Το γενετικό υλικό - Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

10 | Total Attempts: 1896

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Το γενετικό υλικό - Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ

Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Για ποιο λόγο θεωρούνταν στο παρελθόν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούν το γενετικό υλικό των οργανισμών;
  • A. 

   Διότι περιέχουν θείο.

  • B. 

   Διότι είναι πιο διαδομένες.

  • C. 

   Διότι έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 2. 
  Μελετώντας τα πειράματα του Griffith, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε;
  • A. 

   Το DNA είναι το γενετικό υλικό.

  • B. 

   Μπορούν να μεταδοθούν γενετικές πληροφορίες από ένα κύτταρο σε ένα άλλο.

  • C. 

   Οι πρωτεΐνες δεν αποτελούν το γενετικό υλικό.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 3. 
  Οι Avery, Mac-Leod και McCarty μέσω των πειραμάτων τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μετασχηματισμός των αδρών σε λεία βακτήρια οφείλεται:
  • A. 

   Στο RNA

  • B. 

   Στο DNA

  • C. 

   Στις πρωτεΐνες

  • D. 

   Στους υδατάνθρακες

 • 4. 
  Η ποσότητα του DNA είναι:
  • A. 

   Η μισή στα διπλοειδή κύτταρα σε σύγκριση με τα απλοειδή.

  • B. 

   Διπλάσια στα νευρικά κύτταρα του οργανισμού.

  • C. 

   Ίδια σε όλα τα είδη των σωματικών κυττάρων ενός οργανισμού.

  • D. 

   Μικρότερη στους περισσότερο εξελιγμένους οργανισμούς.

 • 5. 
  Από ποιο πείραμα δόθηκε η τελική απάντηση ότι το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό;
  • A. 

   Το πείραμα των Hershey και Chase.

  • B. 

   To πείραμα του Griffith.

  • C. 

   To πείραμα των Avery, Mac-Leod και McCarty.

  • D. 

   Όλα τα προηγούμενα.

 • 6. 
  Στη δομή του νουκλεοτιδίου ενός νουκλεϊκού οξέος δεν περιλαμβάνεται:
  • A. 

   Μία οργανική αζωτούχα βάση.

  • B. 

   Μία φωσφορική ομάδα.

  • C. 

   Μία ριβόζη ή μία δεοξυριβόζη.

  • D. 

   Ένας φωσφοδιεστερικός δεσμός.

 • 7. 
  Τι δεσμοί σχηματίζονται ανάμεσα στα νουκλεοτίδια για να σχηματιστεί μία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα;
  • A. 

   Πεπτιδικοί

  • B. 

   Ετεροπολικοί

  • C. 

   Φωσφοδιεστερικοί

  • D. 

   Υδρογόνου

 • 8. 
  Τι φορά έχει μία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα και τι ο φωσφοδιεστερικός δεσμός;
  • A. 

   5’-3’

  • B. 

   5΄-3΄  και 3’  5΄

  • C. 

   5΄  3΄και 3΄-5΄

  • D. 

   3’  5΄

 • 9. 
  Οι κλώνοι ενός δίκλωνου μορίου είναι αντιπαράλληλοι και ως συνέπεια:
  • A. 

   Ο ένας κλώνος έχει φορά 5΄-3΄και ο άλλος 3΄-5΄.

  • B. 

   Σε ένα γραμμικό μόριο το 5΄άκρο του ενός κλώνου είναι απέναντι από το 3΄άκρο του άλλου.

  • C. 

   Οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί του ενός κλώνου ισούνται με αυτούς του άλλου.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 10. 
  Τα πειράματα των Hershey και Chase απέδειξαν ότι το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό. Πώς έγινε αυτό;
  • A. 

   Επειδή τα κύτταρα συνέθεταν νέους φάγους όταν τα 35S και 32P εντοπίζονταν μέσα στα κύτταρα.

  • B. 

   Επειδή οι φάγοι συνέθεταν νέους φάγους όταν ο 32P εντοπιζόταν σε αυτούς.

  • C. 

   Επειδή τα κύτταρα συνέθεταν νέους φάγους όταν ο 35S εντοπιζόταν μέσα στα κύτταρα.

  • D. 

   Επειδή τα κύτταρα συνέθεταν νέους φάγους όταν ο 32P εντοπιζόταν μέσα στα κύτταρα.

Back to Top Back to top