12 - கணிதம் - அலகு 2 - வெக்டர் இயற்கணிதம்

35 Questions | Total Attempts: 350

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12 - - 2 -

Prepared by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651              ;           &nbs p;      &   www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
    ஒரு பூச்சியமற்ற வெக்டராகவும் ,   ஒரு பூச்சியமற்ற திசையிலியாகவும் இருப்பின்   ஆனது ஓரலகு வெக்டர் எனில்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
   மற்றும்   இரண்டு ஓரலகு வெக்டர் மற்றும்   என்பது அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணம்,  ஆனது ஓரலகு வெக்டராயின் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
   க்கும்  க்கும் இடைப்பட்ட கோணம்  மேலும் அவற்றின் எண்ணளவுகள் முறையே ,   எனில்  ஆனது (1)    (2)    (3)     (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
    எனில் (1)   ஓரலகு வெக்டர்  (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
    எனில்  க்கும்  க்கும் இடைப்பட்ட கோணம்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
    ,   ஆகிய வெக்டர்கள் செங்குத்து வெக்டர்களாயின் (1)            (2)    (3)           (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
    என்ற வெக்டரை ஒரு மூலைவிட்டமாகவும்  ஐ ஒரு பக்கமாகவும் கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
   எனில் (1)   -ம்  -ம் இணையாகும்  (2)  -ம்  -ம் செங்குத்தாகும்  (3)    (4)  மற்றும்   ஓரலகு வெக்டர்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
   மற்றும்   ஆகியவை எண்ணளவு   கொண்ட வெக்டர்களாயின்  ஆனது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
   எனில் (1)    (2)    (3)   -ம்   -ம் இணையாகும்  (4)   அல்லது  அல்லது  -ம்   -ம் இணையாகும்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
    எனில், நாற்கரம்   இன் பரப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
   -ன் மீது -ன் வீழல் மற்றும் -ன் மீது  -ன் வீழலும் சமமாயின்   மற்றும் க்கு இடைப்பட்ட கோணம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
   ,  ,  என்ற ஒரு தளமற்ற வெக்டர்களுக்கு   எனில் (1)   ஆனது  -க்கு இணை  (2)   ஆனது  - க்கு இணை  (3)   ஆனது  -க்கு இணை  (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  ஒரு கோடு x மற்றும் y அச்சுக்களுடன் மிகை திசையில்  ,  கோணங்களை ஏற்படுத்துகிறது எனில் z  அச்சுடன் அது உண்டாக்கும் கோணம் (1)    (2)    (3)     (4)   
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
   எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
   எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
   என்ற புள்ளிக்கும்  என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட மிகக்குறைந்த தூரம் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
  என்பது  (1)  மற்றும் க்கு செங்குத்து   (2)   மற்றம்  என்ற வெக்டர்களுக்கு இணை   (3)   ,  ஐ கொண்ட தளமும் ,  ஐ கொண்ட தளமும் வெட்டிக்கொள்ளும் கோட்டிற்கு இணை    (4)  ,  ஐ கொண்ட தளமும் ,  ஐ கொண்ட தளமும் வெட்டிக்கொள்ளும் கோட்டிற்கு செங்குத்து
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
  என்பன  ஆகியவற்றை மட்டுக்களாகக் கொண்டு வலக்கை அமைப்பில் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான வெக்டர்கள் எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 21. 
  என்பன ஒரு தளம் அமையா வெக்டர்கள் மேலும்  எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 22. 
   என்ற சமன்பாடு குறிப்பது (1)    மற்றும்   புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோடு  (2)   தளம்  (3)   தளம்  (4)   தளம்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 23. 
   எனும் விசைஎனும் புள்ளிவழியேச் செயல்படுகிறது.  எனும் புள்ளியைப் பொறுத்து அதன் திருப்புத் திறனின் அளவு  எனில்  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 24. 
  க்கு இணையாகவும்   புள்ளி வழியாகவும் செல்லக்கூடிய கோட்டின் வெக்டர் சமன்பாடு  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 25. 
  என்ற கோடும் என்ற தளமும் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top