Upi Drugi Kolokvijum

57 Questions | Total Attempts: 2567

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upi Drugi Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Faze procesa izvodjenja projekta sa stanovista investitora:
  • A. 

   Finanansiranje izvodjenja

  • B. 

   Koordinacija rada proizvodjaca

  • C. 

   Resavanje operativnih problema u izvodjenju-izmena projekta

  • D. 

   Izvodjenje radova na gradilistu

  • E. 

   Pracenje i koordinacija izvodjenja i nadzor nad izvodjenjem

  • F. 

   Izbor konsultanta za pracenje i nadzor nad izvodjenjem

  • G. 

   Planiranje i pracenje izvodjenja

  • H. 

   Priprema izvodjenja

 • 2. 
  Faze procesa ugovaranja sa stanovista narucioca:
  • A. 

   Raspisivanje konkursa za izvodjenje

  • B. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • C. 

   Istrazivanje trzista

  • D. 

   Donosenje odluke o realizaciji objekta i obezbedjenje finansijskih sredstava

  • E. 

   Ocena ponuda i izbor izvodjaca

  • F. 

   Izbor proizvodjaca

  • G. 

   Izrada ponude

 • 3. 
  Faze procesa izvodjenja projekta sa stanovista izvodjaca: 
  • A. 

   Izvodjenje radova na gradilistu

  • B. 

   Resavanje operativnih problema u izvodjenju

  • C. 

   Finansiranje izvodjenja

  • D. 

   Naplata potrazivanja po fazama

  • E. 

   Koordinacija rada podizvodjaca

  • F. 

   Pracenje i koordinacija izvodjenja i nadzor nad izvodjenjem

  • G. 

   Priprema izvodjenja

 • 4. 
  Koje su faze procesa ugovaranja zajednicke za narucioca i izvrsioca :
  • A. 

   Izrada projekttne dokumentacije

  • B. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • C. 

   Pracenje ugovornih obaveza tokom realizacije

  • D. 

   Pregovori u vezi ugovora

  • E. 

   Potpisivanje ugovora

  • F. 

   Izrada ponude

 • 5. 
  Faze razvoja projektnih timova su:
  • A. 

   Faza formiranja

  • B. 

   Faza realizacije

  • C. 

   Faza pracenja

  • D. 

   Faza kontrolisanja

  • E. 

   Faza normiranja

  • F. 

   Faza funkcionisanja

  • G. 

   Olujna faza

  • H. 

   Faza rasformiranja

 • 6. 
  Koja je poslednja faza razvoja projektnih timova? 
  • A. 

   Olujna faza

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Faza rasformiranja

  • D. 

   Faza normiranja

 • 7. 
  Individualni i steceni izvori moci su: 
  • A. 

   Moc ugledanja

  • B. 

   Moc strucnosti

  • C. 

   Moc nagrade

  • D. 

   Moc prinude

 • 8. 
  Fazu formiranja karakterisu : 
  • A. 

   Medjusobno upoznavanje clanova tima

  • B. 

   Velika uloga rukovodioca tima

  • C. 

   Podela odgovornosti i ovlascenja

  • D. 

   Povecana produktivnost

  • E. 

   Priblizavanje stavova

  • F. 

   Utvrdjivanje nacina rada i vodjenja

 • 9. 
  Fazu funkcionisanja karakterisu: 
  • A. 

   Konflikti i neslaganja

  • B. 

   Dobro poznavanje ciljeva, svrhe i uloge svakog pojedinca

  • C. 

   Prevazidjeni konflikti i neslaganja

  • D. 

   Podela odgovornosti i ovlascenja

  • E. 

   Efikasniji rad clanova tima

  • F. 

   Razvijen osecaj pripadnosti tima

 • 10. 
  Upravljanje kvlaitetom projekta prestavlja planiranje, izvodjenje , pracenje izvodenja i merenje kontrole kvaliteta:1. __________________________2. materijala i opreme3. izvodjenja (izgradnja i montaza)4. ispitivanja i prijema
  • A. 

   Projektovanja

  • B. 

   Planiranja

  • C. 

   Organizovanja

 • 11. 
  Prirucnik za kvalitet definise:- politiku- procedure - __________
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Postupke

  • C. 

   Raspodelu troskova

  • D. 

   Organizacionu strukturu

 • 12. 
  Plan kvaliteta je: 
  • A. 

   Detaljniji od programa kvaliteta

  • B. 

   Manje detaljan od programa kvaliteta

  • C. 

   Isti kao program kvaliteta

  • D. 

   Ne znam

 • 13. 
  Nacini kominkacije mogu biti:  
  • A. 

   Licni kontakti, sastanci, korespodencija, elektronska posta

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Licni kontakti, razgovaranje, korespodencija, elektronska posta

  • D. 

   Licni kontakti, pisane poruke, korespodencija, elektronska posta

 • 14. 
  Elementi procesa komuniciranja su: 
  • A. 

   Komunikator, poruka, okruzenje i primalac

  • B. 

   Integrator, komunikator, poruka i primalac

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Komunikator, poruka, medij i primalac

 • 15. 
  Nacini slanja poruke su: 
  • A. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i kontaktom

  • B. 

   Usmeno , pismeno, neverbalno i korespodencijom

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i taktilno

 • 16. 
  Faze komuniciranja su: 1. slanje poruke2. ___________3. primanje 4. tumacenje i razumevanje poruke 
  • A. 

   Interpretacija

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Kodiranje

  • D. 

   Filtriranje

 • 17. 
  Model komuniciranja prikzazan na slici je: 
  • A. 

   Prost

  • B. 

   Slozen

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Od svih elemenata reazliczaije projekta, izdvocijcemo tri koji cine osnovni sadrzaj promena u projektu, a to su: - __________- vreme i - troskovi 
 • 19. 
  Upravljanje promenama u projektu, ima osnovne funkcije i to su: - definisanje cilja- _____________- organizovanje i kontrolu 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Kadrovanje

  • C. 

   Projektovanje

  • D. 

   Planiranje

 • 20. 
  Faze procesa ugovaranja sa stanovista Izvrsioca: 
  • A. 

   Priprema za ugovaranja izvodjenja i odredjivanje vrste ugovora

  • B. 

   Izrada projektne dokumentacije

  • C. 

   Izrada ponude

  • D. 

   Ocena ponuda i izbor izvodjaca

  • E. 

   Istrazivanje trzista

  • F. 

   Raspisivanje konkursa za izvodjenje

  • G. 

   Ugovaranje izrade projekte dokumentacije

  • H. 

   Izbor podizvodjaca

 • 21. 
  Vrste ugovora su: 
  • A. 

   Zavrsni ugovor

  • B. 

   Odvojeni ugovor

  • C. 

   VOT

  • D. 

   POT

  • E. 

   Naknadni ugovor

  • F. 

   Kljuc u ruke

  • G. 

   Jedinstven ugovor

  • H. 

   Odlozeni ugovor

 • 22. 
  Subjekti sa zajednickim i suprostavljenim interesima u procesu ugovaranja reazlicije IP su: 
  • A. 

   Ekspeditor i izvodjac

  • B. 

   Rukovodilac i ekspeditor

  • C. 

   Narucilac i ekspeditor

  • D. 

   Narucilac i izvodjac

 • 23. 
  Vrste ugovora su: 
  • A. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, kljuc u ruke i VOT

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, kljuc u ruke i PERT

  • D. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, kljuc u ruke i CPM

 • 24. 
  Formiranje projektnog tima: 
  • A. 

   Vrsi se spontano

  • B. 

   Od situacije zavisi da li ce se vrstiti spontano ili ne

  • C. 

   Ne vrsi se spontano

  • D. 

   Ne znam

 • 25. 
  Formalni izvori moci su : 
  • A. 

   Moc prinude

  • B. 

   Moc ugledanja

  • C. 

   Moc autoriteta

  • D. 

   Moc nagrade

  • E. 

   Moc strucnosti

  • F. 

   Moc legitimiteta

 • 26. 
  Kod stalnih timova, poslednja faza razvoja projektnog tima je: 
  • A. 

   Faza funkcionisanja

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Faza rasformiranja

  • D. 

   Faza normiranja

 • 27. 
  Dokaz realnog kvaliteta kod projetka su: 1. procedure2. _________3. sertifikacija(atest)4. kontrola saobraznosti
  • A. 

   Kontrola vremena

  • B. 

   Kontrola troskova

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Dokumentacija

 • 28. 
  Kvalitet se definise kao skup svojstava i karakteristika nekog prozivoda ili usloga koje imaju uticaja na sposobnost istog da : 
  • A. 

   Zadovolji i odrednje potrebe

  • B. 

   Zadovolji i specificne potrebe

  • C. 

   Zadovolji potrebe odredjene ciljne grupe

  • D. 

   Ne znam

 • 29. 
  Komunikacije omogucavaju: 
  • A. 

   Da se uspostavi veza izmedju ucesnika u projektu

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Da se uspostavi veza izmedju rukovodioca i menadzera

  • D. 

   Da se uspostavi veza izmedju investitora i izvrsioca

 • 30. 
  Kako se mogu resiti problemi olujne faze: 
  • A. 

   Velikom ulogom rukovodioca tima

  • B. 

   Otvorenim razgovorom

  • C. 

   Priblizavanjem stavova

  • D. 

   Povecanjem proizvodnje

  • E. 

   Povecanjem produktivnosti

  • F. 

   Malom ulogom rukovodioca tima

  • G. 

   Razvijanjem osecaja za pripadnost timu

 • 31. 
  Koja je prva faza razvoja projektnih timova? 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Faza pregovora

  • C. 

   Faza normiranja

  • D. 

   Faza formiranja

 • 32. 
  Nacini (strategija) resavanja konflikta su: konfrontacija kompromis ____________prisiljavanje povlacenje 
  • A. 

   Nagovaranje

  • B. 

   Izgladjivanje

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Pregovaranje

 • 33. 
  Fazu normiranja karakterisu : 
  • A. 

   Razvijen osecaj pripadnosti timu

  • B. 

   Spremnost na zajednicku odgovornost

  • C. 

   Efikasniji rad clanova tima

  • D. 

   Odredjivanje rokova

  • E. 

   Povecana produktivnost

  • F. 

   Povecano poverenje i povezanost projektnog tima

  • G. 

   Velika uloga rukovodioca tima

  • H. 

   Podela odgovornosti

 • 34. 
  Problemi koji mogu nastati nakon rasformiranja projektnog tima su: 
  • A. 

   Popunjeno radno mesto

  • B. 

   Razliciti stavovi

  • C. 

   Zaostalost u strucnom ili drugom pogledu

  • D. 

   Nesnalazenje usled promena na starom radnom mestu

  • E. 

   Konflikti i neslaganja

 • 35. 
  Elementi upravljanja komunikacijama u projektu su: 
  • A. 

   Ucesnici, proces, medij, okruzenje, primena

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ucesnici, proces, vestine , okruzenje, primena

  • D. 

   Ucesnici, proces, medij, komunikator, primena

 • 36. 
  Od izvora, odnostno uzorka promena, zavise: tok procesa promena,__________________sredstva koja se koriste u promenama, pa i nosioci promena u projektu. 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Odnost ka distributerima

  • C. 

   Strategije

  • D. 

   Ishodi prozivoda

 • 37. 
  Formiranje projektnog tima ne vrsi se spontano, vec po odredjenim pravilima i procedurama , koje zavise od : __________velicine matricne organizacije nivoa tehnologije okruzenja
  • A. 

   Vrste planova

  • B. 

   Vrste zadataka

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Vrste procedura

 • 38. 
  Faze kooperacije i saradnje je: 
  • A. 

   Faza formiranja

  • B. 

   Faza funkcionisanja

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Faza normiranja

 • 39. 
  Fazu formiranja karakterisu : 
  • A. 

   Sagledavanje svrhe i ciljeva od strane clanova tima

  • B. 

   Priblizavanje stavova

  • C. 

   Odredjivanje uloga pojedinaca

  • D. 

   Velika uloga rukovodioca tima

  • E. 

   Odredjivanje rokova i potrebnih resursa

  • F. 

   Povecana produktivnost

 • 40. 
  Uticaj na potcinjene se moze vrsiti na tri nacina: 
  • A. 

   Autoritet, uveravanje i kontrola

  • B. 

   Autoritet, uveravanje i ubedjivanje

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Autoritet, nagradjivanje i kontrola

 • 41. 
  Sema data na slici predstavlja : 
  • A. 

   Motivisanje buduceg rada

  • B. 

   Motivisanje zeljenog ponasanja

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Motivisanje ocekivanog ponasanja

 • 42. 
  Ucesnici komunikacija u projektu su: 
  • A. 

   Komunikator , projektni tim, klijent(investitor), vrhovni menadzment

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Rukovodilac projekta , projektni tim, klijent(investitor), izvrsilac

  • D. 

   Rukovodilac projekta , projektni tim, klijent(investitor), vrhovni menadzment

 • 43. 
  Koja je faza razvoja projektnih timova karakteristicna za privremene timove? 
  • A. 

   Faza zrelosti

  • B. 

   Faza normiranja

  • C. 

   Olujna faza

  • D. 

   Faza rasformiranja

 • 44. 
  Faza kooperacija i saradnje je : 
  • A. 

   Faza formiranja

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Faza funkcionisanja

  • D. 

   Faza normiranja

 • 45. 
  Ucesnici sistema kvaliteta:- svi ljudi - sve organizacione jedinice - svi _________- sve funkcije  
  • A. 

   Postupci

  • B. 

   Korisnici

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Spoljni saradnici projekata

 • 46. 
  Faze komuniciranja su :1. slanje poruka2. filtiranje3. ________4. tumacenje i razumevanje poruke
  • A. 

   Primanje

  • B. 

   Interpretiranje

  • C. 

   Prezentacija

  • D. 

   Ne znam

 • 47. 
  Elementi koji cine sadrzaj promena u projektu su: 
  • A. 

   Resursi

  • B. 

   Strucna sprema

  • C. 

   Kompleksnost

  • D. 

   Rokovi

  • E. 

   Kljucni dogadjaji

  • F. 

   Opterecenost resursa

  • G. 

   Ne znam

  • H. 

   Obim i priroda zadatka

  • I. 

   Cilj

 • 48. 
  Od izvora , odnosno uzorka promena, zavise : 1. tok procesa promena2. __________________3. sredstva koja se koriste u promenama , pa i nosioci promena u projektu
  • A. 

   Ishodi prozivoda

  • B. 

   Odnos ka distributerima

  • C. 

   Strategije

  • D. 

   Ne znam

 • 49. 
  Dokaz realnog kvaliteta kod projekta su: 
  • A. 

   Procedure

  • B. 

   Dokumentacija

  • C. 

   Sertifikacija (atest)

  • D. 

   Kontrola saobraznosti

 • 50. 
  Ucesnici komunkacija u projektu : 
  • A. 

   Rukovodilac projekta

  • B. 

   Projektni tim

  • C. 

   Klijent (investitor)

  • D. 

   Vrhovni menadzment

 • 51. 
  Elementi upravljanja komunikacijama u projektu : Ucesnici ,proces, vestine ,primena i 
  • A. 

   Poslovi

  • B. 

   Okruzenje

  • C. 

   Procedure

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Primena

 • 52. 
  Elementi procesa komuniciranja : prouka, medij, primalac i 
  • A. 

   Rukovodilac nizeg nivoa

  • B. 

   Rukovodilac viseg nivoa

  • C. 

   Komunikator

  • D. 

   Ne znam

 • 53. 
  Neke od potrebnih osobina i sposobnosti rukovodioca projekta su: 
  • A. 

   Organizatorske i upravljacke sposobnosti

  • B. 

   Organizatorske i komunikacione sposobnosti ali ne i upravljacke sposobnosti

  • C. 

   Organizatorkse i upravljackle sposobnosti ali ne i komunikacione sposobnosti

  • D. 

   Ne znam

 • 54. 
  Ucesnici sistema kvaliteta : svi ljudi , sve organizacione jedinice, sve funkcije i svi 
  • A. 

   Spoljni saradnici projekta

  • B. 

   Postupci

  • C. 

   Korisnici

  • D. 

   Ne znam

 • 55. 
  Procedure predstavljaju dokumenta u kojima su: 
  • A. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti ali ne i nacin njihovog obavljanja

  • B. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti, kao i nacin njihovog objavljivanja

  • C. 

   Prikazani svrha ali ne i predmet aktivnosti

  • D. 

   Ne znam

 • 56. 
  Ucesnici komunikacijama u projektu : rukovodilac projekta projektni tim klijent (investitor) i ________ menadzment  
  • A. 

   Vrhovni

  • B. 

   Nizi

  • C. 

   Srednji

  • D. 

   Ne znam