Dm2

63 Questions

Settings
Please wait...
Dm2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Histogram predstavlja:
  • A. 

   Raspodelu osvetljaja po intenzitetu piksela, koja je predstavljena grafikom

  • B. 

   Raspodelu boja po intenzitetu osvetljaja, koja je predstavljena grafikom

  • C. 

   Raspodelu piksela po intenzitetu osvetljaja, koja je predstavljena grafikom

 • 2. 
  Interpolacija predstavlja: 
  • A. 

   Proces konstruisanja aproksimirajuće funkcije, sa ciljem da se poklopi sa diskretnom funkcijom u poznatim tačkama

  • B. 

   Raspodelu piksela po intenzitetu osvetljaja, koja je predstvaljena grafikom

  • C. 

   Pomeranje pozicije određene sa (n,m) negativna f(n,m) na poziciju (n’,m’) u odredišnoj slici

 • 3. 
  Na slici je prikazan histogram slike koja je:
  • A. 

   Previše bela

  • B. 

   Preeksponirana

  • C. 

   Podeksponirana

  • D. 

   Ni jedno od navedenih

  • E. 

   Previše crna

 • 4. 
  Jedna od najjednostavnijih formi interpolacije je interpolacija: 
  • A. 

   Metodom najbližeg suseda, koja podrazumeva da se tački (na,ma) dodeli osvetljaj najbliže tačke iz okoline

  • B. 

   Metodom najdaljeg suseda, koja podrazumeva da se tački (na,ma) dodeli osvetljaj najbliže tačke iz okoline

  • C. 

   Metodom najdaljeg suseda, koja podrazumeva da se tački (na,ma) dodeli zatamljenost najbliže tačke iz okoline

 • 5. 
  Na slici je primenjena distorzija za ugao θ=π/4. Tačke od interesa su (n,m)=(100,100), (120,50) i (50,120).Odrediti na koje su se pozicije pomerile tačke od interesa nakon primene distorzije, ukoliko se primeni matrična operacija, i ako je cotθ = 1:
  • A. 

   (n’,m’)=(100,200), (50,170) i (120,170)

  • B. 

   (n’,m’)=(200,100), (170,50) i (170,120)

  • C. 

   (n’,m’)=(150,220), (150,170) i (120,150)

 • 6. 
  Koji format je pogodan za veštački formirane slike koje imaju veće površine iste boje?
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   GIF

  • C. 

   TIFF

 • 7. 
  Zbog malih dimenzija maske detekcija ivica se obavlja konvolucijom u prostornom, a ne u frekvencijskom domenu. 
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 8. 
  Prewittova i Sobelova maske (matrice), su maske koje se koriste kod: 
  • A. 

   Prilagođenja osvetljaja slike

  • B. 

   Rotiranja slike

  • C. 

   Detekcija ivica slike

  • D. 

   Tehnika interpolacije slike

 • 9. 
  Najčešće korišćeni i najjednostavniji način za detekciju ivica je: 
  • A. 

   Upotreba prilagođenog kontrasta

  • B. 

   Upotreba odgovarajuće maske

  • C. 

   Tehnika otiska slike

  • D. 

   Tehnika interpolacije

 • 10. 
  Kod slike u boji najefikasniji način za detekciju ivica je vršenje postupka detekcije za svaki kanal pojedinačno nakon čega se dobijene slike sintetišu primenom logičke funkcije: 
  • A. 

   ILI

  • B. 

   I

  • C. 

   XOR

  • D. 

   NILI

 • 11. 
  Ivica (edge)- jedna od najvažnijih karakteristika slike definiše se kao: 
  • A. 

   Nagli prelaz sa jednog na drugi osvetljaj

  • B. 

   Raspodelu boja po intenzitetu osvetljaja

  • C. 

   Blagi prelaz sa jednog na drugi osvetljaj

  • D. 

   Raspodelu piksela po intenzitetu osvetljaja

 • 12. 
  Prilikom projektovanja filtra pri istim uslovima i zahtevima, i istim dimenzijama lokalnog susedstva, veća računarska složenost zahtevana je: 
  • A. 

   Pri upotrebi Median filtra

  • B. 

   Približno ista računarska složenost zahtevana je pri upotrebi obe navedene vrste filtara

  • C. 

   Pri upotrebi filtra sa pokretnim usrednjavanjem (Ma filter – Moving average)

 • 13. 
  Prilikom primene Moving Average (MA) filtra, za određivanje odziva u nekoj tački slike posmatra se lokalno susedstvo određenih dimenzija, pri čemu se: 
  • A. 

   Odredi geometrijska sredina osvetljaja piksela u lokalnoj susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

  • B. 

   Osvetljaji piksela u susedstvu sortiraju i za odziv filtra u datoj tački odabere se mediana ove sortirane sekvence

  • C. 

   Odredi srednja vrednost (aritmetička sredina) osvetljaja piksela u lokalnom susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

 • 14. 
  Prilikom primene Median filtra, za određivanje odziva u nekoj tački slike posmatra se lokalno susedstvo određenih dimenzija, pri čemu se: 
  • A. 

   Odredi geometrijska sredina osvetljaja piksela u lokalnoj susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

  • B. 

   Odredi srednja vrednost (aritmetička sredina) osvetljaja piksela u lokalnom susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

  • C. 

   Osvetljaji piksela u susedstvu sortiraju i za odziv filtra u datoj tački odabere se mediana ove sortirane sekvence

 • 15. 
  Primena filtra sa pokretnim usrednjavanjem (moving average – MA filter) na digitalnu sliku daje dobre rezultate prilikom uklanjanja: 
  • A. 

   Gausovog šuma

  • B. 

   Impulsnog šuma

  • C. 

   Daje podjednako dobre rezultate u slučaju prisustva Gausovog, kao i u slučaju prisustva impulsnog šuma

 • 16. 
  Pojam da je slika podeksponirana znači da je ista: 
  • A. 

   Bela

  • B. 

   Crna

  • C. 

   Presvetla

  • D. 

   Ni jedno od navedenih

  • E. 

   Pretamna

 • 17. 
  Pojam da je slika preeksponirana znači da je ista: 
  • A. 

   Bela

  • B. 

   Crna

  • C. 

   Presvetla

  • D. 

   Ni jedno od navedenih

  • E. 

   Pretamna

 • 18. 
  Primena Median filtra na digitalnu sliku daje dobre rezultate prilikom uklanjanja: 
  • A. 

   Daje podjednako dobre rezultate u slučaju prisustva Gausovog, kao i u slučaju prisustva impulsnog šuma

  • B. 

   Gausovog šuma

  • C. 

   Impulsnog šuma

 • 19. 
  Veza ispod je primer linearne geometrijske transformacije za:
  • A. 

   Distorziju

  • B. 

   Rotaciju

  • C. 

   Translaciju

  • D. 

   Skaliranje

 • 20. 
  JPEG koder sadrži: 
  • A. 

   INTERLACE MOD

  • B. 

   Koder

  • C. 

   LZW algoritam

  • D. 

   Kvantizator

  • E. 

   BLOK ZA DCT

  • F. 

   Transparentnost

 • 21. 
  Element dizajna računarske grafike koji predstavlja osećaj vizuelne jednakosti u obliku, formi,vrednosti, boji naziva se: 
  • A. 

   Naglašenost

  • B. 

   Proporcija

  • C. 

   Kontrast

  • D. 

   Balans

 • 22. 
  Kako se naziva element dizajna računarske grafike koji predstavlja uporedni položaj suprotstavljenih elemenata? 
  • A. 

   Gradacija

  • B. 

   Kontrast

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Uzorak

 • 23. 
  Osnovne karakteristike monohromatskog svetlosnog izvora su: 
  • A. 

   Svetlosni izvor I talasna dužina

  • B. 

   Svetlosni fluks I talasna dužina

  • C. 

   Svetlosni intenzitet I talasna dužina

 • 24. 
  Ljudski vid je: 
  • A. 

   Dvovarijantan

  • B. 

   Monovarijantan

  • C. 

   Trivarijantan

 • 25. 
  Koja boja se u aditivnom procesu tretira kao suma maksimalnog intenziteta svih komponenti? 
  • A. 

   Magenta

  • B. 

   Ni jedna od ponuđenih

  • C. 

   Crna boja

  • D. 

   Bela boja

 • 26. 
  Kako se naziva proces u kome se boja dobija mešanjem svetlosnih flukseva tri različita svetlosna izvora? 
  • A. 

   Proces kolorizacije

  • B. 

   Aditivni proces

  • C. 

   Substraktivni process

 • 27. 
  Sivoskalirana 8-bitna slika ima piksel sa vrednošću osvetljaja 103. Slici je promenjen osvetljaj korišćenjem stepene transformacije prvo sa parametrom γ=0.7, zatim je tajmeđurezultat promenjen koristeći parametar γ=1.2 i konačno je i taj međurezultat promenjen koristeći parametar γ=0.9. Odrediti osvetalj u svakom koraku algoritma,koristeći odgovarajuću formu stepenovanja, g(n,m)=255(f(n,m)/255)γ, pri čemu slika u svakom koraku zadržava 8-bitni format. 
  • A. 

   U prvom koraku:135, u drugom koraku:118, u trećem koraku:127

  • B. 

   U prvom koraku:72, u drugom koraku:124, u trećem koraku:93

  • C. 

   U prvom koraku:118, u drugom koraku:135, u trećem koraku:127

 • 28. 
  Koji format se koristi u pripremi za štampanje, prilikomskeniranja, slanja faksom, kao format za arhiviranje crteža i jednostavnijih slika do fotografija?
  • A. 

   GIF

  • B. 

   PDF

  • C. 

   TIFF

  • D. 

   JPG

 • 29. 
  Koja od navedenih struktura odmeravanja (kod YcrCb formata slike) zahteva najveći zapis (izražen u broju bita po pikselu): 
  • A. 

   4:4:4

  • B. 

   4:1:1

  • C. 

   4:2:0

  • D. 

   4:2:2

 • 30. 
  Ako se porede televizijska slika u SDTV i televizijska slika u HDTV, sa aspekta učestanosti odmeravanja i rezolucije slike, može se zaključiti da: 
  • A. 

   Je učestanost odmeravanja tv slike u SDTV manja od učestanosti odmeravanja i rezolucije tv slike u HDTV, dok je rezolucija tv slike u SDTV veća od rezolucije tv slike u HDTV

  • B. 

   Su učestanost odmeravanja i rezolucija tv slike u SDTV manje od učestanosti odmeravanja i rezolucije tv slike u HDTV

  • C. 

   Je učestanost odmeravanja tv slike u SDTV veća od učestanosti odmeravanja i rezolucije tv slike u HDTV, dok je rezolucija tv slike u SDTV manja od rezolucije tv slike u HDTV

  • D. 

   Su učestanost odmeravanja i rezolucija tv slike u SDTV veće od učestanosti odmeravanja i rezolucije tv slike u HDTV

 • 31. 
  Da bi se omogućio prenos optičke slike sa realne scene, na daljinu, odgovarajućim televizijskim sistemom, potrebno je na predajnoj strani u TV kameri izvršiti konverziju pomoću: 
  • A. 

   Optičko-elektronskih pretvarača

  • B. 

   Elektronsko-optičkih pretvarača

  • C. 

   Optičko-optičkih pretvarača

 • 32. 
  Na mestu prijema poslatog video signala, u sklopu TV prijemnika, potrebno je izvršiti konverziju pomoću: 
  • A. 

   Optičko-optičkih pretvarača

  • B. 

   Optičko-elektronskih pretvarača

  • C. 

   Elektronsko-optičkih pretvarača

 • 33. 
  Prilikom odabiranja video signala postoje: 
  • A. 

   Samo vremenski odbirci – frejmovi

  • B. 

   Samo prostorni odbirci – pixeli

  • C. 

   I prostorni i vremnski odbirci

 • 34. 
  Na slici je primenjena distorzija za ugao 0=п/4. Tačke od interesa su (n,m)=(120,80), (100,50)i (150,100).Odrediti na koje su se pozicije pomerile tačke od interesa nakon primene distorzije, ukoliko se primeni matrična operacijai ako je cot0 = 1:
  • A. 

   (n',m')=(80,200), (50,150) i (100,250)

  • B. 

   (n',m')=(200,80), (150,50) i (250,100)

  • C. 

   (n',m')=(250,160), (300,100) i (250,100)

 • 35. 
  Kod širenja histograma, da bi se postigao dobar kontrast potreban je približno isti broj piksela na svim osvjetljajima, što se postiže postupkom koji se zove:
  • A. 

   Ekvalizacija histograma

  • B. 

   Deekvalizacija histograma

  • C. 

   Kvantizacija histograma

  • D. 

   Polarizacija histograma

 • 36. 
  Jedna od najjednostavnijih formi interpolacije je interpolacija: 
  • A. 

   Metodom najdaljeg suseda, koja podrazumeva da se tački (n a,ma) dodeli zatamljenost najbliže tačke iz okoline

  • B. 

   Metodom najdaljeg suseda, koja podrazumeva da se tački (nwma) dodeli osvetljaj najbliže tačke iz okoline

  • C. 

   Metodom najbližeg suseda, koja podrazumeva da se tački (na,ma) dodeli osvetljaj najbliže tačke iz okoline

 • 37. 
  Kod histograma:
  • A. 

   Početak Y ose (vrednost 0) predstavlja crnu boju, a kraj (vrednost 255) belu boju

  • B. 

   Početak X ose (vrednost 0) predstavlja crnu boju, a kraj (vrednost 255) belu boju

  • C. 

   Početak X ose (vrednost 0) predstavlja crnu boju, a kraj (vrednost 255) sivu boju

 • 38. 
  Operacije sa osvetljajem slike su: (jedan ili više tačnih odgovora) 
  • A. 

   Upotreba stepene funkcije

  • B. 

   Posvetljivanje

  • C. 

   Promena veličine piksela

  • D. 

   Ni jedan od poniđenih odgovora

  • E. 

   Potamljivanje

  • F. 

   Negativ

 • 39. 
  Na slici je prikazan primer slike koja je: 
  • A. 

   Preeksponirana (presvetla)

  • B. 

   Podeksponirana (pretamna)

  • C. 

   Previše bela

  • D. 

   Previše crna

 • 40. 
  Na slici je primenjena distorzija za ugao 0=п/4. Tačke od interesa su (n,m)=(125,50), (100,250)i (50,50).Odrediti na koje su se pozicije pomerile tačke od interesa nakon primene distorzije, ukoliko se primeni matrična operacijai ako je cote = 1:
  • A. 

   (n',m')=(275,50), (300,200)i (100,50)

  • B. 

   (n',m')=(175,50), (350,250)i (100,50)

  • C. 

   (n',m')=(250,50), (300,200)i (120,50)

 • 41. 
  Sivoskalirana 8–bitna slika ima piksel sa vrednošću osvetljaja 150. Slici је promenjen osvetljaj korišćenjem stepene transformacije prvo sa parametrom у=1.5, zatim je tajmeđurezultat promenjen koristeći parametar v=0.5i konačno jei taj međurezultat promenjen koristeći parametar у=1.2.Koristeći odgovarajuću formu stepenovanja, g(n,m)=255(f(n,m)/255)Y, odrediti osvetalj u svakom koraku algoritma, pri čemu slika u svakom koraku zadržava 8–bitni format.
  • A. 

   U prvom koraku: 105, u drugom koraku: 150, u trećem koraku: 85

  • B. 

   U prvom koraku: 115, u drugom koraku: 171, u trećem koraku: 158

  • C. 

   U prvom koraku: 125, u drugom koraku: 100, u trećem koraku: 120

 • 42. 
  Median filtar se koristi za uklanjanje kog šuma? 
  • A. 

   Visokofrekventnog

  • B. 

   Lmpulsnog

  • C. 

   Kvantizacionog

  • D. 

   Gausovog

 • 43. 
  Filtri se po spektralnim karakteristikama dele u koje od sledećih kategorija (pitanje sa više tačnih odgovora):Изаберите један или више одговора:
  • A. 

   Srednjepropusni filtri (koeficijenti 2D DFT su različiti od nule samo za frekvencije koje se nalaze u sredini frekventnog opsega)

  • B. 

   Visokopropusni filtri (koeficijenti 2D DFT su različiti od nule samo za visoke frekvencije)

  • C. 

   Filtri propusnici opsega (koeficijenti 2D DFT su različiti od nule samo za zonu koja obuhvata određeni opseg frekvencija)

  • D. 

   Filtri nepropusnici opsega (koeficijenti 2D DFT su jednaki nuli samo u zoni koja ne obuhvata ni ekstremno niske ni ekstremno visoke frekvencije)

  • E. 

   Filtri propusnici opsega (koehcijenti 2D DFT su jednaki nuli samo za zonu koja obuhvata određeni opseg frekvencija)

  • F. 

   Niskopropusni filtri (koeficijenti 2D DFT su različiti od nule samo za niske frekvencije)

 • 44. 
  Linearni filtri se mogu realizovati na dva načina: konvolucijom u prostornom domenu ili množenjem FT signalai impulsnog odziva filtra, u cilju dobijanja inverzne FT.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 45. 
  Najčešće korišćeni i najjednostavniji način za detekciju ivica je: 
  • A. 

   Tehnikainterpolacije

  • B. 

   Upotreba odgovarajuće maske

  • C. 

   Tehnika otiska slike

  • D. 

   Upotreba prilagođenog konstrasta

 • 46. 
  Prewittova i Sobelova maska, su maske koje se koriste kod: 
  • A. 

   Detekcija ivica slike

  • B. 

   Prilagođenja osveljaja slike

  • C. 

   Tehnika interpolacije slike

  • D. 

   Rotiranja slike

 • 47. 
  Na slici je primenjena distorzija za ugao 0=п/4. Tačke od interesa su (n,m)=(50,80), (150,250)i (120,200).Odrediti na koje su se pozicije pomerile tačke od interesa nakon primene distorzije, ukoliko se primeni matrična operacijai ako je cote = 1: 
  • A. 

   (n',m')=(80,130), (250,400)i (200,325)

  • B. 

   (n',m')=(130,80), (400,250)i (320,200)

  • C. 

   (n',m')=(100,80), (200,250)i (300,200)

 • 48. 
  Pojam da je slika podeksponirana znači da je ista: 
  • A. 

   Pretamna

  • B. 

   Crna

  • C. 

   Bela

  • D. 

   Presvetla

  • E. 

   Ni jedno od navedenih

 • 49. 
  Шта од понуђеног је везано за Конструктивистичку структуру мултимедије? 
  • A. 

   омогућава навигацију или кретање кроз простор

  • B. 

   подељена је на приче које се гранају

  • C. 

   састоји се из независних компоненти медија (објеката)

 • 50. 
  Фазе креирања мултимедијалног пројекта редом су: 
  • A. 

   документација, претпродукција, продукција, постпродукција

  • B. 

   претпродукција (идеја и развој), продукција, постпродукција, документација

  • C. 

   претпродукција, продукција, документација

 • 51. 
  Шта од понуђеног важи за хијерархијску структуру мултимедије? 
  • A. 

   слична је линеарној

  • B. 

   почиње основним менијем и грана се у више различитих области

  • C. 

   једна је од најједноставнијих структура

 • 52. 
  Фаза продукције мултимедијалног садржаја обухвата: 
  • A. 

   испоруку мултимедијалних садржаја и interface дизајн

  • B. 

   активности стаљене за све проjекте

  • C. 

   истраживање и писање садржаја, графичко обликовање, снимање аудио и видео садржаја

 • 53. 
  Постпродукција обухвата: 
  • A. 

   испоруку мултимедијалних садржаја

  • B. 

   развој компјутерске анимације

  • C. 

   организацију опреме, костима, реквизита, снимање

 • 54. 
  Na slici je prikazan primer slike koja je: 
  • A. 

   Podeksponirana (pretamna)

  • B. 

   Ni jedno od navedenih

  • C. 

   Previše crna

  • D. 

   Preeksponirana (presvetla)

  • E. 

   Previše bela

 • 55. 
  Na slici je prikazan primer pravilno eksponirane slike:
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 56. 
  Gaussian blur se koristi za: 
  • A. 

   Naglašavanje pokreta u slici

  • B. 

   Radi lakšeg i boljeg efekta komprimovanja slike

  • C. 

   Davanje dubine slici

 • 57. 
  Linearni (prostorno invarijantni) filtri se mogu realizovati pomoću: 
  • A. 

   Apstrakcije

  • B. 

   Evaluacije

  • C. 

   Konvolucije

  • D. 

   Kvantizacije

 • 58. 
  Moving Average filtar pokazuje dobre rezultate u uklanjanju kojih vrsta šumova slike (pitanje sa više tačnih odgovora):Изаберите један или више одговора:
  • A. 

   Gausovog

  • B. 

   Visokofrekventnog

  • C. 

   Kvantizacionog

  • D. 

   Lmpulsnog

 • 59. 
  Шта од понуђеног је везано за Конструктивистичку структуру мултимедије? 
  • A. 

   омогућава навигацију или кретање кроз простор

  • B. 

   подељена је на приче које се гранају

  • C. 

   састоји се из независних компоненти медија (објеката)

 • 60. 
  Шта од понуђеног карактерише линеарну структуру мултимедије? 
  • A. 

   развој оваквих структура може бити компликован

  • B. 

   омогућава скакање са једног дела структуре на други

  • C. 

   секвенцијална је за корисника, од једног дела информације иде на другом

 • 61. 
  Slika desno je dobijena od slike levo određenim postupkom koji se zove: 
  • A. 

   Konvolucija histograma

  • B. 

   Ništa od navedenog

  • C. 

   Interpolacija histograma

  • D. 

   širenje histograma

 • 62. 
  Фаза продукције мултшаедијалног садржаја обухвата: 
  • A. 

   испоруку мултимедијалних садржаја и interface дизајн

  • B. 

   активности устаљене за све пројекте

  • C. 

   истраживање и писање садржаја, графичко обликовање, снимање аудио и видео садржаја