Test Dla KandydatÓw Na EkspertÓw - Gospodarka Wodno-Ściekowa

20 Pyta | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Dla Kandydatw Na Ekspertw - Gospodarka Wodno-ciekowa

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Na ile osi podzielony jest RPO WM 2014-2020?
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   13

  • D. 

   14

 • 2. 
  Rozwiń skrót EFRR
  • A. 

   Europejski Fundusz Rozwijania Regionów

  • B. 

   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • C. 

   Ekonomiczny Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • D. 

   Europejskie Finansowanie Rozwoju Regionalnego

 • 3. 
  Rozwiń skrót SzOOP RPO WM
  • A. 

   Szeregowy Opis Osi Publicznych RPO WM 2014-2020

  • B. 

   Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020

  • C. 

   Szczegółowy Zapis Osi Państwowych RPO WM 2014-2020

  • D. 

   Szczegółowy Opis Ośrodków Partnerskich RPO WM 2014-2020

 • 4. 
  Funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 pełni:
  • A. 

   Zarząd Województwa Małopolskiego

  • B. 

   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

  • C. 

   Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • 5. 
  RPO WM 2014-2020 jest programem finansowanym z: 
  • A. 

   EFRR

  • B. 

   EFS

  • C. 

   Odpowiedzi 1 i 2 są poprawne

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 6. 
  Wybór projektów do dofinansowania następuje w ramach RPO WM:
  • A. 

   W trybie konkursowym i pozakonkursowym

  • B. 

   Tylko w trybie konkursowym

  • C. 

   Tylko w trybie pozakonkursowym

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 7. 
  W systemie wyboru projektów obligatoryjnymi etapami oceny są: 
  • A. 

   Ocena formalna

  • B. 

   Ocena merytoryczna

  • C. 

   Odpowiedzi 1 i 2 są poprawne

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 8. 
  Warunkiem pozytywnej weryfikacji na etapie oceny merytorycznej jest uzyskanie przez projekt łącznie co najmniej:
  • A. 

   50% maksymalnej liczby punktów

  • B. 

   60% maksymalnej liczby punktów

  • C. 

   70% maksymalnej liczby punktów

  • D. 

   80% maksymalnej liczby punktów

 • 9. 
  Elementem oceny merytorycznej w ramach EFRR jest:
  • A. 

   Ocena formalna

  • B. 

   Ocena finansowa

  • C. 

   Ocena strategiczna

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • 10. 
  Końcową datą kwalifikowalności wydatków podlegających współfinansowaniu z RPO WM 2014-2020 jest:
  • A. 

   30 czerwca 2023

  • B. 

   30 czerwca 2020 roku

  • C. 

   31 grudnia 2020 roku

  • D. 

   31 grudnia 2023 roku

 • 11. 
  Podatek od towarów i usług (VAT):
  • A. 

   Zawsze jest uznany za wydatek kwalifikowalny

  • B. 

   Zawsze jest uznany za wydatek niekwalifikowalny

  • C. 

   Może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania

  • D. 

   Może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent ma prawną możliwości jego odzyskania

 • 12. 
  Zgodnie z logiką myślenia projektowego: 
  • A. 

   Cele projektu powinny wynikać z zaplanowanych w ramach projektu działań

  • B. 

   Działania planowane do realizacji w ramach projektu powinny wynikać ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy docelowej

  • C. 

   Wybór grupy docelowej powinien wynikać z zaplanowanych w ramach projektu działań

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 13. 
  Wydatkiem niekwalifikowanym są:
  • A. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

  • B. 

   Podatek VAT gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania

  • C. 

   Kary i grzywny

  • D. 

   Wkład niepieniężny

 • 14. 
  Podwójne finansowanie wydatków w ramach RPO WM 2014-2020 jest: 
  • A. 

   Dozwolone

  • B. 

   Dozwolone za zgodą IZ

  • C. 

   Niedozwolone

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 15. 
  Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości: 
  • A. 

   Zaprzestania działalności produkcyjnej lub jej relokowanie poza obszar wsparcia RPO WM

  • B. 

   Zmiany własności (rozumianej jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

  • C. 

   Istotnych zmian wpływających na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • 16. 
  Rozwiń skrót ZIT
  • A. 

   Zintegrowane instrumenty terytorialne

  • B. 

   Zintegrowane inwestycje terytorialne

  • C. 

   Zintegrowane inwestycje transgraniczne

  • D. 

   Zbiór informacji terytorialnych

 • 17. 
  W ramach Działania 5.3 Gospodarka wodno – ściekowa RPO WM na lata 2014-2020 możliwe jest dofinansowanie projektów:
  • A. 

   Realizowanych na terenie aglomeracji o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, ujętych w obowiązującej aktualizacji KPOŚK i Master Planie;

  • B. 

   Realizowanych na terenie aglomeracji o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, nieujętych w obowiązującej aktualizacji KPOŚK i Master Planie;

  • C. 

   Realizowanych na terenie aglomeracji o wielkości od 2 000 do 15 000 RLM zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji;

  • D. 

   Realizowanych poza granicami aglomeracji wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji;

 • 18. 
  W ramach Działania 5.3 Gospodarka wodno – ściekowa RPO WM na lata 2014-2020 możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących:
  • A. 

   Budowy/ rozbudowy/ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych oraz systemów zaopatrzenia w wodę;

  • B. 

   Budowy/ remontu sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych;

  • C. 

   Wyłącznie budowy/ rozbudowy/ remontu systemów zaopatrzenia w wodę;

  • D. 

   Wyłącznie budowy/ rozbudowy/ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej;

 • 19. 
  W ramach Działania 5.3 Gospodarka wodno – ściekowa RPO WM na lata 2014-2020 możliwe jest dofinansowanie zadań:
  • A. 

   O maksymalnym poziomie dofinansowanie 50 % i minimalnym wkładzie własnym Wnioskodawcy 50 %;

  • B. 

   O maksymalnym poziomie dofinansowanie 85 % i minimalnym wkładzie własnym Wnioskodawcy 15 %;

  • C. 

   O maksymalnym poziomie dofinansowanie 75 % i minimalnym wkładzie własnym Wnioskodawcy 25 %;

  • D. 

   O maksymalnym poziomie dofinansowanie 70 % i minimalnym wkładzie własnym Wnioskodawcy 30 %;

 • 20. 
  W ramach Działania 5.3 Gospodarka wodno – ściekowa RPO WM na lata 2014-2020 możliwe jest dofinansowanie zadań dotyczących budowy i rozwoju infrastruktury wodociągowej
  • A. 

   Wyłącznie w przypadku jeśli minimalna wartość projektu jest powyżej 1 000 000 zł;

  • B. 

   Wyłącznie na terenach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.);

  • C. 

   Wyłącznie na terenach o stopniu zwodociągowania gminy poniżej 40 %;

  • D. 

   Wyłącznie pod warunkiem, iż infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach projektów kompleksowych (w przypadku gdy na danym terenie gospodarka ściekowa nie została w pełni uregulowana) lub w ramach odrębnego projektu (w przypadku gdy na danym terenie gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana);

Back to Top Back to top