Kiểm Tra Tin Học 10 B

15 Questions | Total Attempts: 88

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kiểm Tra Tin Học 10 B

Questions and Answers
 • 1. 
  Chương trình dịch dùng để làm gì?
  • A. 

   Dịch từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

  • B. 

   Dịch từ hợp ngữ sang ngôn ngữ máy.

  • C. 

   Dịch từ ngôn ngữ lập trình này sang ngôn ngữ lập trình khác.

  • D. 

   Dịch từ ngôn ngữ máy sang mã nhị phân.

 • 2. 
  Khi thiết kế hoặc lựa chọn thuật toán, tài nguyên người ta quan tâm nhiều nhất là gì?
  • A. 

   Thời gian.

  • B. 

   Số lượng ô nhớ.

  • C. 

   Việc viết chương trình cho thuật toán đó ít phức tạp.

  • D. 

   Công sức làm việc của con người.

 • 3. 
  Phần mềm hệ thống là gì?
  • A. 

   Chương trình cung cấp các dịch vụ và tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

  • B. 

   Các chương trình dùng để quản lý thông tin, dữ liệu như: quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa, quản lý chi tiêu,...

  • C. 

   Các chương trình dùng để tính toán với dữ liệu cực lớn.

  • D. 

   Các chương trình giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi hơn.

 • 4. 
  Số thực 100 được biểu diễn dạng dấu phẩy động trong máy tính là:
  • A. 

   0.1x10^3

  • B. 

   0.1x10^2

  • C. 

   1x10^3

  • D. 

   1x10^2

 • 5. 
  Biết các ký tự 'A'...'F', '0'...'9' có thứ tự trong bảng mã ASCII lần lượt là: 65...70, 48...57. Hãy mã hóa chuỗi ký tự sau: '10D' theo bảng mã ASCII
 • 6. 
  Cho sơ đồ khối của 1 thuật toán như sau: Với Input: n = 10, k = 1 và  dãy a1, a2, ..., a10 lần lượt là: 0, 1, ..., 9. Kết quả output sẽ là mấy?
 • 7. 
  Những phím nào sau đây thường được sử dụng cùng với các phím khác để thực hiện một chức năng nào đó (nhiều lựa chọn)
  • A. 

   Ctrl

  • B. 

   Alt

  • C. 

   Shift

  • D. 

   Caps lock

  • E. 

   @

 • 8. 
  Hệ điều hành không đảm nhiệm những công việc nào trong các công việc dưới đây (nhiều lựa chọn)
  • A. 

   Soạn thảo văn bản

  • B. 

   Dịch chương trình viết từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy

  • C. 

   Chơi trò chơi điện tử

  • D. 

   Giao tiếp với ổ đĩa cứng

  • E. 

   Quản lý bộ nhớ trong

 • 9. 
  Những câu nào sau đây là đúng khi nói về ưu điểm của việc tổ chức thư mục và tệp theo mô hình phân cấp?
  • A. 

   Làm giảm thời gian truy cập thông tin

  • B. 

   Tổ chức thông tin một cách khoa học

  • C. 

   Tiết kiệm không gian đĩa

 • 10. 
  1 KB = ? B
  • A. 

   1024

  • B. 

   1042

  • C. 

   1000

  • D. 

   8

 • 11. 
  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về ROM
  • A. 

   ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc dữ liệu

  • B. 

   ROM là bộ nhớ ngoài

  • C. 

   ROM có thể cho đọc và ghi dữ liệu

  • D. 

   ROM là bộ nhớ trong cho phép đọc và ghi dữ liệu

Back to Top Back to top