Политика животне средине

8 Questions | Total Attempts: 27

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Политика животне средине

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Којим актом је први пут на нивоу ЕУ промовисан концепт складног привредног развоја и заштите животне средине?
  • A. 

   Јединственим европским актом

  • B. 

   Декларацијом Савета европских заједница и представника влада држава чланица

  • C. 

   Уговором о Европској унији

  • D. 

   Уговором из Амстердама

  • E. 

   Уговором из Нице

 • 2. 
  Политика животне средине је интегрисана у друге битне политике ЕУ.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 3. 
  Шта је „зелени раст“?
  • A. 

   Раст зелених површина на територији ЕУ

  • B. 

   Раст који се базира на експлоатацији зелених површина

  • C. 

   Развој интегрисаних, мултисекторских политика којима се подстиче одрживи оквир за заштиту животне средине

  • D. 

   Развој биогорива и биодиверзитета

  • E. 

   Управљање отпадом

 • 4. 
  У чијој надлежности  су осмишљавање и примена политике животне средине?
  • A. 

   У искључивој надлежности ЕУ

  • B. 

   У подељеној надлежности између ЕУ и држава чланица

  • C. 

   У искључивој надлежности држава чланица

 • 5. 
  Политика животне средине ЕУ доприноси постизању (обележите све тачне одговоре):
  • A. 

   Заштите људског здравља

  • B. 

   Очувања, заштите и побољшања квалитета животне средине

  • C. 

   Неконтролисане експлоатације људских ресурса

 • 6. 
  Означите све принципе на којима се заснива Политика животне средине.
  • A. 

   Принцип предострожности и превентивне акције

  • B. 

   Принцип да штета у животној средини треба да буде исправљена на извору загађивања

  • C. 

   Принцип колатералне одговорности

  • D. 

   Принцип ,,загађивач плаћа”

 • 7. 
  Мрежа Натура 2000 обухвата скоро 20% копнене површине ЕУ, на којима је обезбеђен несметани развој локалних заједница без угрожавања ретких и рањивих врста и њихових станишта.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 8. 
  Усклађивање политике животне средине са циљевима и правним тековинама ЕУ у овој области доноси Србији следеће користи (обележите све тачне одговоре):
  • A. 

   Побољшање квалитета воде

  • B. 

   Одрживи економски раст који подразумева максималну експлоатацију постојећих ресурса

  • C. 

   Нова радна места

  • D. 

   Чланство Србије у Европском еколошком савезу

  • E. 

   Унапређење јавног здравља

  • F. 

   Право да користи ЗСО стандард 2020 за квалитет производа

  • G. 

   Равноправно учешће у програму Екологија 2050