12 - கணிதம் - அலகு 10 - நிகழ்தகவுப் பரவல்

26 Questions | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12 - - 10 -

Questions and Answers
 • 1. 
   என்பது நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு எனில்  k இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
  என்பது X என்ற தொடர் சமவாய்ப்பு மாறியின் ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில்  A இன் மதிப்பு (1)  16  (2)  8  (3)  4  (4)  1
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
  X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவுப் பரவல் பின்வருமாறு. X   0     1  2  3  4  5  P(X=x) 1/4  2a  3a  4a  5a  1/4  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு நிறைச்சார்பு பரவல் பின்வருமாறு:             X -2 3 1 P(X=x)   வின் மதிப்பு (1)  1  (2)  2  (3)  3  (4)   4
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
  ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி  X இன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பு பின்வருமாறு. X 0 1 2 3 4 5 6 7 P(X=x) 0  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)  0  (4)    or  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
  X என்ற ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி 0, 1, 2 என்ற மதிப்புகளைக் கொள்கிறது. மேலும்  ,  எனில்   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
   மற்றும்  எனில்  இன் மதிப்பு (1)  - 2  (2)  4  (3)  - 4  (4)  2
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
   இன் மதிப்பு (1)  7  (2)  16 Var(X)  (3)  19  (4)  0
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
  X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின்  3 , 4 மற்றும் 12 ஆகிய மதிப்புகள் முறையே    மற்றும்  .ஆகிய நிகழ்தகவுகளைக் கொள்ளுமெனில்,   இன் மதிப்பு (1)  5  (2)  7  (3)  6  (4)  3
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
  X என்ற சமவாய்ப்பு மாறியின் பரவற்படி 4 மேலும் சராசரி 2 எனில்   இன் மதிப்பு (1)  2  (2)  4  (3)  6  (4)  8
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
  ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி  5மேலும் திட்டவிலக்கம் 2 எனில் n மற்றும்  pஇன் மதிப்புகள் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி Xக்கு, எனில் X இன் சராசரியின் மதிப்பு (1)  16  (2)   5  (3)  2   (4)  1
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
  ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி 12 மற்றும் திட்டவிலக்கம்  2 பண்பளவை p இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  ஒரு பகடையை 16முறைகள் வீசும் போது, இரட்டைப்படை எண் கிடைப்பது வெற்றியாகும் எனில் வெற்றியின் பரவற்படி (1)  4  (2)  6  (3)  2  (4)  256
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
  ஒரு பகடையை 5 முறை வீசும் போது, 1 அல்லது 2 கிடைப்பது வெற்றியெனக் கருதப்படுகிறது எனில் வெற்றியின் சராசரியின் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
  நன்கு கலைக்கப்பட்ட  52 சீட்டுகள் கொண்ட சீட்டுக்கட்டிலிருந்து 2 சீட்டுகள் திருப்பி வைக்காமல் எடுக்கப்படுகின்றன. இரண்டும் ஒரே நிறத்தில் இருக்க நிகழ்தகவு (1)    (2)     (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 17. 
  ஒரு பாய்ஸான் பரவலில்   எனில் பரவற்படியின் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 18. 
  ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி  X பாய்ஸான் பரவலைப் பின்பற்றுகிறது. மேலும்   எனில் பரவலின் பரவற்படி (1)  6  (2)  5  (3)   30  (4)  25
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 19. 
  ஒரு பெட்டியில் 6 சிவப்பு மற்றும் 4 வெள்ளைப் பந்துகள் உள்ளன. அவற்றிலிருந்து 3 பந்துகள் சமவாய்ப்பு முறையில் திருப்பி வைக்காமல் எடுக்கப்பட்டால், 2 வெள்ளைப் பந்துகள் கிடைக்க நிகழ்தகவு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
  சமவாய்ப்பு மாறி X இன் பரவல் சார்பு  F(X) ஒரு (1)  இறங்கும் சார்பு  (2)  குறையா (இறங்கா சார்பு)  (3)  மாறிலிச் சார்பு  (4)  முதலில் ஏறும் சார்பு பின்னர் இறங்கும் சார்பு
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 21. 
  பாய்ஸான் பரவலின் பண்பளவை   எனில் இரண்டாவது விலக்கப்பெருக்கத் தொகை (1)  0.25  (2)  0.3125  (3)  0.0625   (4)  0.025
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 22. 
  ஒரு பாய்ஸான் பரவலில்  எனில், பண்பளவை   இன் மதிப்பு (1)  6  (2)  2  (3)  3  (4)  0
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 23. 
  ஒரு இயல்நிலைப் பரவலின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு  f(x)இன் சராசரி   எனில்   இன் மதிப்பு (1)  1  (2)  0.5  (3)  0  (4)  0.25
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 24. 
  ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி  X, இயல்நிலைப் பரவல்  ஐ பின்பற்றுகிறது எனில்   இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 25. 
  ஒரு இயல்நிலை மாறி  இன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு  f(x) மற்றும்  எனில்   இன் மதிப்பு (1)  வரையறுக்க முடியாதது   (2)  1  (3)  .5  (4)  -.5
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top