12 - கணிதம் - அலகு 1

19 Questions | Total Attempts: 1507

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12 - - 1

அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் Prepared by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651              ;           &nbs p;      &   www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  ஒரு திசையிலி அணியின் வரிசை 3, திசையிலி , எனில்   என்பது (1)     (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
    என்ற அணிக்கு நேர்மாறு உண்டு எனில்   இன் மதிப்புகள் (1)   ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண்    (2)     (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
    என்ற அணிக்கு    (1)                           (2)    (3)                              (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  ஒரு சதுர அணி   இன் வரிசை  எனில் என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
    என்ற அணியின் நேர்மாறு  (1)                                   (2)     (3)                                  (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
    என்ற அணியின் வரிசை 3 எனில்  என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
  அலகு அணி   இன் வரிசை ,     ஒரு மாறிலி எனில்   (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
  A , B என்ற ஏதேனும் இரு அணிகளுக்கு  AB=0 என்று இருந்து மேலும்  A ஒரு  பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனில், (1)  B=0  (2)  B ஒரு பூச்சியக்கோவை அணி  (3) B ஒரு பூச்சியமற்ற கோவை அணி  (4)  B=A
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
    எனில்   என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
    என்பதன் நேர்மாறு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
  மதிப்பிட வேண்டிய மூன்று மாறிகளில் அமைந்த மூன்று நேரிய அசமன்பாட்டுத் தொகுப்பில்  மற்றும்,  ,  எனில் (1)  ஒரே ஒரு தீர்வு  (2)  இரண்டு தீர்வுகள்  (3)  எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள்  (4)  தீர்வு இல்லாமை
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  Ax+y+z=0; x+by+z=0; x+y+cz=0 ஆகிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒரு வெளிப்படையற்ற தீர்வை பெற்றிருப்பின்   (1)  1  (2)  2  (3)  -1  (4)  0
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
  மற்றும்  ; ,  எனில்  (x, y) இன் மதிப்பு (1)                     (2)    (3)     (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
   -2x+y+z=l; x-2y+z=m; x+y-2z=n என்ற சமன்பாடுகள்  l+m+n=0, எனுமாறு அமையுமாயின் அத்தொகுப்பின் தீர்வு (1)  ஒரே ஒரு பூச்சியமற்ற தீர்வு  (2)  வெளிப்படைத் தீர்வு  (3)  எண்ணிக்கையற்ற தீர்வு  (4)  தீர்வு இல்லாமை பெற்றிருக்கும்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
    என்ற மூலைவிட்ட அணியின் தரம் காண்க. (1)  3   (2)  2   (3)  0   (4)  5
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
   , எனில்   இன் தரம் காண்க. (1)  1   (2)   2   (3)  3   (4)  0
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
   , எனில்   இன் தரம் காண்க (1)  3   (2)   0   (3)   1   (4)   2
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
   என்ற அணியின் தரம் 2, எனில்   வின் மதிப்பு (1)  1  (2)  2  (3)  3  (4)  ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
   என்ற அணியின் தரம் காண்க  (1)  1   (2)  2   (3)   3   (4)  4
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top