Multimedija - II Kolokvijum

89 Questions | Total Attempts: 414

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Multimedija - II Kolokvijum

Simulacija pitanja za drugi kolokvijum iz multimedije


Questions and Answers
 • 1. 
  Skraćenica HTML označava:
  • A. 

   HyperText Markup Language

  • B. 

   HyperTransform Markup Language

  • C. 

   HighTransform Markup Language

 • 2. 
  Standardizovani jezik koji se koristi pri strukturiranju tekstova, medija i ugrađenih objekata u Web stranice i elektronsku poštu je:
  • A. 

   VRML

  • B. 

   SWRL

  • C. 

   HTML

 • 3. 
  HTML znakovi se nazivaju:
  • A. 

   Marks

  • B. 

   Tags

  • C. 

   Flags

 • 4. 
  Za izgled i položaj Web stranice koristi se:
  • A. 

   CSS

  • B. 

   JavaScript

  • C. 

   DOM

 • 5. 
  Za omogućavanje dinamičnosti i interaktivnosti na Web prezentacijama koristi se:
  • A. 

   CSS

  • B. 

   JavaScript

  • C. 

   DOM

 • 6. 
  Veza između skripta i elemenata na stranici označava se:
  • A. 

   CSS

  • B. 

   JavaScript

  • C. 

   DOM

 • 7. 
  Skraćenica SGML označava:
  • A. 

   Standard Generalized Markup Language

  • B. 

   Standard Global Markup Language

  • C. 

   Standard Group Markup Language

 • 8. 
  Skraćenica XHTML označava:
  • A. 

   Extensible HyperText Markup Language

  • B. 

   EXpandable HyperText Markup Language

  • C. 

   Executable HyperText Markup Language

 • 9. 
  Skraćenica DHTML označava:
  • A. 

   Dynamic HyperTransform Markup Language

  • B. 

   Dynamic HighTransform Markup Language

  • C. 

   Dynamic HyperText Markup Language

 • 10. 
  Tag "<h3>" označava:
  • A. 

   Hover

  • B. 

   Heading

  • C. 

   Header

 • 11. 
  Komentari u HTML-u se označavaju:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 12. 
  Koji tag definiše boju pozadine:
  • A. 

   < body color="" >

  • B. 

   < body backgroundcolor="" >

  • C. 

   < body bgcolor="" >

 • 13. 
  Kojim tagovima će biti ispisan tekst paragrafa "typewriter" fontom:
  • A. 

   < p > < tt > Ovo je paragraf < /tt > < /p >

  • B. 

   < p > < tt > Ovo je paragraf < /p > < /tt >

  • C. 

   < p > < t > Ovo je paragraf < /t > < /p >

 • 14. 
  Kojim tagovima će biti ispisan tekst "bold", "italic" i "underline":
  • A. 

   < b >< i >< u > < /u >< /i >< /b >

  • B. 

   < b >< i >< u > < /b >< /u >< /i >

  • C. 

   < b >< u >< i > < /b >< /u >< /i >

 • 15. 
  Tagovi za uređene liste su:
  • A. 

   < ul >< /ul >

  • B. 

   < ol >< /ul >

  • C. 

   < li >< /li >

 • 16. 
  Tagovi za neuređenu i umetnutu listu su:
  • A. 

   < ul > < li > < li > < ul > < li > < li > < ul > < ul >

  • B. 

   < ul > < li > < li > < li > < /li > < li > < /li > < /ul >

  • C. 

   < ul > < li > < li > < li > < /li > < /li > < /li > < /ul >

 • 17. 
  Tagovi za kombinovanu listu su:
  • A. 

   < ul > < li > < /li > < li > < /li > < li > < /li > < /ul >

  • B. 

   < ol > < li > < /li > < ul > < li > < /li > < /ul > < /ol >

  • C. 

   < ol > < li > < li > < li > < /li > < /li > < /li > < /ol >

 • 18. 
  Tag za ubacivanje slike "Sunset.jpg" je:
  • A. 

   < img source="Sunset.jpg" >

  • B. 

   < imgage src="Sunset.jpg" >

  • C. 

   < img src="Sunset.jpg" >

 • 19. 
  Tag "< img align= "middle" src= "filename.gif">":
  • A. 

   Postavlja sliku na sredinu stranice

  • B. 

   Poravnava tekst sa sredinom slike

  • C. 

   Poravnava sliku sa sredinom teksta

 • 20. 
  Tagovi za link su:
  • A. 

   < a > < /a >

  • B. 

   < ahref > < /a >

  • C. 

   < a href > < /a >

 • 21. 
  Link iz foldera nižeg nivoa, ka folderu višeg nivoa je:
  • A. 

   < a href="../../home.html"> < /a >

  • B. 

   < a href="index.html"> < /a >

  • C. 

   < a href="root/index.html "> < /a >

 • 22. 
  Tag "< a href="Sunset.jpg">":
  • A. 

   Postavlja sliku kao dugme

  • B. 

   Otvara sliku nakon klika

  • C. 

   Postavlja sliku kao dugme i otvara istu sliku u novom prozoru

 • 23. 
  Heksadecimalna vrednost "#FFFF00" označava boju:
  • A. 

   žutu

  • B. 

   Plavu

  • C. 

   Roze

 • 24. 
  Heksadecimalna vrednost "#FFCCCC" označava boju:
  • A. 

   žutu

  • B. 

   Zelenu

  • C. 

   Roze

 • 25. 
  Heksadecimalna vrednost "#663300" označava boju:
  • A. 

   žutu

  • B. 

   Braon

  • C. 

   Roze

 • 26. 
  U okviru taga "< body bgcolor=... text=... link=... vlink=... >", "text" označava:
  • A. 

   Boju body teksta

  • B. 

   Tip fonta body teksta

  • C. 

   Veličinu fonta body teksta

 • 27. 
  "vlink" označava:
  • A. 

   Izgled posećenog linka

  • B. 

   "over" stanje (kada se mišem pređe preko linka)

  • C. 

   "down" stanje (kada se klikne na link)

 • 28. 
  Kako će se dobiti tabela prikazana na slici:
  • A. 

   Korišćenjem atributa "colspan"

  • B. 

   Korišćenjem atributa "rowspan"

  • C. 

   Korišćenjem atributa "cellpadding"

 • 29. 
  Kako će se dobiti tabela prikazana na slici:
  • A. 

   Korišćenjem atributa "colspan"

  • B. 

   Korišćenjem atributa "rowspan"

  • C. 

   Korišćenjem atributa "colspan" i "rowspan"

 • 30. 
  Polja "Odsek", "Prosecna ocena" i "Broj studenata" u tabeli prikazanoj na slici dobijaju se tagovima:
  • A. 

   < td > < /td >

  • B. 

   < th > < /th >

  • C. 

   < tr > < /tr >

 • 31. 
  Vrednost "size" u tagu "< input type="text" name="text3" size="80" value="We are not alone" >" je:
  • A. 

   Podrazumevana vrednost (default)

  • B. 

   Dozvoljen unos karaktera

  • C. 

   širina jednolinijskog polja

 • 32. 
  "Bullet" karakteri se ispisuju korišćenjem taga:
  • A. 

   < input type= "password" >

  • B. 

   < ol >

  • C. 

   < ul >

 • 33. 
  Samo jedno dugme može da se seluktuje, ako se koristi grupa tagova:
  • A. 

   < input type= "button" name="food" value="hotdogs" >

  • B. 

   < input type= "radio" name="food" value="hotdogs" >

  • C. 

   < input type= "checkbox" name="food" value="hotdogs" checked>

 • 34. 
  Padajući meniji se definišu korišćenjem tagova:
  • A. 

   < select > < option > < /option > < select >

  • B. 

   < select > < list > < /list > < select >

  • C. 

   < menu > < option > < /option > < /menu >

 • 35. 
  Tag "< input type="submit" value="Send this form data now!" >":
  • A. 

   šalje reč "submit"

  • B. 

   Kreira polje za unos

  • C. 

   Kreira dugme

 • 36. 
  Isti način formatiranja svih stranica omogućava:
  • A. 

   HTML

  • B. 

   CSS

  • C. 

   JS

 • 37. 
  Objekat u "objekat {property : value [;property : value] }" CSS elementa označava:
  • A. 

   HTML element koji se želi promeniti

  • B. 

   CSS element koji se želi promeniti

  • C. 

   Ime objekta HTML elementa

 • 38. 
  Koji odgovor najpreciznije definiše "p {text-align:center;color:red}":
  • A. 

   Poravnanje teksta i boje

  • B. 

   Poravnanje teksta i svih paragrafa HTML strane i prikaz teksta u boji korišćenjem CSS-a

  • C. 

   Poravnanje teksta paragrafa po sredini i prikaz teksta u crvenoj boji

 • 39. 
  "h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: blue }" je:
  • A. 

   Greška, osobine se definišu samo za jedan HTML element

  • B. 

   Boji sve podnaslove u plavo

  • C. 

   Boji samo prvi naslov, ostale zanemaruje

 • 40. 
  "< p class= "right" >":
  • A. 

   Poravnava tekst uz desnu marginu

  • B. 

   Poravnava tekst uz levu marginu

  • C. 

   Postavlja paragraf onako kako je definisano u "right" klasi

 • 41. 
  Atribut "list-style-type" CSS elemenata koristi se da definiše:
  • A. 

   Tip "bullet"-a

  • B. 

   Prikaz (centriranje liste)

  • C. 

   Određivanje da li je lista uređena ili neuređena

 • 42. 
  Atribut "font-weight" CSS elemenata može da definiše:
  • A. 

   "Normal", "bold" i "bolder" font

  • B. 

   Razmak između slova (kerning)

  • C. 

   Razmak između redova teksta (leading)

 • 43. 
  Atribut "text-indent" CSS elemenata definiše:
  • A. 

   Razmak između redova teksta (leading)

  • B. 

   Razliku između prvog reda i ostatka teksta

  • C. 

   Koliko će biti uvučen prvi pasus

 • 44. 
  "div p" u okviru CSS-a definisaće stil za:
  • A. 

   Sve < div > i < p > elemente

  • B. 

   Sve < p > elemente

  • C. 

   Sve < p > elemente u okviru < div > elemenata

 • 45. 
  Komentari u CSS-u se označavaju:
  • A. 

   / * * /

  • B. 

   / *

  • C. 

   * /

 • 46. 
  " a:hover {color:#FF00FF} " definiše:
  • A. 

   "unvisited" link

  • B. 

   "visited" link

  • C. 

   "mouse over" link

 • 47. 
  U okviru CSS-a, kategorija "Box" definiše:
  • A. 

   Padding

  • B. 

   Letter-spacing

  • C. 

   Text-align

 • 48. 
  U okviru CSS-a, kategorija "Type" definiše:
  • A. 

   Background-color

  • B. 

   Text-align

  • C. 

   Font-familly

 • 49. 
  U okviru CSS-a, kategorija "Block" definiše:
  • A. 

   Background-color

  • B. 

   Text-align

  • C. 

   Position

 • 50. 
  Korišćenjem JavaScripta, nakon izvršavanja:a = 1 + 1;b = a * 3;c = b / 4;d = b - a;e = -d;document.write("a, b, c, d, e, su " , " , a, " " , b, " " ,c, " " , d, " " , e);dobija se:
  • A. 

   A, b, c, d, e, su 2 6 1.5 4 -4

  • B. 

   A, b, c, d, e, su 2 5 1.25 4 -4

  • C. 

   A, b, c, d, e, su 2 5 1.25 3 -4

 • 51. 
  Metod "datum.getDate()":
  • A. 

   Vraća datum (dan, mesec, godina)

  • B. 

   Vraća tačan datum

  • C. 

   Vraća dan u mesecu (1-31) za navedeni datum

 • 52. 
  Linija koda "document.imeForme.imeElementa.value":
  • A. 

   Pristupa vrednosti određenog elementa forme

  • B. 

   Unosi ime forme i ime elementa

  • C. 

   Unosi vrednost elementa forme

 • 53. 
  Sledeći kod, daće rezultat:< script type="text/javascript" >i = 0;while (i <= 5){document.write("The number is " + i);document.write("<br / >");i++;}< /script >
  • A. 

   The number is 0 The number is 1 The number is 2 The number is 3 The number is 4

  • B. 

   The number is 1 The number is 2 The number is 3 The number is 4 The number is 5

  • C. 

   The number is 0 The number is 1 The number is 2 The number is 3 The number is 4 The number is 5

 • 54. 
  Sledeće linije JS koda:< script type="text/javascript" >function show_alert(){alert ("Hello! I am an alert box!");}< /script >
  • A. 

   Pozivaju funkciju za prikaz poruke

  • B. 

   Kreiraju funkciju za prikaz poruke

  • C. 

   Prikazuje poruku nakon otvaranja stranice

 • 55. 
  Sledeće linije JS koda:< script type="text/javascript" >function printpage (){window.print();}< /script >
  • A. 

   štampaju "pdf" dokument

  • B. 

   štampaju aktivnu stranu

  • C. 

   Rade "printscreen"

 • 56. 
  Sledeće linije JS koda daju za rezultat:< script >type="text/javascript" >time = 8;if (time < 10){document.write ("Good morning!");} else{document.write("Good day!"); }< /script >
  • A. 

   Good morning!

  • B. 

   Good day!

  • C. 

   Good night!

 • 57. 
  Učitavanje aktivne stranice postiže se korišćenjem:
  • A. 

   Window.location.reload()

  • B. 

   Window.reload()

  • C. 

   Window.name.reload()

 • 58. 
  XHTML je nastao kombinovanjem:
  • A. 

   HTML-a i XML-a

  • B. 

   HTML-a i XSLT-a

  • C. 

   HTML-a i XSL-a

 • 59. 
  PHP blokovi izgledaju:
  • A. 

   < ?php...? >

  • B. 

   < !php...! >

  • C. 

   < *php...* >

 • 60. 
  Dobra strana JavaScript-a je:
  • A. 

   Nalazi greške u formi pre nego što se podaci pošalju serveru na procesiranje

  • B. 

   Ne nalazi greške u formi pre nego što se podaci pošalju serveru na procesiranje

  • C. 

   Ne radi sa greškama

 • 61. 
  Sledeće tehnologije CGI, Java Servlets, ASP.NET, ugrađeni skriptovi (PHP) su definisane za:
  • A. 

   Server stranu

  • B. 

   Klijent stranu

  • C. 

   I za klijent i za server stranu

 • 62. 
  Skup razvojnih tehnologija web aplikacija kao dela Microsoft-ove .NET platforme je:
  • A. 

   ASP.NET

  • B. 

   PHP.NET

  • C. 

   GREEN.NET

 • 63. 
  Vreme za koje pregledač (brauzer) interaguje sa određenim serverom je:
  • A. 

   Sesija

  • B. 

   Lifetime

  • C. 

   Time out

 • 64. 
  HTTP protokol je:
  • A. 

   Stateless protokol

  • B. 

   Statefull protokol

  • C. 

   Protokol koji snima stanja sistema

 • 65. 
  Kuki (cookies) su objekti informacija sastavljeni od:
  • A. 

   Imena i vrednosti

  • B. 

   NULL vrednosti

  • C. 

   Od boolean vrednosti

 • 66. 
  Za koju kombinaciju open-source proizvoda biste se odlučili:
  • A. 

   Apache+PHP+MySQL

  • B. 

   IIS+PHP+MySQL

  • C. 

   Apache+PHP+SQL

 • 67. 
  Koji script jezik se koristi na server strani za rad sa formama, procesiranje fajlova i pristup bazama podataka:
  • A. 

   PHP

  • B. 

   JavaScript

  • C. 

   PHScript

 • 68. 
  PHP script jezik je akronim od:
  • A. 

   Personal Home Page, ili PHP: Hypertext Preprocessor

  • B. 

   Perl Home Page

  • C. 

   Perl: Hypertext Preprocessor

 • 69. 
  PHP je alternativa:
  • A. 

   CGI, ASP.NET i Java servletima

  • B. 

   JavaScript jeziku

  • C. 

   Apletima

 • 70. 
  PHP kod može biti specifičan u XHTML dokumentu interno na sledeći način:
  • A. 

   < ?php ... ? >

  • B. 

   Include ("myScript.inc")

  • C. 

   < php > < /php >

 • 71. 
  PHP kod može biti specifičan u XHTML dokumentu eksterno na sledeći način:
  • A. 

   < ?php ... ? >

  • B. 

   Include ("myScript.inc")

  • C. 

   < php > < /php >

 • 72. 
  Kad je PHP kod specificiran u XHTML dokumentu eksterno fajl može da sadrži:
  • A. 

   I PHP i XHTML kod

  • B. 

   Samo PHP kod

  • C. 

   Samo XHTML kod

 • 73. 
  U PHP-u svako ime varijable počinje sa:
  • A. 

   $

  • B. 

  • C. 

   £

 • 74. 
  Da li u PHP-u postoji deklaracija tipa type
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

  • C. 

   Nije bitno

 • 75. 
  Kod PHP-a da bi se proizveo izlaz (output) koriste se sledeće naredbe:
  • A. 

   Echo, print i printf

  • B. 

   Windows, printer i pr

  • C. 

   Win, pr i ech

 • 76. 
  Naredba $highs = array ("Mon" => 74, "Tue" => 70, "Wed" => 67, "Thu" => 62, "Fri" => 65); definiše:
  • A. 

   Niz

  • B. 

   Funkciju

  • C. 

   Petlju

 • 77. 
  Funkcije u PHP jeziku:
  • A. 

   Ne treba da se definišu pre poziva

  • B. 

   Treba da se definišu pre poziva

  • C. 

   Ne treba da se definišu uopšte

 • 78. 
  PHP je sposoban da:
  • A. 

   Radi sa fajlovima na server strani

  • B. 

   Radi sa fajlovima na klijent strani

  • C. 

   Kreira, čita i upisuje u fajlove na klijent strani

 • 79. 
  Zaključavanje fajlova kod PHP jezika se:
  • A. 

   Može uraditi kao zaštita fajlova od konkurentnog pristupa

  • B. 

   Mora uraditi da bi se fajl otvorio

  • C. 

   Nikada ne koristi

 • 80. 
  The setcookie() funkcija šalje HTTP kuki (cookie-kolačić):
  • A. 

   Klijentu

  • B. 

   Samo serveru

  • C. 

   Serverima

 • 81. 
  U naredbi setcookie (....................., cookie_value, liftime);koji parametar fali:
  • A. 

   Cookie_name

  • B. 

   Cookie_address

  • C. 

   Cookie_vreme

 • 82. 
  Primer praćenja sesija (session tracking id) kod PHP-a je:
  • A. 

   Broj poseta strani

  • B. 

   Broj kukija

  • C. 

   Broj virusa

 • 83. 
  PHP radi na sledećim platformama:
  • A. 

   Windows, Linux, Unix

  • B. 

   Samo Windows

  • C. 

   Samo Linux

 • 84. 
  PHP je kompatibilan sa sledećim serverima:
  • A. 

   Apache i IIS serverima

  • B. 

   Samo sa Apache serverima

  • C. 

   Samo sa IIS serverom

 • 85. 
  PHP mail() funkcija se koristi za slanje email-ova iz skripta prema sledećoj naredbi:
  • A. 

   Mail (to, subject, message, headers, parameters);

  • B. 

   Ma (to, subject, message, headers, parameters);

  • C. 

   Mail (to, subject, message, headers, parameters;

 • 86. 
  Ako server ne podržava PHP a želite da radite sa PHP skript jezikom:
  • A. 

   Morate da instalirate PHP

  • B. 

   Ne morate da instalirate PHP

  • C. 

   Morate da instalirate novu MySQL bazu

 • 87. 
  Ako se u PHP kodu zaboravi znak $ na početku varijable:
  • A. 

   Program neće raditi

  • B. 

   Program će raditi sa datom varijablom

  • C. 

   Rad ne zavisi od načina kako se definiše ime varijable

 • 88. 
  Koja naredba je ispravna:
  • A. 

   $var_name = value;

  • B. 

   Var_name = value;

  • C. 

   $var_name = value

 • 89. 
  Funkcija setcookie():
  • A. 

   Mora da se pojavi pre < html > taga

  • B. 

   Mora da se pojavi posle < /html > taga

  • C. 

   Se ne koristi sa < html > tagom