Uts Basa Sunda Kelas Ix (Salapan)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kang Yoga
K
Kang Yoga
Community Contributor
Quizzes Created: 9 | Total Attempts: 36,674
Questions: 20 | Attempts: 528

SettingsSettingsSettings
Uts Basa Sunda Kelas Ix (Salapan) - Quiz

.Semester Ganjil


Questions and Answers
 • 1. 

  Panata acara disebut ogé pembawa acara, miboga pancén pikeun...................................... 

  • A. 

   Ngatur stage crew

  • B. 

   Ngatur tamu

  • C. 

   Ngatur acara

  • D. 

   Ngatur waktu

  Correct Answer
  C. Ngatur acara
  Explanation
  The correct answer is "Ngatur acara." In the given sentence, the phrase "Panata acara disebut ogé pembawa acara" suggests that the topic is about the person who manages or organizes the event. Among the given options, "Ngatur acara" is the most suitable choice as it directly translates to "organizing the event."

  Rate this question:

 • 2. 

  Budak sakola mah tugas pokona diajar lain ulin teu puguh, tapi kalolobaanana ayeuna loba pisan budak sakola anu ngamomorékeun kana pelajaran. Ari pelajaran diantep kalah migawé pagawéan anu teu perelu.Paribasa anu merenah pikeun kaayaan di luhur téh nya éta............................. 

  • A. 

   Adéan ku kuda beureum

  • B. 

   Lauk buruk milu mijah

  • C. 

   Cul dogdog tinggal igel

  • D. 

   Adat kakurung ku iga

  Correct Answer
  C. Cul dogdog tinggal igel
 • 3. 

  Bagian naon dina gempungan anu biasana sok langsung dibuka ku panata acara nyaéta bagian....................

  • A. 

   Doa

  • B. 

   Biantara

  • C. 

   bubuka

  • D. 

   Panutup

  Correct Answer
  C. bubuka
  Explanation
  The given question is in an Indonesian language and it asks for the part of an event that is usually opened directly. The correct answer is "bubuka" which means "opening" in English.

  Rate this question:

 • 4. 

  Panata acara kudu miboga kamampuh ngaréka...............................pikeun bungbu pangirut.

  • A. 

   Acara

  • B. 

   Basa

  • C. 

   Peta

  • D. 

   Ekspresi

  Correct Answer
  B. Basa
  Explanation
  The correct answer is "basa". In the given sentence, it is stated that the event should have the ability to communicate effectively in order to achieve the desired goal of attracting attention. "Basa" means language or communication in Indonesian, so having good communication skills is essential for the event to be successful in attracting participants.

  Rate this question:

 • 5. 

  Basa jeung sastra Sunda téh mangrupa kabeungharan budaya Sunda nu sakuduna meunang pamaliré ti sakumna urang Sunda. Ku kituna, budaya Sunda bakal leuwih anteb lamun ditulis atawa dicaritakeun dina basa .............................

  • A. 

   Sunda

  • B. 

   Indonesia

  • C. 

   Inggris

  • D. 

   Arab

  Correct Answer
  A. Sunda
  Explanation
  The correct answer is Sunda because the passage is about the Sundanese language and literature being a cultural heritage of the Sundanese people. Therefore, it would make sense for the literature to be written or narrated in the Sunda language.

  Rate this question:

 • 6. 

  Panata acara téh mangrupa kaparigelan anu bisa.......................

  • A. 

   Dibukakeun

  • B. 

   Dibaca

  • C. 

   dilatih

  • D. 

   Diwariskeun

  Correct Answer
  C. dilatih
  Explanation
  The correct answer is "dilatih". This is because the sentence mentions "panata acara", which can be translated as "event schedule" or "program". In order to execute a program successfully, it needs to be trained or prepared, which is indicated by the word "dilatih" in Indonesian. Therefore, "dilatih" is the appropriate word to complete the sentence in a meaningful way.

  Rate this question:

 • 7. 

  Conto kecap kantetan nu diwangun ku kantétan kecap jeung kecap nyaéta..................a

  • A. 

   Huleng jentu

  • B. 

   Lemah cai

  • C. 

   Dulang tinandé

  • D. 

   Kagok asong

  Correct Answer
  B. Lemah cai
  Explanation
  The correct answer is "lemah cai". This is because "lemah cai" means "weak sauce" in Sundanese, which is a type of kecap kantetan (a type of soy sauce). The other options do not accurately describe the type of kecap kantetan being referred to.

  Rate this question:

 • 8. 

  Dina jaman Jepang Gedong Merdéka dipaké puseur kabudayaan sarta dingaranan............

  • A. 

   Technisce Hoogeschoolte Bandung

  • B. 

   Museum Asia Afrika

  • C. 

   Concordia

  • D. 

   Dai Toa Kaman

  Correct Answer
  D. Dai Toa Kaman
 • 9. 

  ”Hadirin anu sami linggih, hapunten anu kasuhun wiréh simkuring wawantunan ngadeg di payuneun bapa ibu sadaya.” Kecap linggih lemesna tina kecap ...................................

  • A. 

   Araya

  • B. 

   Diuk

  • C. 

   Datang

  • D. 

   indit

  Correct Answer
  B. Diuk
  Explanation
  The correct answer is "diuk". The sentence is in Indonesian language and it means "Ladies and gentlemen, please excuse us for interrupting your conversation." The word "diuk" means interrupting or disturbing. Therefore, "diuk" is the appropriate word to complete the sentence.

  Rate this question:

 • 10. 

  “Dupi .............................sakola di SMPN 1 Purwakarta?”. Anton nanya ka Pa Mukidi.

  • A. 

   Pun uwa

  • B. 

   Pun adi

  • C. 

   Tuang putra

  • D. 

   Pun anak

  Correct Answer
  C. Tuang putra
  Explanation
  The correct answer is "tuang putra". This is because the question is asking about the occupation or position of someone named Dupi in SMPN 1 Purwakarta. "Tuang putra" is a term that refers to someone who works as a teacher or educator. Therefore, it can be inferred that Dupi is a teacher at SMPN 1 Purwakarta.

  Rate this question:

 • 11. 

  Unggal dinten abdi …............................ ka sakola tabuh setengah genep enjing.

  • A. 

   Angkat

  • B. 

   Mios

  • C. 

   Indit

  • D. 

   Mangkat

  Correct Answer
  B. Mios
  Explanation
  The correct answer is "mios". In the given sentence, the word "abdi" indicates that the speaker is referring to themselves, and the word "unggal dinten" means "every day". The phrase "ka sakola tabuh setengah genep enjing" translates to "to school at half past six in the morning". Therefore, the word "mios" fits in the sentence as it means "late". The sentence would then translate to "Every day I am late for school at half past six in the morning."

  Rate this question:

 • 12. 

  “ Mangga atuh Ibu bilih badé ......................… ti payun mah ! “

  • A. 

   mios

  • B. 

   Wangsul

  • C. 

   Mulang

  • D. 

   Mulih

  Correct Answer
  D. Mulih
  Explanation
  The correct answer is "mulih". In the given sentence, the phrase "Mangga atuh Ibu bilih badé" suggests that someone is asking permission or seeking approval from their mother. The word "mulih" means "to go back" or "to return" in Indonesian. Therefore, the most appropriate word to complete the sentence would be "mulih", implying that the person is asking their mother if they can go back or return to a certain place or situation.

  Rate this question:

 • 13. 

  Kamari pun biang …................................. ka Bandung sareng Tétéh

  • A. 

   Angkat

  • B. 

   mios

  • C. 

   Indit

  • D. 

   mangka

  Correct Answer
  A. Angkat
  Explanation
  The correct answer is "angkat". In the given sentence, the word "angkat" fits grammatically and contextually. It completes the sentence meaningfully, suggesting that Kamari carried or lifted something or someone while going to Bandung with Tétéh.

  Rate this question:

 • 14. 

  Lantaran  ngadahar  baso  lada ….........................., adi kuring nyeri ................… 

  • A. 

   Teuing- beuteng

  • B. 

   teing –beuteung

  • C. 

   Teuing-beuteung

  • D. 

   Teuing-beteng

  Correct Answer
  C. Teuing-beuteung
  Explanation
  The correct answer is "teuing-beuteung." In the given sentence, the word "nyeri" indicates pain or discomfort. The phrase "teuing-beuteung" is a Sundanese expression that means "very painful" or "extremely uncomfortable." Therefore, the phrase "teuing-beuteung" appropriately completes the sentence, conveying the intended meaning of the sentence.

  Rate this question:

 • 15. 

  Gedong Merdéka ogé kungsi dijadikeun .....................................sabada Dékrit Présiden 5 Juli 1959.

  • A. 

   Concordia

  • B. 

   Gedong Konstituante

  • C. 

   Dai Toa Kaman

  • D. 

   Technisce Hoogeschoolte Bandung

  Correct Answer
  B. Gedong Konstituante
  Explanation
  The correct answer is "Gedong Konstituante." The question asks for the place where the Gedong Merdéka was transformed into on July 5, 1959, following the Décrit Présiden. The Gedong Konstituante refers to the building where the Konstituante, the Constitutional Assembly of Indonesia, was held. This suggests that the Gedong Merdéka was repurposed to accommodate the activities of the Konstituante after the Décrit Présiden was issued.

  Rate this question:

 • 16. 

  Gedong Merdéka ogé kungsi dijadikeun Gedong Konstituante sabada Dékrit Présiden......................... 

  • A. 

   5 Juli 1959.

  • B. 

   5 Juli 1969.

  • C. 

   6 Juli 1959.

  • D. 

   12Juli 1959.

  Correct Answer
  A. 5 Juli 1959.
  Explanation
  The correct answer is 5 Juli 1959. This date is mentioned in the question as the day when Gedong Merdéka was transformed into Gedong Konstituante, following the Décrit Président on that day.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kuring  …................................. ka Bandung sareng Tétéh Mia tabuh salapan enjing.

  • A. 

   Angkat

  • B. 

   mios

  • C. 

   Indit

  • D. 

   Mulih

  Correct Answer
  C. Indit
  Explanation
  The correct answer is "indit". In the given sentence, the word "indit" fits grammatically and contextually. It means "return" in Indonesian. The sentence suggests that Kuring (I) and Tétéh Mia went to Bandung together and will return at dawn.

  Rate this question:

 • 18. 

  Dina Taun 2016 kabupaten Purwakarta ngawengku sabaraha kacamatan?

  • A. 

   17

  • B. 

   18

  • C. 

   19

  • D. 

   16

  Correct Answer
  A. 17
  Explanation
  The given question is asking about the number of districts in Purwakarta regency in 2016. The correct answer is 17.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kalimah di handap patali jeung istilah kaagamaan..................

  • A. 

   Lebaran taun kamari mah teu kungsi silaturahmi ka pun bibi

  • B. 

   Unggal malem Jumaah Abdul sok ngaronda

  • C. 

   Ulah dianggap enteng kasakit alergi teh!

  • D. 

   Pa Salman teh tos lami pupus

  Correct Answer
  A. Lebaran taun kamari mah teu kungsi silaturahmi ka pun bibi
 • 20. 

  Jalma nu nepikeun hutbah dina solat jumaahan atawa solat Idul Fitri jeung Idul Adha disebut...........................

  • A. 

   Ajengan

  • B. 

   kyai

  • C. 

   Santri

  • D. 

   Hotib

  Correct Answer
  D. Hotib
  Explanation
  The correct answer is "hotib". In the context of the given question, "hotib" refers to the person who delivers the sermon or khutbah during the Friday prayer or on the occasions of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. This person is responsible for delivering religious teachings and guidance to the congregation.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.