Uts Basa Sunda Kelas Ix (Salapan)

20 Questions | Total Attempts: 515

SettingsSettingsSettings
Uts Basa Sunda Kelas Ix (Salapan) - Quiz

.Semester Ganjil


Questions and Answers
 • 1. 
  Panata acara disebut ogé pembawa acara, miboga pancén pikeun...................................... 
  • A. 

   Ngatur stage crew

  • B. 

   Ngatur tamu

  • C. 

   Ngatur acara

  • D. 

   Ngatur waktu

 • 2. 
  Budak sakola mah tugas pokona diajar lain ulin teu puguh, tapi kalolobaanana ayeuna loba pisan budak sakola anu ngamomorékeun kana pelajaran. Ari pelajaran diantep kalah migawé pagawéan anu teu perelu.Paribasa anu merenah pikeun kaayaan di luhur téh nya éta............................. 
  • A. 

   Adéan ku kuda beureum

  • B. 

   Lauk buruk milu mijah

  • C. 

   Cul dogdog tinggal igel

  • D. 

   Adat kakurung ku iga

 • 3. 
  Bagian naon dina gempungan anu biasana sok langsung dibuka ku panata acara nyaéta bagian....................
  • A. 

   Doa

  • B. 

   Biantara

  • C. 

   bubuka

  • D. 

   Panutup

 • 4. 
  Panata acara kudu miboga kamampuh ngaréka...............................pikeun bungbu pangirut.
  • A. 

   Acara

  • B. 

   Basa

  • C. 

   Peta

  • D. 

   Ekspresi

 • 5. 
  Basa jeung sastra Sunda téh mangrupa kabeungharan budaya Sunda nu sakuduna meunang pamaliré ti sakumna urang Sunda. Ku kituna, budaya Sunda bakal leuwih anteb lamun ditulis atawa dicaritakeun dina basa .............................
  • A. 

   Sunda

  • B. 

   Indonesia

  • C. 

   Inggris

  • D. 

   Arab

 • 6. 
  Panata acara téh mangrupa kaparigelan anu bisa.......................
  • A. 

   Dibukakeun

  • B. 

   Dibaca

  • C. 

   dilatih

  • D. 

   Diwariskeun

 • 7. 
  Conto kecap kantetan nu diwangun ku kantétan kecap jeung kecap nyaéta..................a
  • A. 

   Huleng jentu

  • B. 

   Lemah cai

  • C. 

   Dulang tinandé

  • D. 

   Kagok asong

 • 8. 
  Dina jaman Jepang Gedong Merdéka dipaké puseur kabudayaan sarta dingaranan............
  • A. 

   Technisce Hoogeschoolte Bandung

  • B. 

   Museum Asia Afrika

  • C. 

   Concordia

  • D. 

   Dai Toa Kaman

 • 9. 
  ”Hadirin anu sami linggih, hapunten anu kasuhun wiréh simkuring wawantunan ngadeg di payuneun bapa ibu sadaya.” Kecap linggih lemesna tina kecap ...................................
  • A. 

   Araya

  • B. 

   Diuk

  • C. 

   Datang

  • D. 

   indit

 • 10. 
  “Dupi .............................sakola di SMPN 1 Purwakarta?”. Anton nanya ka Pa Mukidi.
  • A. 

   Pun uwa

  • B. 

   Pun adi

  • C. 

   Tuang putra

  • D. 

   Pun anak

 • 11. 
  Unggal dinten abdi …............................ ka sakola tabuh setengah genep enjing.
  • A. 

   Angkat

  • B. 

   Mios

  • C. 

   Indit

  • D. 

   Mangkat

 • 12. 
  “ Mangga atuh Ibu bilih badé ......................… ti payun mah ! “
  • A. 

   mios

  • B. 

   Wangsul

  • C. 

   Mulang

  • D. 

   Mulih

 • 13. 
  Kamari pun biang …................................. ka Bandung sareng Tétéh
  • A. 

   Angkat

  • B. 

   mios

  • C. 

   Indit

  • D. 

   mangka

 • 14. 
  Lantaran  ngadahar  baso  lada ….........................., adi kuring nyeri ................… 
  • A. 

   Teuing- beuteng

  • B. 

   teing –beuteung

  • C. 

   Teuing-beuteung

  • D. 

   Teuing-beteng

 • 15. 
  Gedong Merdéka ogé kungsi dijadikeun .....................................sabada Dékrit Présiden 5 Juli 1959.
  • A. 

   Concordia

  • B. 

   Gedong Konstituante

  • C. 

   Dai Toa Kaman

  • D. 

   Technisce Hoogeschoolte Bandung

 • 16. 
  Gedong Merdéka ogé kungsi dijadikeun Gedong Konstituante sabada Dékrit Présiden......................... 
  • A. 

   5 Juli 1959.

  • B. 

   5 Juli 1969.

  • C. 

   6 Juli 1959.

  • D. 

   12Juli 1959.

 • 17. 
  Kuring  …................................. ka Bandung sareng Tétéh Mia tabuh salapan enjing.
  • A. 

   Angkat

  • B. 

   mios

  • C. 

   Indit

  • D. 

   Mulih

 • 18. 
  Dina Taun 2016 kabupaten Purwakarta ngawengku sabaraha kacamatan?
  • A. 

   17

  • B. 

   18

  • C. 

   19

  • D. 

   16

 • 19. 
  Kalimah di handap patali jeung istilah kaagamaan..................
  • A. 

   Lebaran taun kamari mah teu kungsi silaturahmi ka pun bibi

  • B. 

   Unggal malem Jumaah Abdul sok ngaronda

  • C. 

   Ulah dianggap enteng kasakit alergi teh!

  • D. 

   Pa Salman teh tos lami pupus

 • 20. 
  Jalma nu nepikeun hutbah dina solat jumaahan atawa solat Idul Fitri jeung Idul Adha disebut...........................
  • A. 

   Ajengan

  • B. 

   kyai

  • C. 

   Santri

  • D. 

   Hotib

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.