Bài 12: Giao Tiếp Với Hệ điều Hành

9 Questions | Total Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài 12: Giao Tiếp Với Hệ điều Hành

Questions and Answers
 • 1. 
  Hệ điều hành được khởi động:
  • A. 

   Trước khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.

  • B. 

   Trước khi các chương trình khởi động được thực hiện.

  • C. 

   Trong khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.

  • D. 

   Sau khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.

 • 2. 
  Windows Explorer cho phép
  • A. 

   Xem các tệp và thư mục trên máy

  • B. 

   Thay đổi các thiết đặt hệ thống

  • C. 

   Sử dụng đĩa một cách tối ưu

  • D. 

   Thực hiện việc truy cập Internet

 • 3. 
  Những phím nào sau đây thường được sử dụng cùng với các phím khác để thực hiện một chức năng nào đó?
  • A. 

   Phím Ctrl

  • B. 

   Phím @

  • C. 

   Phím Tab

  • D. 

   Phím Caps Lock

  • E. 

   Phím Alt

 • 4. 
  Trong Windows, để xóa vĩnh viễn ngay một thư mục hoặc tệp (không đưa vào Recycle Bin), ta làm theo cách nào trong các cách dưới đây?
  • A. 

   Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete.

  • B. 

   Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete.

  • C. 

   Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete.

  • D. 

   Không thực hiện được.

 • 5. 
  Biểu tượng “Thùng rác” trên màn hình nền thường chứa:
  • A. 

   Các tệp và thư mục mới xóa

  • B. 

   Địa chỉ các trang web đã xem

  • C. 

   Danh sách các chương trình có thể được sử dụng lại

  • D. 

   Các chương trình cài đặt không thành công

 • 6. 
  Để chọn nhiều đối tượng trong Windows, ta
  • A. 

   Nhấn giữ phím Alt và nháy chuột lên các đối tượng cần chọn.

  • B. 

   Nháy chuột lên đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột lên đối tượng cuối cùng trong danh sách liên tục.

  • C. 

   Nháy chuột lên các đối tượng cần chọn.

  • D. 

   Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột để chọn nhiều đối tượng không liền kề.

 • 7. 
  Để quản lí tệp, thư mục ta dùng chương trình
  • A. 

   Internet Explorer.

  • B. 

   Windows Explorer.

  • C. 

   Microsoft Word.

  • D. 

   Microsoft Excel.

Back to Top Back to top