Racunarske Mreze (1)

168 Questions | Total Attempts: 653

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Racunarske Mreze (1)

Pitanja koja dolaze na mudl testovima, prvih sest testova.


Questions and Answers
 • 1. 
  Prenos podataka u oba pravca istovremeno naziva se:
  • A. 

   Potpuni dupleks

  • B. 

   Simpleks

  • C. 

   Polu-dupleks

  • D. 

   Ne postoji mogućnost slanja podataka u oba pravca istovremeno

 • 2. 
  Kakav uređaj treba da ima radna stanica da bi se mogla povezati na mrežu?
  • A. 

   Mrežni adapter

  • B. 

   Komunikacioni softver

  • C. 

   Komutator

  • D. 

   Koncentrator

 • 3. 
  Tipovi mreža sa komutacijom su:
  • A. 

   Mreže sa komutacijom kanala, paketa, poruka

  • B. 

   Mreže sa komutacijom poruka, stanica, čvorova

  • C. 

   Mreže sa komutacijom kanala, paketa, frekvencija

  • D. 

   Mreže sa komutacijom kanala, ćelija, čvorova

 • 4. 
  Koja je glavna karakteristika tehnike pristupa sa virtuelnim kolima?
  • A. 

   Uspostavljanje rute pre prenosa podataka je obavezno

  • B. 

   Uspostavljanje rute pre prenosa podataka nije obavezno

  • C. 

   Određivanje konkretne rute u odgovarajućem trenutku

  • D. 

   Mreža sa virtuelnim kolima ne daje mogućnost uspostavljanja rute

 • 5. 
  Kod komutacije paketa postoje:
  • A. 

   Virtuelno kolo i datagram

  • B. 

   Datagram i iznajmljene linije

  • C. 

   Virtuelno i permanentno kolo

  • D. 

   Datagram i ćelije

 • 6. 
  Koji od navedenih je primer mreže sa komutacijom kanala?
  • A. 

   Javna telefonska mreža

  • B. 

   Gradska mreža (MAN)

  • C. 

   Lokalna mreža (LAN)

  • D. 

   Internet

 • 7. 
  Koji tip mreža je svako sa svakim broadcast?
  • A. 

   Magistrala

  • B. 

   Prsten

  • C. 

   Zvezda

  • D. 

   Proširena zvezda

 • 8. 
  Koliko faza kod uspostavljanja komunikacije postoji u sistemu sa komutacijom kanala?
  • A. 

   3 faze

  • B. 

   4 faze

  • C. 

   2 faze

  • D. 

   1 faza

 • 9. 
  Lokalna mreža je komunikaciona mreža koja povezuje stanice:
  • A. 

   U zgradi ili bloku zgrada

  • B. 

   U gradskom području

  • C. 

   Između dva grada

  • D. 

   U jednoj državi

 • 10. 
  Na čemu se baziraju savremeni komunikacioni sistemi?
  • A. 

   Baziraju se na komutaciji paketa

  • B. 

   Baziraju se na komutaciji kanala

  • C. 

   Baziraju se na komutaciji poruka

  • D. 

   Baziraju se na komutaciji ćelija

 • 11. 
  Koje vrste komunikacionih mreža postoje?
  • A. 

   Sa komutacijom kanala, poruka, paketa

  • B. 

   Sa determinističkim, stohastičkim i dinamičko-modularnim pristupom

  • C. 

   Komunikacione mreže zatvorenog i otvorenog tipa

  • D. 

   Javne i privatne računarske mreže

 • 12. 
  Tipična mreža sa komutacijom kanala je:
  • A. 

   Telefonska mreža

  • B. 

   Internet

  • C. 

   Eternet lokalne mreže

  • D. 

   Kablovski distributivni sistem

 • 13. 
  Komunikacionu mrežu čine:
  • A. 

   Stanice, čvorovi, transmisioni medijumi

  • B. 

   Komunikacioni softveri

  • C. 

   Različite vrste komunikacionih medijuma

  • D. 

   Različite vrste protokola koji se koriste u komunikaciji

 • 14. 
  Internet spada u mreže sa komutacijom:
  • A. 

   Paketa

  • B. 

   Linija

  • C. 

   Poruka

  • D. 

   ćelija

 • 15. 
  Koji skup predstavlja primitive usluga?
  • A. 

   Zahtev, identifikacija, odgovor, potvrda

  • B. 

   Zahtev, identifikacija, formiranje podataka i čuvanje

  • C. 

   Alokacija, komutacija, odgovor i čuvanje podataka

  • D. 

   Zahtev, identifikacija, odgovor i čuvanje

 • 16. 
  Ako je čvor van funkcije kod mreža sa virtuelnim kolima:
  • A. 

   Ponovo se uspostavlja veza

  • B. 

   Paketi se preusmeravaju na druge čvorove

  • C. 

   Vrši se retransmisija paketa

  • D. 

   Podaci su izgubljeni i ne postoji mogućnost retransmisije

 • 17. 
  Koji od navedenih je primer mreže tipa "svako sa svakim"?
  • A. 

   Radio mreža

  • B. 

   Klijent-server

  • C. 

   USB konekcija

  • D. 

   Satelitski prenos

 • 18. 
  Koja je glavna odlika komutacije kanala?
  • A. 

   Za sve vreme trajanja veze zauzet je kanal između dve stanice

  • B. 

   Za sve vreme trajanja veze zauzima se samo deo kanala između dve stanice

  • C. 

   Za vreme trajanja veze istovremeno više stanica koristi kanal

  • D. 

   Kanal je unapred podeljen na podkanale, i stanicama se dodeljuje određeni frekvencijski opseg

 • 19. 
  Ako je čvor van funkcije kod mreža sa datagramom:
  • A. 

   Paketi se preusmeravaju

  • B. 

   Ponovo se uspostavlja veza

  • C. 

   Vrši se retransmisija

  • D. 

   Podaci su izgubljeni i ne postoji mogućnost retransmisije

 • 20. 
  Informacija nastaje kada se podaci:
  • A. 

   Interpretiraju

  • B. 

   Konvertuju iz analognog u digitalni signal

  • C. 

   Formatiraju na način pogodan za komunikaciju

  • D. 

   Prenesu

 • 21. 
  Kako se označavaju pristupne tačke usluge?
  • A. 

   SAP

  • B. 

   PDU

  • C. 

   SDU

  • D. 

   NAP

 • 22. 
  Koji se skup komunikacionih protokola koristi na Internetu?
  • A. 

   TCP/IP

  • B. 

   WINS

  • C. 

   HTTP

  • D. 

   FTP

 • 23. 
  Koji referentni model je standardizovan od strane ISO organizacije?
  • A. 

   OSI

  • B. 

   X.25

  • C. 

   TCP/IP

  • D. 

   IPX

 • 24. 
  Glavna karakteristika fizičkog sloja je:
  • A. 

   Mehanička, električna, funkcionalna i proceduralna

  • B. 

   Velika prednost i imunost na nastanak greške

  • C. 

   Fizički protokol

  • D. 

   Fizički sloj određuje da li je potrebna uspostava veze

 • 25. 
  Protokol je skup pravila koji omogućava razmenu podataka između:
  • A. 

   Dve parnjak celine

  • B. 

   Apsolutno identičnih računara

  • C. 

   Dva sloja na istom sistemu

  • D. 

   Dva operativna sistema na različitim računarima

Back to Top Back to top