Тест од осна симетрија, видови триаголници и складни триаголници

10 | Total Attempts: 263

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  ,

Поими од Геометрија.


Questions and Answers
 • 1. 
  Висина во триаголник е отсечка што го поврзува било кое теме на триаголникот и:
  • A. 

   средината на спротивната страна

  • B. 

   спротивната страна

  • C. 

   спротивната страна под прав агол

 • 2. 
  Медијана е отсечка што ги поврзува темето и спротивната страна на триаголникот под прав агол.
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 3. 
  Ако еден од краците и аголот при врвот од еден триаголник е еднаков со еден од краците и аголот при врвот од друг триаголник, тогаш тие триаголници се складни според.
  • A. 

   Првиот признак за складност САС

  • B. 

   Вториот признак за складност АСА

  • C. 

   Третиот признак за складност ССС

 • 4. 
  Рамнокракиот триаголник ги има следните особини:
  • A. 

   две еднакви страни

  • B. 

   сите тежишни линии се еднакви по должина

  • C. 

   медијаната и висината кон основата се совпаѓаат

  • D. 

   аглите при основата се еднакви

  • E. 

   сите висини се еднакви по должина

 • 5. 
  Права што ја преполовува отсечката и е __________________ на неа се вика симетрала на отсечка.
 • 6. 
  Центарот на опишаната кружница се наоѓа во ... 
  • A. 

   пресекот на симетралите на аглите

  • B. 

   пресекот на симетралите на страните

  • C. 

   пресекот на висините

  • D. 

   пресекот на тежишните линии

 • 7. 
  Центарот на впишаната кружница се наоѓа во....
  • A. 

   пресекот на симетралите на аглите

  • B. 

   пресекот на симетралите на страните

  • C. 

   пресекот на висините

  • D. 

   пресекот на тежишните линии

 • 8. 
  На цртежот симетрични точки се       
  • A. 

   CD

  • B. 

   IJ

  • C. 

   GH

  • D. 

   EF

Back to Top Back to top