1_Ôn Tập Lý Thuyết Thvp

40 Questions | Attempts: 65
Share

SettingsSettingsSettings
1_n Tp L Thuyt Thvp - Quiz

Đề gồm 40 câu- thời gian làm 45 phútChúc các bạn làm bài tốt!


Questions and Answers
 • 1. 
  Trong Microsoft Word, muốn có đường phân chia giữa 2 cột văn bản ta nhấn vào khung nào sau đây trong bảng Column:
  • A. 

   Line Between

  • B. 

   Line to drop

  • C. 

   Number of column

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 2. 
  Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl +B có tác dụng:
  • A. 

   Định dạng ký tự in đậm cho đoạn văn đã chọn.

  • B. 

   Định dạng ký tự gạch dưới đoạn văn bản đã chọn

  • C. 

   Định dạng ký tự in nghiêng đoạn văn bản đã chọn

  • D. 

   Định dạng ký tự HOA đoạn văn bản đã chọn

 • 3. 
  Cho ô C1 chứa ngày sinh. Chọn công thức đúng để tính tuổi từ ngày sinh đã cho:
  • A. 

   Year(Today()) - Year(C1)

  • B. 

   Year(Today() - C1)

  • C. 

   Today() - C1

  • D. 

   Year(C1) - Year(Today())

 • 4. 
  Trong Excel, ô A2 chứa công thức =INT(ABS(7.5-4)). Kết quả là: 
  • A. 

   3

  • B. 

   -3

  • C. 

   -4

  • D. 

   3.5

 • 5. 
  Giá trị 100 có thể là kết quả của công thức nào: 
  • A. 

   =VALUE(100)

  • B. 

   =RIGHT(1100;3)

  • C. 

   =LEFT(1000;3)

  • D. 

   =LEN("100")

 • 6. 
  Trong Windows Explorer, muốn thay đổi tên tập tin, thư mục, ta thực hiện
  • A. 

   Tất cả đều đúng

  • B. 

   Chọn menu File, rename, gõ tên mới rồi nhấn Enter

  • C. 

   Click chuột trái vào tên thư mục, nhấn phím F2, gõ tên mới rồi nhấn Enter

  • D. 

   Click chuột phải vào tên thư mục, chọn menu Rename, gõ tên mới rồi nhấn Enter

 • 7. 
  Công thức =MOD(10/3) sẽ cho kết quả là:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 8. 
  Trong Microsoft Word, để xóa 1 dòng trong table, có thể
  • A. 

   Chọn dòng, chọn Table, Delete, Row

  • B. 

   Chọn dòng rồi ấn phím Delete

  • C. 

   Chọn dòng, chọn Rows, chọn Delete

  • D. 

   Nhấp phải chuột lên ô trong dòng, chọn Delete

 • 9. 
  Muốn xem lại trang văn bản trước khi in, ta dùng
  • A. 

   File, Print Preview

  • B. 

   Edit, Print

  • C. 

   File, Print

  • D. 

   Edit, Print Preview

 • 10. 
  Ô A1 chứa ngày tháng 25/8/2010. Ô A2 có công thức =Month(A1) cho kết quả là:
  • A. 

   8

  • B. 

   25

  • C. 

   "8"

  • D. 

   "25"

 • 11. 
  Trong một bảng tính Excel, các ô B1, C1, D1, và E1 lần lượt chứa các số 1, số 2, số 3 và kí tự "3". Hãy cho biết kết quả công thức =SUM(B1:E1)
  • A. 

   6

  • B. 

   9

  • C. 

   "9"

  • D. 

   #VALUE!

 • 12. 
  Giả sử ô D4 có chuỗi "Hai tram 2 muoi". Hàm =LOWER(D4) cho ra:
  • A. 

   Hai tram 2 muoi

  • B. 

   HAI TRAM 2 MUOI

  • C. 

   Hai Tram 2 Muoi

  • D. 

   220

 • 13. 
  Để đặt đường dẫn hướng (đường kẻ) … đến một điểm dừng, ta sử dụng menu:
  • A. 

   Format, Tabs, Leader …

  • B. 

   Format, Border and Shading

  • C. 

   Format, Tabs, Alignment

  • D. 

   Format, Table, Gridlines

 • 14. 
  Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị nối mạng?
  • A. 

   Printer

  • B. 

   Hub

  • C. 

   Switch

  • D. 

   Router

 • 15. 
  Trong Excel, để lọc dữ liêu từ danh sách dữ liệu, thực hiện
  • A. 

   Data, Filter

  • B. 

   Data, Validation…

  • C. 

   Data, Auto Filter

  • D. 

   Data, Advanced Filter

 • 16. 
  Khi sử dụng Microsoft Word để soạn thảo văn bản với font là Times New Roman, muốn gõ tiếng Việt ta phải chọn bảng mã:
  • A. 

   Unicode

  • B. 

   TCVN3 (ABC)

  • C. 

   VNI Windows

  • D. 

   VNI - Times

 • 17. 
  Để tìm kiếm tệp hay thư mục trong Windows, ta thực hiện lệnh nào sau đây?
  • A. 

   Start, Search…

  • B. 

   Start, Control Panel, Search

  • C. 

   Start, Run, gõ Search.

  • D. 

   Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Search

 • 18. 
  Trong Microsoft Word, để giãn hàng đoạn văn bản đã chọn, thực hiện thao tác:
  • A. 

   Format, Paragraph

  • B. 

   Format, Borders and Shading

  • C. 

   Format, Tab

  • D. 

   Format, Font

 • 19. 
  Tại ô G2 có công thức =RANK(F2, $F$4:$F$6, 0), kết quả xuất hiện là:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 20. 
  Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong Windows, ta nhấn tổ hợp phím:
  • A. 

   Alt + Tab

  • B. 

   Space + Tab

  • C. 

   Shift + Tab

  • D. 

   Ctrl + Tab

 • 21. 
  Phần mở rộng của tập tin thường thể hiện:
  • A. 

   Kiểu tập tin.

  • B. 

   Ngày giờ thay đổi tập tin

  • C. 

   Kích thước của tập tin.

  • D. 

   Tên thư mục chứa tập tin.

 • 22. 
  Microsoft Excel KHÔNG có dữ liệu nào?
  • A. 

   Dữ liệu nhị phân

  • B. 

   Dữ liệu số

  • C. 

   Dữ liệu kí tự

  • D. 

   Dữ liệu thời gian

 • 23. 
  Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị khác, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẽ để dùng chung?
  • A. 

   Máy in.

  • B. 

   Webcam.

  • C. 

   Đĩa mềm.

  • D. 

   Micro.

 • 24. 
  Lệnh Insert / Columns trong Excel thực hiện hành động nào sau đây?
  • A. 

   Chèn một cột vào trước cột hiện hành

  • B. 

   Chèn một dòng vào trên dòng hiện hành

  • C. 

   Chèn một cột vào sau cột hiện hành

  • D. 

   Chèn một dòng vào dưới dòng hiện hành

 • 25. 
  Trong Excel, giả sử ô D4 có chuỗi "Kỳ thi nghề THPT". Hàm =PROPER (D4) cho ra kết quả nào sau đây?
  • A. 

   Kỳ Thi Nghề Thpt

  • B. 

   KỲ THI NGHỀ THPT

  • C. 

   Kỳ thi nghề thpt

  • D. 

   Kỳ thi nghề THPT

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.