - 3 -

Prepared by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651   ; &nbs p; & www. Padasalai. Net


Questions and Answers
 • 1. 
  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
    என்ற கலப்பெண்ணின் மட்டு , வீச்சு முறையே (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
  என்ற கலப்பெண்ணின் இணையென் எனில்   என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  எனில்   இன் மதிப்பு (1)     (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
   என்ற கலப்பெண்ணின் மட்டு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
    எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)   (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
    மற்றம்  எனில்   மற்றும்  என்பன ஒரு ஆர்கன் தளத்தில்  (1)  செங்கோண முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள்  (2)  சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள்  (3)  இரு சமபக்க முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள்  (4)  ஒரே கோட்டமைவன
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
  கலப்பெண் தளத்தில் என்ற புள்ளிகள் முறையே ஒரு இணைகரத்தின் முனைப்புள்ளிகளாக இருப்பதற்கும் அதன் மறுதலையும் உண்மையாக இருப்பதற்கும் உள்ள நிபந்தனை  (1)  (2)    (3)  (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
    ஒரு கலப்பெண்ணைக் குறிப்பதெனில்   என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
  ஒரு கலப்பெண்ணின் வீச்சு  எனில் அந்த எண் (1)  முற்றிலும் கற்பனை எண்  (2)  முற்றிலும் மெய் எண்  (3)  0  (4)  மெய்யுமல்ல கற்பனையுமல்ல
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
    என்ற கலப்பெண்ணை ஆதியைப் பொறுத்து  கோணத்தில் கடிகார எதிர்திசையில் சுழற்றும்போது அந்த எண்ணின் புதிய நிலை (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  கலப்பெண்   இன் போலார் வடிவம் (1)  cos  sin  (2)  cos sin  (3)  cossin  (4)  cossin 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
    ஆனது கலப்பு எண் மாறி   -ஐ குறிக்கின்றது. எனில்   இன் நியமப்பாதை  (1)    என்ற நேர்கோடு  (2)    என்ற நேர்கோடு    (3)    என்ற நேர்கோடு  (4)   என்ற வட்டம்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  (1)  cossin  (2)  cossin  (3)  sincos  (4)  sincos
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
  எனில் என்பது  (1)  1  (2)  -1  (3) i  (4)  -i
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
    மூன்றாம் கால்பகுதியில் அமைந்தால்  அமையும் கால்பகுதி (1)  முதல் கால் பகுதி  (2)  இரண்டாம் கால் பகுதி  (3)  மூன்றாம் கால் பகுதி  (4)  நான்காம் கால் பகுதி
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
    எனில்   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
    எனில்  என்பது (1)      (2)    (3)                                             (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
   எனில்  என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
   இன் மதிப்பு என்பது (1)  i   (2)   -i  (3)  1  (4)  -1
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 21. 
   இன் இணை கலப்பெண் (1)  1   (2)  -1   (3)  0   (4)  -i
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 22. 
    என்பது என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு மூலமெனில் மற்றொரு தீர்வு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 23. 
    என்ற தீர்வுகளைக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 24. 
    மற்றும்  என்ற மூலங்களைக் கொண்ட சமன்பாடு   (1)               (2)     (3)   (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 25. 
  என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு .   யும்,  யும் மெய் எனில்  என்பது  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top