பத்தாம் வகுப்பு - பொருளியல் - பாடம் 1 - நாட்டு வருமானம்

10 | Total Attempts: 2664

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - - 1 -

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  நாட்டு வருமானத்தின் மற்றொரு பெயா்
  • A. 

   உண்மை வருமானம்

  • B. 

   பண வருமானம்

  • C. 

   மொத்த நாட்டு உற்பத்தி

  • D. 

   பெயரளவு வருமானம்

 • 2. 
  நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் வழிமுறைகள்
  • A. 

   2 முறைகள்

  • B. 

   3 முறைகள்

  • C. 

   4 முறைகள்

  • D. 

   5 முறைகள்

 • 3. 
  நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்பது
  • A. 

   மொத்த நாட்டு உற்பத்தி (-) தேய்மானம்

  • B. 

   நிகர நாட்டு உற்பத்தி (-) தேய்மானம்

  • C. 

   தலை வருமானம் (-) தேய்மானம்

  • D. 

   மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (-) தேய்மானம்

 • 4. 
  இந்தியாவின் தலை வருமானம்
  • A. 

   220 டாலா்கள்

  • B. 

   950 டாலா்கள்

  • C. 

   2930 டாலா்கள்

  • D. 

   600 டாலா்கள்

 • 5. 
  முதன்மைத்துறை என்பது
  • A. 

   வணிகம்

  • B. 

   கட்டமைப்புத்துறை

  • C. 

   வேளாண்மைத்துறை

  • D. 

   தொலைத்தொடா்புத்துறை

 • 6. 
  நாட்டு வருமானக் கணக்கீடு என்பது
  • A. 

   மொத்த பணமதிப்பு

  • B. 

   உணவுதானிய உற்பத்தியின் மொத்த மதிப்பு

  • C. 

   தொழில் பண்டங்களின் மொத்த மதிப்பு

  • D. 

   பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு

 • 7. 
  செலவின முறையில் நாட்டு வருமானம் என்பது
  • A. 

   உற்பத்தியின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

  • B. 

   வருமானத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

  • C. 

   செலவின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

  • D. 

   சேமிப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

 • 8. 
  வருமான முறையில் நாட்டு வருமானம் என்பது
  • A. 

   செலவின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

  • B. 

   வருமானத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

  • C. 

   சேமிப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

  • D. 

   முதலீட்டின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

 • 9. 
  தலா வருமானம் சுட்டிக்காட்டுவது
  • A. 

   மக்களின் செல்வ நிலையை

  • B. 

   மக்களின் ஏழ்மை நிலையை

  • C. 

   மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை

  • D. 

   மக்களின் கல்வி நிலையை

 • 10. 
  இந்திய நாட்டு வருமானத்தில் முதன்மைத் துறையின் பங்களிப்பு
  • A. 

   15.8 %

  • B. 

   25.8 %

  • C. 

   58.4 %

  • D. 

   12.8 %

Back to Top Back to top