Kiểm Tra Tin Học 10 A

15 cu hi | Total Attempts: 87

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kiểm Tra Tin Học 10 A

Questions and Answers
 • 1. 
  Đặc tính ưu việt nào sau đây là của máy tính điện tử?
  • A. 

   Tốc độ xử lý thông tin của máy tính rất nhanh và ngày càng được nâng cao.

  • B. 

   Giá thành máy tính rất cao và ngày càng đắt đỏ.

  • C. 

   Kích thước máy tính rất lớn và ngày càng được tăng thêm.

  • D. 

   Điện năng tiêu thụ nhiều và ngày càng tiêu tốn nhiều điện năng.

 • 2. 
  Trong tin học dữ liệu là gì?
  • A. 

   Thông tin đã được đưa vào máy tính.

  • B. 

   Bộ nhớ trong của máy tính.

  • C. 

   Phần mềm máy tính.

  • D. 

   Các thiết bị nhớ.

 • 3. 
  Đơn vị cơ bản để đo thông tin là gì?
  • A. 

   Bit

  • B. 

   Byte

  • C. 

   Mã nhị phân

  • D. 

   Số nhị phân

 • 4. 
  Ta có thể phân loại thông tin thành 2 loại, đó là:
  • A. 

   Số và phi số

  • B. 

   Văn bản và âm thanh

  • C. 

   Số nguyên và số thực

  • D. 

   Số nhị phân và số thập phân

 • 5. 
  Mã hóa thông tin là
  • A. 

   Biến đổi thông tin thành 1 dãy bit

  • B. 

   Biến đổi 1 dãy bit thành thông tin

  • C. 

   Đổi số thập phân thành số nhị phân

  • D. 

   Đổi số nhị phân thành số thập phân

 • 6. 
  Trong hệ đếm thập lục phân, ký hiệu B có giá trị tương ứng là mấy trong hệ thập phân?
  • A. 

   11

  • B. 

   10

  • C. 

   12

  • D. 

   13

 • 7. 
  Đơn vị đo thông tin Ki-lô-bai được ký hiệu như thế nào?
  • A. 

   KB

  • B. 

   Kb

  • C. 

   KBi

  • D. 

   KiB

 • 8. 
  Các chức năng cơ bản của một hệ thống tin học là gì?
  • A. 

   Nhập, xử lý, xuất, truyền và lưu trữ thông tin.

  • B. 

   Lưu trữ thông tin và giải trí.

  • C. 

   Giải toán, quản lý và giải trí.

  • D. 

   Lưu trữ và trao đổi thông tin.

 • 9. 
  Bộ xử lý trung tâm (CPU) gồm 2 bộ phận chính là:
  • A. 

   Bộ điều khiển và bộ số học/lôgic.

  • B. 

   Bộ điều khiển và bộ quản lý.

  • C. 

   Thanh ghi và bộ nhớ truy cập nhanh.

  • D. 

   Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.

 • 10. 
  Bộ nhớ trong gồm của máy tính gồm:
  • A. 

   ROM và RAM.

  • B. 

   Register và Cache.

  • C. 

   Cache, ROM và RAM.

  • D. 

   ROM, RAM, Cache và Register.

 • 11. 
  Thông tin về lệnh trong máy tính bao gồm:
  • A. 

   Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ, mã của thao tác cần thực hiện và địa chỉ các ô nhớ liên quan.

  • B. 

   Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ, địa chỉ các thao tác cần thực hiện và địa chỉ các ô nhớ nơi dữ liệu được xuất ra.

  • C. 

   Mã nhị phân của lệnh.

  • D. 

   Mã nhị phân của lệnh và địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ.

 • 12. 
  Bài toán trong tin học được cấu tạo bởi các thành phần là:
  • A. 

   Input và Output.

  • B. 

   Nhập, xử lý và xuất.

  • C. 

   Yêu cầu và cách giải.

  • D. 

   Yêu cầu, cách giải và kết quả.

 • 13. 
   Một thuật toán cần có những tính chất nào sau đây:
  • A. 

   Tính dừng, tính xác định và tính đúng đắn.

  • B. 

   Tính dừng, tính xác định, tính lặp và tính đúng đắn.

  • C. 

   Tính dừng, tính lặp và tính đúng đắn.

  • D. 

   Tính đúng đắn, tính xác định và tính lặp.

 • 14. 
  Ngôn ngữ lập trình là gì? 
  • A. 

   Ngôn ngữ dùng để viết chương trình.

  • B. 

   Ngôn ngữ mà máy tính có thể trực tiếp hiểu được.

  • C. 

   Mã nhị phân của chương trình.

  • D. 

   Cách diễn tả thuật toán bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối.

Back to Top Back to top