12-உயிரி தாவரவியல் - அலகு -6

5 Questions | Total Attempts: 416

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12- - -6

மனிதநல மேம்பாட்டில் உயிரியல் Prepared by Mr. D. Rajamani, M. Sc. ,M. Ed. , P. G. Asst Botany A. C. S Mat. Hr Sec. School, Arni. Tiruvannamalai Dist   ; &nbs p; & www. Padasalai. Net


Questions and Answers
 • 1. 
  நெல்லின் வெப்பு நோயைஉருவாக்கும் நோயுயிரி எது?
  • A. 

   பைரிகுலோரியா ஒரைசே

  • B. 

   செர்கோஸ்போரா பெர்சனேடா

  • C. 

   சாந்தோமோனாஸ் சி்ட்ரி

  • D. 

   துங்ரோ வைரஸ்

 • 2. 
  பைரிகுலேரியா ஒரைசேவின் இரண்டாம் நிலை  ஓம்புயிர்த்தாவரம்
  • A. 

   டிஜிடேரியா மார்ஜினேட்டா

  • B. 

   ஒரைசா சட்டைவா

  • C. 

   அராக்கிஸ் ஹைபோஜியா

  • D. 

   சிட்ரஸ் தாவரம்

 • 3. 
  நிலக்கடலையின் டிக்கா நோயை உருவாக்கும் நோயுயிரி எது?
  • A. 

   செர்க்கோஸ்போரா பெர்சனேடா

  • B. 

   சாந்தோமோனாஸ் சிட்ரி

  • C. 

   பைரிகுலேரியா ஒரைசே

  • D. 

   துங்ரோ வைரஸ்

 • 4. 
  அகாலிபைன் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது?
  • A. 

   அகாலிபா இன்டிகா

  • B. 

   சிசஸ் குவாண்டிரிகுலரிஸ்

  • C. 

   ஏகில் மர்மலோஸ்

  • D. 

   மைசோ பியுடிகா

 • 5. 
  வில்வத்தின் இரு சொற்பெயர்
  • A. 

   ஏகில் மர்மலோஸ்

  • B. 

   அகாலிபா இன்டிகா

  • C. 

   சிசஸ் குவாண்டிரிகுலரிஸ்

  • D. 

   மைமேசா பியுடிகா

Back to Top Back to top