Remedial Pai Kls X Metalurgi - Keperawatan

20 Soalan | Total Attempts: 158

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Remedial Pai Kls X Metalurgi - Keperawatan

Petunjuk Umum: 1.Tulis Nama Depan dan Nama Belakang pada kolom yang tersedia 2.Tulis No.Induk Siswa pada kolom yang tersedia 3.Klik MULAI untuk mengerjakan soal No.1 4.Klik TERUS untuk menyelesaikan soal berikutnya sampai No. 20 5.Waktu 20 menit untuk menyelesaikan 20 soal pilihan (perhatikan waktu berjalan di layar atau kanan) 6.Klik KIRIMKAN JAWABAN SAYA apabila telah selesai mengerjakan 20 soal 7. Klik SUBMIT MY QUIZ untuk memunculkan Sertikat Nilai anda 8.Klik DOWNLOAND dan simpan di Flashdisk atau Klik PRINT untuk mencetak Sertifikat Nilai anda


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Apabila tidak ditemukan dalil al-quran dan hadits, maka ulama melakukan
  • A. 

   Qiyas

  • B. 

   Ijma

  • C. 

   Maklumat

  • D. 

   Ijtihad

  • E. 

   ‘urf

 • 2. 
  1. Yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam adalah…
  • A. 

   Al-Quran

  • B. 

   Qiyas

  • C. 

   Ijma’

  • D. 

   Hadits

  • E. 

   Ijtihad

 • 3. 
  1. Yang termasuk hukum fardu kifayah
  • A. 

   Membayar zakat

  • B. 

   Sedekah

  • C. 

   Haji

  • D. 

   Menyalatkan zenajah

  • E. 

   Shalat sunah

 • 4. 
  1. QS Surat al-baqarah: 110 melahirkan tuntutan …
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Makruh

  • C. 

   Haram

  • D. 

   Mubah

  • E. 

   Sunah

 • 5. 
  1. Orang pertama masuk Islam dikalangan sahabat adalah…
  • A. 

   Abu Bakar Sidik

  • B. 

   Utsman bin Affan

  • C. 

   Umar bin Khatab

  • D. 

   Ali bin Abi Thalib

  • E. 

   Zaid bin Ztabit

 • 6. 
  1. Al-amin memiliki arti
  • A. 

   Kecerdasan

  • B. 

   Kejujuran

  • C. 

   Kesopanan

  • D. 

   Ketawakalan

  • E. 

   Ajaran kejujuran

 • 7. 
  1. Pengertian Ar-ru’yas shadiqah adalah
  • A. 

   Wangsit

  • B. 

   Ancaman

  • C. 

   Ditemui malaikat Jibril

  • D. 

   Membantu

  • E. 

   Bermimpi

 • 8. 
  1. Salah satu bentuk perbuatan yang dilarang Allah
  • A. 

   Ikhtiyar

  • B. 

   Husnuzan

  • C. 

   Su’udzan

  • D. 

   Ukhuwah

  • E. 

   Asyiam

 • 9. 
  1. Yang dimaksud taqarrub adalah…
  • A. 

   Ikhlas beribadah

  • B. 

   Mendekatkan diri

  • C. 

   Mencari ridha

  • D. 

   Tawakal

  • E. 

   Ikhlas ibadah gaeri makhdah

 • 10. 
  1. Sedangkan yang dimasud riya adalah…
  • A. 

   Karena Allah

  • B. 

   Karena manusia

  • C. 

   Beribadah karena takut

  • D. 

   Beribadah karena ingin diberi pahala

  • E. 

   Beribadah karena ingin disanjung

 • 11. 
  1. Yang bukan hikmah husnudzan adalah…
  • A. 

   Bersyukur kepada Allah

  • B. 

   Menjauhi perselisihan

  • C. 

   Menumbuhkan rasa pesimis

  • D. 

   Hati bersih

  • E. 

   Hidup menjadi tenang

 • 12. 
  1. Dalam ushul fiqh, hukum perintah termasuk
  • A. 

   Syar’i

  • B. 

   Furu’

  • C. 

   Taklifi

  • D. 

   Ijabi

  • E. 

   I’tikadi

 • 13. 
  1. Allah Maha mengetahui segala sesuatu
  • A. 

   ‘adam

  • B. 

   Baqa’

  • C. 

   ‘ilmu

  • D. 

   Sama’

  • E. 

   Qidam qidam

 • 14. 
  1. Sifat Maha Mendengar bagi Allah, artinya
  • A. 

   Al-‘adlu

  • B. 

   Al-Malik

  • C. 

   Al-Ghafar

  • D. 

   As-Sami’

  • E. 

   Al-basar

 • 15. 
  1. Tugas imarah bagi manusia adalah…
  • A. 

   Menjaga dunia

  • B. 

   Memanfaatkan dunia

  • C. 

   Memakmurkan dunia

  • D. 

   Mengekploitasi dunia

  • E. 

   Menghiasi dunia

 • 16. 
  1. Asal penciptaan manusia adalah…
  • A. 

   ‘alaqah

  • B. 

   Mudhgah

  • C. 

   Nutfah

  • D. 

   Lahman

  • E. 

   Izaman

 • 17. 
  1. Yang tidak termasuk ibadah qalbiyah …
  • A. 

   Mahabbah

  • B. 

   Khauf

  • C. 

   Raja’

  • D. 

   Tadarus

  • E. 

   Tawakal

 • 18. 
  1. Makhluk yang diciptakan untuk beribadah
  • A. 

   Malaikat

  • B. 

   Jin

  • C. 

   Jin dan manusia

  • D. 

   Makhluk ghaib

  • E. 

   Seluruh makhluk

 • 19. 
  1. Allah adalah sumber dari segala sumber hukum
  • A. 

   Wujud

  • B. 

   Kalam

  • C. 

   Kudus

  • D. 

   Qidam

  • E. 

   Baqa’

 • 20. 
  1. Kehendak Allah, merupakan sifat
  • A. 

   Iradah

  • B. 

   Qudrat

  • C. 

   Mukhalafatulil hawadisi

  • D. 

   ‘ilmu

  • E. 

   Hayyan

Back to Top Back to top