Upi Drugi Kolokvijum

57 Questions | Total Attempts: 3057

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upi Drugi Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Faze procesa izvodjenja projekta sa stanovista investitora:
  • A. 

   Finanansiranje izvodjenja

  • B. 

   Koordinacija rada proizvodjaca

  • C. 

   Resavanje operativnih problema u izvodjenju-izmena projekta

  • D. 

   Izvodjenje radova na gradilistu

  • E. 

   Pracenje i koordinacija izvodjenja i nadzor nad izvodjenjem

  • F. 

   Izbor konsultanta za pracenje i nadzor nad izvodjenjem

  • G. 

   Planiranje i pracenje izvodjenja

  • H. 

   Priprema izvodjenja

 • 2. 
  Faze procesa ugovaranja sa stanovista narucioca:
  • A. 

   Raspisivanje konkursa za izvodjenje

  • B. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • C. 

   Istrazivanje trzista

  • D. 

   Donosenje odluke o realizaciji objekta i obezbedjenje finansijskih sredstava

  • E. 

   Ocena ponuda i izbor izvodjaca

  • F. 

   Izbor proizvodjaca

  • G. 

   Izrada ponude

 • 3. 
  Faze procesa izvodjenja projekta sa stanovista izvodjaca: 
  • A. 

   Izvodjenje radova na gradilistu

  • B. 

   Resavanje operativnih problema u izvodjenju

  • C. 

   Finansiranje izvodjenja

  • D. 

   Naplata potrazivanja po fazama

  • E. 

   Koordinacija rada podizvodjaca

  • F. 

   Pracenje i koordinacija izvodjenja i nadzor nad izvodjenjem

  • G. 

   Priprema izvodjenja

 • 4. 
  Koje su faze procesa ugovaranja zajednicke za narucioca i izvrsioca :
  • A. 

   Izrada projekttne dokumentacije

  • B. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • C. 

   Pracenje ugovornih obaveza tokom realizacije

  • D. 

   Pregovori u vezi ugovora

  • E. 

   Potpisivanje ugovora

  • F. 

   Izrada ponude

 • 5. 
  Faze razvoja projektnih timova su:
  • A. 

   Faza formiranja

  • B. 

   Faza realizacije

  • C. 

   Faza pracenja

  • D. 

   Faza kontrolisanja

  • E. 

   Faza normiranja

  • F. 

   Faza funkcionisanja

  • G. 

   Olujna faza

  • H. 

   Faza rasformiranja

 • 6. 
  Koja je poslednja faza razvoja projektnih timova? 
  • A. 

   Olujna faza

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Faza rasformiranja

  • D. 

   Faza normiranja

 • 7. 
  Individualni i steceni izvori moci su: 
  • A. 

   Moc ugledanja

  • B. 

   Moc strucnosti

  • C. 

   Moc nagrade

  • D. 

   Moc prinude

 • 8. 
  Fazu formiranja karakterisu : 
  • A. 

   Medjusobno upoznavanje clanova tima

  • B. 

   Velika uloga rukovodioca tima

  • C. 

   Podela odgovornosti i ovlascenja

  • D. 

   Povecana produktivnost

  • E. 

   Priblizavanje stavova

  • F. 

   Utvrdjivanje nacina rada i vodjenja

 • 9. 
  Fazu funkcionisanja karakterisu: 
  • A. 

   Konflikti i neslaganja

  • B. 

   Dobro poznavanje ciljeva, svrhe i uloge svakog pojedinca

  • C. 

   Prevazidjeni konflikti i neslaganja

  • D. 

   Podela odgovornosti i ovlascenja

  • E. 

   Efikasniji rad clanova tima

  • F. 

   Razvijen osecaj pripadnosti tima

 • 10. 
  Upravljanje kvlaitetom projekta prestavlja planiranje, izvodjenje , pracenje izvodenja i merenje kontrole kvaliteta:1. __________________________2. materijala i opreme3. izvodjenja (izgradnja i montaza)4. ispitivanja i prijema
  • A. 

   Projektovanja

  • B. 

   Planiranja

  • C. 

   Organizovanja

 • 11. 
  Prirucnik za kvalitet definise:- politiku- procedure - __________
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Postupke

  • C. 

   Raspodelu troskova

  • D. 

   Organizacionu strukturu

 • 12. 
  Plan kvaliteta je: 
  • A. 

   Detaljniji od programa kvaliteta

  • B. 

   Manje detaljan od programa kvaliteta

  • C. 

   Isti kao program kvaliteta

  • D. 

   Ne znam

 • 13. 
  Nacini kominkacije mogu biti:  
  • A. 

   Licni kontakti, sastanci, korespodencija, elektronska posta

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Licni kontakti, razgovaranje, korespodencija, elektronska posta

  • D. 

   Licni kontakti, pisane poruke, korespodencija, elektronska posta

 • 14. 
  Elementi procesa komuniciranja su: 
  • A. 

   Komunikator, poruka, okruzenje i primalac

  • B. 

   Integrator, komunikator, poruka i primalac

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Komunikator, poruka, medij i primalac

 • 15. 
  Nacini slanja poruke su: 
  • A. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i kontaktom

  • B. 

   Usmeno , pismeno, neverbalno i korespodencijom

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i taktilno

 • 16. 
  Faze komuniciranja su: 1. slanje poruke2. ___________3. primanje 4. tumacenje i razumevanje poruke 
  • A. 

   Interpretacija

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Kodiranje

  • D. 

   Filtriranje

 • 17. 
  Model komuniciranja prikzazan na slici je: 
  • A. 

   Prost

  • B. 

   Slozen

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Od svih elemenata reazliczaije projekta, izdvocijcemo tri koji cine osnovni sadrzaj promena u projektu, a to su: - __________- vreme i - troskovi 
 • 19. 
  Upravljanje promenama u projektu, ima osnovne funkcije i to su: - definisanje cilja- _____________- organizovanje i kontrolu 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Kadrovanje

  • C. 

   Projektovanje

  • D. 

   Planiranje

 • 20. 
  Faze procesa ugovaranja sa stanovista Izvrsioca: 
  • A. 

   Priprema za ugovaranja izvodjenja i odredjivanje vrste ugovora

  • B. 

   Izrada projektne dokumentacije

  • C. 

   Izrada ponude

  • D. 

   Ocena ponuda i izbor izvodjaca

  • E. 

   Istrazivanje trzista

  • F. 

   Raspisivanje konkursa za izvodjenje

  • G. 

   Ugovaranje izrade projekte dokumentacije

  • H. 

   Izbor podizvodjaca

 • 21. 
  Vrste ugovora su: 
  • A. 

   Zavrsni ugovor

  • B. 

   Odvojeni ugovor

  • C. 

   VOT

  • D. 

   POT

  • E. 

   Naknadni ugovor

  • F. 

   Kljuc u ruke

  • G. 

   Jedinstven ugovor

  • H. 

   Odlozeni ugovor

 • 22. 
  Subjekti sa zajednickim i suprostavljenim interesima u procesu ugovaranja reazlicije IP su: 
  • A. 

   Ekspeditor i izvodjac

  • B. 

   Rukovodilac i ekspeditor

  • C. 

   Narucilac i ekspeditor

  • D. 

   Narucilac i izvodjac

 • 23. 
  Vrste ugovora su: 
  • A. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, kljuc u ruke i VOT

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, kljuc u ruke i PERT

  • D. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, kljuc u ruke i CPM

 • 24. 
  Formiranje projektnog tima: 
  • A. 

   Vrsi se spontano

  • B. 

   Od situacije zavisi da li ce se vrstiti spontano ili ne

  • C. 

   Ne vrsi se spontano

  • D. 

   Ne znam

 • 25. 
  Formalni izvori moci su : 
  • A. 

   Moc prinude

  • B. 

   Moc ugledanja

  • C. 

   Moc autoriteta

  • D. 

   Moc nagrade

  • E. 

   Moc strucnosti

  • F. 

   Moc legitimiteta