12 - கணிதம் - அலகு 8 - வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்

26 Questions | Total Attempts: 56

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12 - - 8 -

Prepared by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651   ; &nbs p; & www. Padasalai. Net


Questions and Answers
 • 1. 
   என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகைக் காரணி (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
  என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகைக் காரணி  எனில்,  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
  இன் தொகைக் காரணி (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  இன் தொகைக் காரணி (1)    (2)     (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
   ஆக இருப்பின் இன் தீர்வு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
  என்பதனைப் பொதுத் தீர்வாகப் பெற்ற வகைக்கெழு சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
  என்ற வகைக்கெழுவின் (1)  வரிசை 2 மற்றும் படி 1 (2)  வரிசை 1 மற்றும் படி 2 (3)  வரிசை 1 மற்றும் படி 6 (4)  வரிசை1 மற்றும் படி 3
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
  ஆதிப்புள்ளியை மையமாகக் கொண்ட வட்டங்களின் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
  வகைக்கெழுச் சமன்பாடு  வின் தொகைக் காரணி (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
   என்ற நேர்கோடுகளின் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
  ஒரு தளத்தில் உள்ள அச்சுக்கு செங்குத்தல்லாத கோடுகளின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  இன் நிரப்புச் சார்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
  ஒரு கதிரியக்க பொருளின் மாறுவீத மதிப்பு, அம்மதிப்பின் நேர் விகிதத்தில் சிதைவுறுகிறது. இதற்கு ஏற்ற வகைக் கெழுச் சமன்பாடு ( k ஒரு குறையெண்) (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  இன் சிறப்புத் தீர்வு (1)   (2)    (3)       (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
  என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி (1)  1  (2)  2  (3)  3  (4)  6
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
   என்ற சமன்பாட்டில் யையும் யையும் நீக்கிக் கிடைக்கும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
  என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி. இங்கு -மாறிலி (1)  1  (2)  3  (3)  - 2  (4)  2
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
   என்ற தொடர்பில் Aயையும் Bயையும் நீக்கிப் பெறப்படும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4) 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
   தளத்திலுள்ள எல்லா நேர்கோடுகளின் தொகுப்பின் வகைக் கெழுச் சமன்பாடு (1)   ஒரு மாறிலி  (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
   எனில் அதன் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 21. 
  எனில்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 22. 
   மற்றும்   எனில்   என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 23. 
  என்ற சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில்  எனப் பிரதியீடு செய்யம் போது கிடைப்பது  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 24. 
  என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகைக் காரணி (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 25. 
  இன் சிறப்புத் தீர்வு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top