Đợt Bổ Sung: Hội Thi Trực Tuyến Chào Mừng Ngày Truyền Thống Hội

20 Questions | Total Attempts: 51

SettingsSettingsSettings
Please wait...
t B Sung: Hi Thi Trc Tuyn Cho Mng Ngy Truyn Thng Hi

Thời gian thi: từ ngày 10/08/2016 đến ngày 30/08/2016. Đợt 1: Từ ngày 10/8/2016 đến hết ngày 20/8/2016. Đợt 2: Từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 30/8/2016. Quy định làm bài: + Mỗi thí sinh có 01 lượt làm bài cho 1 đợt thi. + Thời gian làm bài 10 phút cho 20 câu hỏi trắc nghiệm + 1 câu hỏi phụ. Cơ cấu giải thưởng: - 01 giải nhất, giấy khen + hiện kim.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là:
  • A. 

   15/10/1950

  • B. 

   15/10/1953

  • C. 

   15/10/1956

  • D. 

   15/10/1959

 • 2. 
  Hội LHTN Việt Nam là ………… của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng CSVN.
  • A. 

   Tổ chức xã hội rộng rãi

  • B. 

   Tổ chức chính trị rộng rãi

  • C. 

   Tổ chức văn hóa xã hội

  • D. 

   Tổ chức quần chúng rộng rãi

 • 3. 
  Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam là bài:
  • A. 

   “Lên Đàng” – Nhạc Huỳnh Văn Tiểng, lời Lưu Hữu Phước

  • B. 

   “Lên Đàng” – Nhạc Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng

  • C. 

   “Thanh niên làm theo lời Bác” – Nhạc và lời của Hoàng Hoà

  • D. 

   “Nối vòng tay lớn” – Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn

 • 4. 
  Lời hứa của hội viên: “Vinh dự là người hội viên Hội LHTN Việt Nam, trước tập thể chi Hội (CLB, Đội, Nhóm, …) tôi (chúng tôi) xin hứa: …”
  • A. 

   “… Là công dân tốt của nước CHXHCN Việt Nam. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ Hội. Luôn giữ gìn uy tín và thanh danh của Hội”.

  • B. 

   “… Là công dân tốt của nước Việt Nam. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ Hội. Luôn giữ uy tín thanh danh của Hội”

  • C. 

   “… Là công dân của nước Việt Nam XHCN. Luôn tham gia tốt công tác Hội”

  • D. 

   “Là công dân tốt của nước CHXHCN Việt Nam. Luôn giữ gìn, xây dựng Hội vững mạnh”

 • 5. 
  Đối tượng nào được xét công nhận là hội viên Hội LHTN Việt Nam:
  • A. 

   “Thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”

  • B. 

   “Thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, không phân biệt thành phần, tôn giáo, tán thành và tự nguyện gia nhập Hội”

  • C. 

   “Công dân từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”

  • D. 

   “Công dân Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”

 • 6. 
  Hội LHTN Việt Nam có mấy chức năng:
  • A. 

   2 chức năng

  • B. 

   3 chức năng

  • C. 

   4 chức năng

  • D. 

   5 chức năng

 • 7. 
  Hội LHTN Việt Nam có mấy nhiệm vụ:
  • A. 

   2 nhiệm vụ

  • B. 

   3 nhiệm vụ

  • C. 

   4 nhiệm vụ

  • D. 

   5 nhiệm vụ

 • 8. 
  Khẩu hiệu của Hội LHTN Việt Nam:
  • A. 

   “Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Thanh niên” – “Sẵn sàng”

  • B. 

   “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh. Thanh niên” – “Tiến”

  • C. 

   “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. Thanh niên” – “Tiến”

  • D. 

   “Vì Tổ quốc Việt nam và tổ chức Hội vừng mạnh. Thanh niên” – “Tiến”

 • 9. 
  Hội viên Hội LHTN Việt Nam có mấy quyền:
  • A. 

   3 quyền

  • B. 

   4 quyền

  • C. 

   5 quyền

  • D. 

   6 quyền

 • 10. 
  Hội viên Hội LHTN Việt Nam có mấy nhiệm vụ:
  • A. 

   3 nhiệm vụ

  • B. 

   4 nhiệm vụ

  • C. 

   5 nhiệm vụ

  • D. 

   6 nhiệm vụ

 • 11. 
  Trụ sở chính của Hội LHTN Việt Nam nằm ở đâu:
  • A. 

   TP. Hồ Chí Minh

  • B. 

   Thủ đô Hà Nội

  • C. 

   TP. Đà Nẵng

  • D. 

   Nghệ An

 • 12. 
  Hội LHTN Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc:
  • A. 

   Tự nguyện, tự quản. Hiệp thương dân chủ

  • B. 

   Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau

  • C. 

   Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 13. 
  Hội LHTN Việt Nam được tổ chức ở:
  • A. 

   4 cấp

  • B. 

   5 cấp

  • C. 

   3 cấp

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 14. 
  Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội:
  • A. 

   Đang trong thời gian thi hành án phạt tù, giáo dục cải tạo tập trung, cải tạo không giam giữ, đang trong thời gian tạm giam, tạm giữ, bị hạn chế một số quyền công dân.

  • B. 

   Mắc bệnh tâm thần.

  • C. 

   Cả a và b đều đúng.

  • D. 

   Cả a và b đều sai.

 • 15. 
  Nhiệm vụ của Ban kiểm tra các cấp:
  • A. 

   Tham mưu cho các cấp bộ Hội kiểm tra việc thi hành điều lệ, nghị quyết của Hội; việc thi hành kỷ luật của Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên.

  • B. 

   Kiểm tra công tác hội phí và việc sử dụng tài chính của Ủy ban Hội cùng cấp.

  • C. 

   Cả hai câu trên đều đúng.

  • D. 

   Cả hai câu trên đều sai.

 • 16. 
  Kỷ luật của Hội đối với hội viên:
  • A. 

   Khiển trách, cảnh cáo

  • B. 

   Khiển trách, thôi công nhận hội viên.

  • C. 

   Khiển trách, cảnh cáo, thôi công nhận là hội viên.

  • D. 

   Cảnh cáo, thôi công nhận hội viên.

 • 17. 
  Ý nghĩa chung biểu trưng của Hội:
  • A. 

   Với đường nét, hiện đại, màu sắc hài hòa thể hiện sự đoàn kết, thân ái.

  • B. 

   Động viên lớp trẻ hướng đến tương lai: Vì Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt Nam.

  • C. 

   Câu a và b đúng

  • D. 

   Câu a và b sai.

 • 18. 
  Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp có nhiệm vụ:
  • A. 

   Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Hội cùng cấp. Quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới

  • B. 

   Hiệp thương cử ra Ủy ban Hội và ban kiểm tra cùng cấp

  • C. 

   Thảo luận, đóng góp các văn kiện và hiệp thương đại biểu dự Đại hội, Hội nghị đại biểu cấp trên (nếu có)

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 19. 
  Ủy ban Hội LHTN quận huyện họp:
  • A. 

   Mỗi năm 1 lần

  • B. 

   Mỗi năm 2 lần

  • C. 

   Mỗi năm 3 lần

  • D. 

   Mỗi năm 4 lần

 • 20. 
  Ý nghĩa hình tròn biểu trung của Hội:
  • A. 

   Thể hiện sự đoàn kết, thân ái

  • B. 

   Thể hiện sự thanh bình

  • C. 

   Thể hiện mơ ước tiến đến sự thân ái, hoàn thiện, đoàn kết

  • D. 

   Tất cả đều sai

Back to Top Back to top