უნარების ტესტები ნაწილი 1

40 | Total Attempts: 132

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  1

Questions and Answers
 • 1. 
  1. მისადაგება : მორგებაგანვითარება :
  • A. 

   ა) რეპროდუქცია

  • B. 

   ბ) ევოლუცია

  • C. 

   გ) სტაგნაცია

  • D. 

   დ) სელექცია

  • E. 

   ე) მუტაცია

 • 2. 
  2. გამოსახულება :  კონტურიკუნძული : 
  • A. 

   ა) არქიპელაგი

  • B. 

   ბ) ხმელეთი

  • C. 

   გ) ნაპირი

  • D. 

   დ) ზღვა

  • E. 

   ე) ყურე

 • 3. 
  ჭვავის ყანა :  თავთავი ფიჭვნარი : 
  • A. 

   ა) ხე

  • B. 

   ბ) ტყე

  • C. 

   გ) წიწვი

  • D. 

   დ) გირჩა

  • E. 

   ე) თესლი

 • 4. 
  ნივთიერება :  მოლეკულახაზი : 
  • A. 

   ა) წრფე

  • B. 

   ბ) გრაფიკი

  • C. 

   გ) პარალელი

  • D. 

   დ) მონაკვეთი

  • E. 

   ე) წერტილი

 • 5. 
  ბურთი :  ბატუტიბზრიალა : 
  • A. 

   ა) კარუსელი

  • B. 

   ბ) ბორბალი

  • C. 

   გ) პროპელერი

  • D. 

   დ) ველოსიპედი

  • E. 

   ე) მიქსერი

 • 6. 
  უდავოა, რომ მეტყველება მხოლოდ ადამიანებს შორის ურთიერთობისთვის ----- . თუგავიხსენებთ, რომ ბავშვს თამაშის დროს საათობით შეუძლია ილაპარაკოს, როცა მსმენელი ----- ,სრულწლოვანი ადამიანებისათვის კი ----- ფაქტობრივად უაზრო „ლაქლაქი“, ცხადი გახდება,რომ ხშირად ენის გამოყენება წმინდა კომუნიკაციურ მიზანს ----- .
  • A. 

   ა) გამოიყენება / ჰყავს / ძალზე იშვიათია / არ ემსახურება

  • B. 

   ბ) არ გამოიყენება / ჰყავს / ძალზე იშვიათია / არ ემსახურება

  • C. 

   გ) გამოიყენება / არ ჰყავს / სულაც არ არის უცხო / ემსახურება

  • D. 

   დ) არ გამოიყენება / არ ჰყავს / სულაც არ არის უცხო / არ ემსახურება

 • 7. 
  სახელმწიფოში პრობლემების შესახებ შეიძლება იგივე ვთქვათ, რასაც ექიმები ზოგიერთსნეულებაზე ამბობენ: ----- სტადიაზე მისგან განკურნება ----- , ხოლო თუ დიდი დრო ----- ისე,რომ სნეულება ვერ ამოიცნეს და მკურნალობის გარეშე დატოვეს, მაშინ, პირიქით, მისი -----განკურნებაა ძნელი.
  • A. 

   ა) ადრეულ / ადვილია, მაგრამ გამოცნობაა ძნელი / გავიდა / გამოცნობა უკვე ადვილია, მაგრამ

  • B. 

   ბ) გვიანდელ / ისევე ძნელია, როგორც მისი გამოცნობა / არ გასულა / გამოცნობა ადვილია, მაგრამ

  • C. 

   გ) ადრეულ / ისევე ადვილია, როგორც მისი გამოცნობა / გავიდა / გამოცნობა უკვე ადვილია, თუმცა არც

  • D. 

   დ) გვიანდელ / ძნელია, მაგრამ მისი გამოცნობა ადვილია / არ გასულა / არც გამოცნობა და არც

 • 8. 
  ჟან კოქტო წერდა: ხელოვნება ქმნის ----- ნივთებს, რომლებიც ----- დროთა განმავლობაში; ----- ,მოდა ქმნის ----- ნივთებს, რომლებიც, როგორც წესი, ----- ჟამთა სვლასთან ერთად.
  • A. 

   ა) მშვენიერ / დავიწყებას ეძლევა / მეორე მხრივ / მახინჯ / კიდევ უფრო მშვენიერდება

  • B. 

   ბ) მახინჯ / უფრო და უფრო ძვირად ფასობს / ანალოგიურად / მახინჯ / უარეს სიმახინჯედ იქცევა

  • C. 

   გ) მშვენიერ / სიმახინჯედ იქცევა / ანალოგიურად / მშვენიერ / უფრო და უფრო მშვენიერდება

  • D. 

   დ) მახინჯ / მშვენიერდება / მეორე მხრივ / მშვენიერ / სიმახინჯედ იქცევა

 • 9. 
  მაშინ, როდესაც ----- ლიტერატურაში, ----- ფიზიკის არცოდნით ტრაბახი და მათემატიკაშისაკუთარი არაკომპეტენტურობის ამაყად ხაზგასმა. ----- , თუ გავითვალისწინებთ, რაოდენძლიერაა თანამედროვე საზოგადოება დამოკიდებული მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაზე.
  • A. 

   ა) ბევრი იწონებს თავს სრული უმეცრებით / სოციალურად სრულიად მიუღებელია / ეს ფაქტი მით უფრო დამაფიქრებელია

  • B. 

   ბ) სოციალურად მიუღებელია საკუთარი უმეცრების აღიარება / საკმაოდ ჩვეულებრივია / ამ ფაქტის ახსნას მხოლოდ მაშინ შევძლებთ

  • C. 

   გ) არავინ იწონებს თავს სრული უმეცრებით / სოციალურად მისაღებია / ეს ფაქტი მით უფრო დამაფიქრებელია

  • D. 

   დ) სოციალურად მისაღებია საკუთარი უმეცრების აღიარება / კიდევ უფრო ხშირია / ამ ფაქტის ახსნას მხოლოდ მაშინ შევძლებთ

 • 10. 
   ------ ადამიანის ქცევა დამოკიდებულია გარე სამყაროს მოვლენებზე, ის უშუალოდ ამმოვლენებით ------ განპირობებული. ჩვენს ქმედებას განაპირობებს ------ გარე სამყარო, ------გარე სამყაროს მოვლენათა ჩვენეული აღქმა.
  • A. 

   ა) რადგან / არის / არა თავისთავად / არამედ

  • B. 

   ბ) მიუხედავად იმისა, რომ / არ არის / არა თავისთავად / არამედ

  • C. 

   გ) რადგან / ვერ იქნება / თავისთავად / და არა

  • D. 

   დ) მიუხედავად იმისა, რომ / არ არის / თავისთავად / და არა

 • 11. 
  ლოგიკაქვემოთ მოცემულია დებულებათა წყვილები.I.  არც ერთი სტუდენტი არ არის არასრულწლოვანი.ზოგიერთი სტუდენტი სრულწლოვანია.II.  ავტოპარკში ყველა მანქანა ტექნიკურად გამართულია.ავტოპარკში არ არის არც ერთი ტექნიკურად გაუმართავი მანქანა.III.  ზოგიერთი მკვეხარა ადამიანი მშიშარაც არის.არსებობენ მშიშარა ადამიანები, რომლებიც მკვეხარები არ არიან.IV.  ყველა ჯიშის ხეზე როდი იკეთებს ბუდეს ბულბული.ბულბული ბუდეს მხოლოდ ერთი ჯიშის ხეზე იკეთებს.-----------------------------------------------------------------------------------------რომელი წყვილი შედგება  ზუსტად ერთნაირი შინაარსის მქონე დებულებებისგან?
  • A. 

   ა) I

  • B. 

   ბ) II

  • C. 

   გ) III

  • D. 

   დ) IV

  • E. 

   ე) არც ერთი მათგანი

 • 12. 
  დერეფანში ერთმანეთის პირისპირ სამ-სამი ოთახია, რომლებშიც ორგანიზაციისთანამშრომლების კაბინეტებია განლაგებული. მოცემულია:•  დირექტორის კაბინეტი მხოლოდ ერთ ოთახს ესაზღვრება გვერდიდან.•  მენეჯერის კაბინეტს მარჯვნიდანაც და მარცხნიდანაც ესაზღვრება თითო ოთახი.•  ფინანსისტის კაბინეტი დირექტორის კაბინეტს ესაზღვრება.•  იურისტისა და ადმინისტრატორის კაბინეტები დერეფნის ერთ მხარესაა.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია  შეუძლებელი, , თუ ეს პირობები სრულდება? 
  • A. 

   ა) დირექტორის კაბინეტი იურისტის კაბინეტის პირდაპირაა.

  • B. 

   ბ) მენეჯერის კაბინეტის მარცხნივ ადმინისტრატორის კაბინეტია.

  • C. 

   გ) დირექტორისა და იურისტის კაბინეტები დერეფნის ერთ მხარესაა.

  • D. 

   დ) დირექტორის კაბინეტის პირდაპირ ადმინისტრატორის კაბინეტია.

  • E. 

   ე) მენეჯერისა და დირექტორის კაბინეტები დერეფნის სხვადასხვა მხარესაა.

 • 13. 
   მოცემულია ოთხი დებულება:I.  ზოოპარკში ცხოვრობს ჟირაფი ან ჰიპოპოტამი – ერთ-ერთი მაინც.II. თუ ზოოპარკში ცხოვრობს მარტორქა, მაშინ აქ ზებრაც ცხოვრობს.III. ზოოპარკში არ ცხოვრობს ზებრა ან გნუ – ერთ-ერთი მაინც.IV. თუ ზოოპარკში ცხოვრობს ჟირაფი, მაშინ აქ არ ცხოვრობს ზებრა.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს სწორად ამ დებულებებს შორის მიმართებას?
  • A. 

   ა) I გამომდინარეობს II-დან და IV-დან ერთობლივად.

  • B. 

   ბ) II გამომდინარეობს III-დან და IV-დან ერთობლივად.

  • C. 

   გ) III გამომდინარეობს II-დან და IV-დან ერთობლივად.

  • D. 

   დ) IV გამომდინარეობს დანარჩენი სამიდან ერთობლივად.

  • E. 

   ე) არც ერთი მათგანი არ გამომდინარეობს დანარჩენებიდან ერთობლივად.

 • 14. 
  დედამიწის ატმოსფეროსა და ოკეანეების საშუალო ტემპერატურა მე-19 საუკუნის ბოლოათწლეულებიდან დღემდე სულ უფრო იზრდება – ამ მოვლენას გლობალურ დათბობასუწოდებენ. მეცნიერთა ერთი ჯგუფის აზრით,  გლობალური დათბობა გამოწვეულია არაადამიანის სამეწარმე ეო ო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფაქტორებით,  არამედ მზისგამოსხივების განსაკუთრებული აქტიურობით,  რომელიც თავის პიკზეა ბოლო 150  წლისგანმავლობაში. .ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ვითარება   განამტკიცებს აღნიშნულ ვარაუდს ყველაზე მეტად?
  • A. 

   ა) იმ სამეცნიერო ცენტრების უმრავლესობა, რომელთა წარმომადგენლებიც უარყოფენ გლობალური დათბობის კავშირს ადამიანის სამეწარმეო საქმიანობასთან, დიდი საწარმოების მიერ ფინანსდება.

  • B. 

   ბ) ზოგიერთ მეცნიერს ეჭვი შეაქვს დედამიწის ატმოსფეროსა და ოკეანეების ტემპერატურის შესახებ მე-19 საუკუნის მონაცემების სანდოობაში, რომელთაც გლობალური დათბობის სურათი ემყარება.

  • C. 

   გ) ის მეცნიერები, რომლებიც გლობალური დათბობის მიზეზს ადამიანის სამეწარმეო საქმიანობაში ხედავენ, პოლიტიკური წრეების მხრიდან დიდ ზეწოლას განიცდიან, რათა თავიანთი კვლევის შედეგები არ გამოაქვეყნონ.

  • D. 

   დ) გლობალური დათბობის ეფექტი ყველაზე სუსტი იყო იმ პერიოდებში, როდესაც ატმოსფეროში მყარი თუ თხევადი ნივთიერებების ნაწილაკების რაოდენობის ზრდის გამო დედამიწის ზედაპირამდე მინიმალურად აღწევდა მზის გამოსხივება.

  • E. 

   ე) გლობალური დათბობის ტენდენციების ანალიზი აჩვენებს, რომ დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურა განსაკუთრებით მკვეთრად გაიზარდა ბოლო ოცდახუთი წლის განმავლობაში.

 • 15. 
  წაკითხული ტექსტის გააზრებაყურადღებით  წაიკითხეთ  და  გაიაზრეთ  ტექსტი.  თითოეული  შეკითხვის  სავარაუდოპასუხებიდან აირჩიეთ ის ვარიანტი, რომელიც მართებულია მოცემული ტექსტის მიხედვით.რამდენიმე წლის წინ იაპონელმა მეცნიერებმა შექმნეს ანდროიდი* „აქტროიდ-დერი“. მასკორპორაციულ საღამოებზე სპიკერის როლი უნდა შეესრულებინა, რასაც პიროვნული სიღრმესულაც არ სჭირდება. აქტროიდი ანდროიდის (რობოტი-ჰუმანოიდის) სახეობაა, რომელიცვიზუალურად ძალიან ჰგავს ადამიანს: თვალებს ახამხამებს, საუბრობს, შეუძლია ადამიანებისამოცნობა და სხვ. მართალია, ამ აქტროიდი-გოგონას შექმნაზე 250 000 დოლარი დაიხარჯა,მაგრამ  ის  მაინც  არაბუნებრივად,  მოუქნელად  მოძრაობდა.  აქტროიდი  პიტსბურგისუნივერსიტეტში გაგზავნეს, რათა მისთვის პიროვნული თვისებები დაეპროგრამებინათ. ყოველშემთხვევაში, ამის იმედი ჰქონდა ხუთ ოპტიმისტ მაგისტრანტს, რომლებიც უნივერსიტეტისგასართობი ტექნოლოგიების ცენტრში მუშაობდნენ: მათ უნდა ეზრუნათ იმაზე, რომ ეს ლამაზირობოტი გოგონა უფრო დამაჯერებელი გამხდარიყო და ნაკლებად დამსგავსებოდა რობოტს.უპირველეს ყოვლისა, სახელი შეუცვალეს და „იუმე“ დაარქვეს, რაც იაპონურად „ოცნებას“,„სიზმარს“ ნიშნავს.აქტროიდი ახალი თაობის რობოტია. ამ ტიპის რობოტები არ არიან შექმნილებიინდუსტრიულ მანქანებად; ისინი დამოუკიდებელ აგენტებს წარმოადგენენ, რომელთაცსახლში, სკოლასა თუ სამსახურში ადამიანის ან რომელიმე ცოცხალი არსების როლი უნდაშეასრულონ. ამ ტიპის რობოტია, მაგალითად, ხალიჩებზე მორბენალი რობოტი-მტვერსასრუტი„რუმბა“, ხანდაზმულთა ცენტრებისთვის გასართობად შექმნილი პატარა რობოტი-სელაპი ანსაყვარელი რობოტი-ძაღლი, რომელიც ჩვენს ბრძანებას ემორჩილება – თუ ვეტყვით, დაჯდება,კოტრიალობს და ხალიჩასაც არ დაგვისვრის. შესაძლოა, უფრო მალე დახვეწილი რობოტებიცგვყავდეს, რომლებიც საჭმელს მოგვიმზადებენ, ან ბავშვებს ძიძობას გაუწევენ. ჩვენ კი ამსოციალურ რობოტებს შორი მანძილიდან კომპიუტერის მეშვეობით დავაკვირდებით დავმართავთ.გასართობი  ტექნოლოგიების  ცენტრში  „იუმეს  პროექტზე“  მომუშავე  ჯგუფიტრანსფორმირებული ანდროიდის პრეზენტაციის მოსაწყობად ემზადებოდა. რთული ამოცანაჰქონდათ: ტექნიკურად კარგად აწყობილი რობოტი დამაჯერებელიც, უფრო ბუნებრივიც უნდაგამხდარიყო. ჯგუფის პროგრამისტმა იან ლინმა შეიმუშავა პროგრამა იუმეს ემოციებისსამართავად. თუმცა, მხოლოდ ნაწილობრივ მოხერხდა, რომ გოგო-რობოტს სახეების ცნობისუნარი და, ამასთანავე, უფრო რეალისტური მზერა ჰქონოდა: ადამიანს ჯერ თვალებს უსწორებდადა შემდეგ ნელ-ნელა ატრიალებდა მისკენ თავს. მისი უნებლიე მოძრაობებისა და არაბუნებრივიმზერის შესანიღბავად ჯგუფმა გადაწყვიტა, იუმეს საქციელი მისი ხასიათისთვის მიეწერა დაშესაბამისადაც შეემოსა. გადაწყვიტეს, რომ ის ყოფილიყო ოდნავ პანკი, ოდნავ გოთი**, რომელიცშორიდანვე მიიქცევდა ყურადღებას. ექსპერიმენტატორებმა იუმეს გრძელი გადაჭრილი შავიხელთათმანები გაუკეთეს ზომბივით გაშეშებული ხელების დასაფარავად, მუქი ტუჩის საცხი კიიმიტომ წაუსვეს, რომ გოგო-რობოტს პირის ბოლომდე მოკუმვა არ შეუძლია.ამ სპეციფიკური იმიჯის მიუხედავად, იუმე მაინც ისევ ის ძველი „აქტროიდ-დერია“,თუმცა, ახლა თავისი ადგილი მაინც იცის – ჯგუფი მიხვდა, თუ რაოდენ ძნელია, როცა რაღაცისმოლოდინი გაქვს და უცებ იმედი გაგიცრუვდება, ამიტომ იუმეს ახალი მისასალმებელი ტექსტიასწავლეს: „მე არ ვარ ადამიანი! – აღიარებს გოგო-რობოტი, – მე ვერასოდეს ვიქნები ზუსტადშენნაირი. ეს არც ისე ცუდია. ისე, მე მომწონს ანდროიდობა“. იუმეს პროგრესით მოხიბლულმაპროფესორებმა ჯგუფს უმაღლესი შეფასება მისცეს.---------------* ანდროიდი – ადამიანის გარეგნობისა და თვისებების მქონე მანქანა, რობოტი.** გოთების სუბკულტურა დიდ ბრიტანეთში წარმოიშვა პანკების გავლენით. პანკებისგან განსხვავებით, გოთურისუბკულტურა უფრო მშვიდია, შედარებით უფრო ინტელექტუალური. გოთებისთვის დამახასიათებელია შავიფერის დომინირება ჩაცმულობაში, რკინის სამკაულები, ექსტრავაგანტური ვარცხნილობა და სხვ._______________________________________________________________________________________პიტსბურგის უნივერსიტეტის ხუთ მაგისტრანტს ავტორი ოპტიმისტებს უწოდებს, რადგან:
  • A. 

   ა) მათ უნდა შეექმნათ ისეთი აქტროიდი, რომელიც ძალიან დაემსგავსებოდა ადამიანს, შეძლებდა თვალების დახამხამებას, სუნთქვას.

  • B. 

   ბ) მათ შექმნეს ლამაზი რობოტი-ჰუმანოიდი, რომელიც საუბრობდა და ნაკლებად ჰგავდა მანქანას.

  • C. 

   გ) აქტროიდს, რომელიც მოუქნელად მოძრაობდა, დაარქვეს იუმე – იაპონურად, „ოცნება“ – და ამით გამოხატეს იმედიანი განწყობა.

  • D. 

   დ) აქტროიდისთვის, რომელსაც პირველ ეტაპზე არ სჭირდებოდა პიროვნული სიღრმე, უნდა მიენიჭებინათ პიროვნული თვისებები.

 • 16. 
  წაკითხული ტექსტის გააზრებაყურადღებით  წაიკითხეთ  და  გაიაზრეთ  ტექსტი.  თითოეული  შეკითხვის  სავარაუდოპასუხებიდან აირჩიეთ ის ვარიანტი, რომელიც მართებულია მოცემული ტექსტის მიხედვით.რამდენიმე წლის წინ იაპონელმა მეცნიერებმა შექმნეს ანდროიდი* „აქტროიდ-დერი“. მასკორპორაციულ საღამოებზე სპიკერის როლი უნდა შეესრულებინა, რასაც პიროვნული სიღრმესულაც არ სჭირდება. აქტროიდი ანდროიდის (რობოტი-ჰუმანოიდის) სახეობაა, რომელიცვიზუალურად ძალიან ჰგავს ადამიანს: თვალებს ახამხამებს, საუბრობს, შეუძლია ადამიანებისამოცნობა და სხვ. მართალია, ამ აქტროიდი-გოგონას შექმნაზე 250 000 დოლარი დაიხარჯა,მაგრამ  ის  მაინც  არაბუნებრივად,  მოუქნელად  მოძრაობდა.  აქტროიდი  პიტსბურგისუნივერსიტეტში გაგზავნეს, რათა მისთვის პიროვნული თვისებები დაეპროგრამებინათ. ყოველშემთხვევაში, ამის იმედი ჰქონდა ხუთ ოპტიმისტ მაგისტრანტს, რომლებიც უნივერსიტეტისგასართობი ტექნოლოგიების ცენტრში მუშაობდნენ: მათ უნდა ეზრუნათ იმაზე, რომ ეს ლამაზირობოტი გოგონა უფრო დამაჯერებელი გამხდარიყო და ნაკლებად დამსგავსებოდა რობოტს.უპირველეს ყოვლისა, სახელი შეუცვალეს და „იუმე“ დაარქვეს, რაც იაპონურად „ოცნებას“,„სიზმარს“ ნიშნავს.აქტროიდი ახალი თაობის რობოტია. ამ ტიპის რობოტები არ არიან შექმნილებიინდუსტრიულ მანქანებად; ისინი დამოუკიდებელ აგენტებს წარმოადგენენ, რომელთაცსახლში, სკოლასა თუ სამსახურში ადამიანის ან რომელიმე ცოცხალი არსების როლი უნდაშეასრულონ. ამ ტიპის რობოტია, მაგალითად, ხალიჩებზე მორბენალი რობოტი-მტვერსასრუტი„რუმბა“, ხანდაზმულთა ცენტრებისთვის გასართობად შექმნილი პატარა რობოტი-სელაპი ანსაყვარელი რობოტი-ძაღლი, რომელიც ჩვენს ბრძანებას ემორჩილება – თუ ვეტყვით, დაჯდება,კოტრიალობს და ხალიჩასაც არ დაგვისვრის. შესაძლოა, უფრო მალე დახვეწილი რობოტებიცგვყავდეს, რომლებიც საჭმელს მოგვიმზადებენ, ან ბავშვებს ძიძობას გაუწევენ. ჩვენ კი ამსოციალურ რობოტებს შორი მანძილიდან კომპიუტერის მეშვეობით დავაკვირდებით დავმართავთ.გასართობი  ტექნოლოგიების  ცენტრში  „იუმეს  პროექტზე“  მომუშავე  ჯგუფიტრანსფორმირებული ანდროიდის პრეზენტაციის მოსაწყობად ემზადებოდა. რთული ამოცანაჰქონდათ: ტექნიკურად კარგად აწყობილი რობოტი დამაჯერებელიც, უფრო ბუნებრივიც უნდაგამხდარიყო. ჯგუფის პროგრამისტმა იან ლინმა შეიმუშავა პროგრამა იუმეს ემოციებისსამართავად. თუმცა, მხოლოდ ნაწილობრივ მოხერხდა, რომ გოგო-რობოტს სახეების ცნობისუნარი და, ამასთანავე, უფრო რეალისტური მზერა ჰქონოდა: ადამიანს ჯერ თვალებს უსწორებდადა შემდეგ ნელ-ნელა ატრიალებდა მისკენ თავს. მისი უნებლიე მოძრაობებისა და არაბუნებრივიმზერის შესანიღბავად ჯგუფმა გადაწყვიტა, იუმეს საქციელი მისი ხასიათისთვის მიეწერა დაშესაბამისადაც შეემოსა. გადაწყვიტეს, რომ ის ყოფილიყო ოდნავ პანკი, ოდნავ გოთი**, რომელიცშორიდანვე მიიქცევდა ყურადღებას. ექსპერიმენტატორებმა იუმეს გრძელი გადაჭრილი შავიხელთათმანები გაუკეთეს ზომბივით გაშეშებული ხელების დასაფარავად, მუქი ტუჩის საცხი კიიმიტომ წაუსვეს, რომ გოგო-რობოტს პირის ბოლომდე მოკუმვა არ შეუძლია.ამ სპეციფიკური იმიჯის მიუხედავად, იუმე მაინც ისევ ის ძველი „აქტროიდ-დერია“,თუმცა, ახლა თავისი ადგილი მაინც იცის – ჯგუფი მიხვდა, თუ რაოდენ ძნელია, როცა რაღაცისმოლოდინი გაქვს და უცებ იმედი გაგიცრუვდება, ამიტომ იუმეს ახალი მისასალმებელი ტექსტიასწავლეს: „მე არ ვარ ადამიანი! – აღიარებს გოგო-რობოტი, – მე ვერასოდეს ვიქნები ზუსტადშენნაირი. ეს არც ისე ცუდია. ისე, მე მომწონს ანდროიდობა“. იუმეს პროგრესით მოხიბლულმაპროფესორებმა ჯგუფს უმაღლესი შეფასება მისცეს.---------------* ანდროიდი – ადამიანის გარეგნობისა და თვისებების მქონე მანქანა, რობოტი.** გოთების სუბკულტურა დიდ ბრიტანეთში წარმოიშვა პანკების გავლენით. პანკებისგან განსხვავებით, გოთურისუბკულტურა უფრო მშვიდია, შედარებით უფრო ინტელექტუალური. გოთებისთვის დამახასიათებელია შავიფერის დომინირება ჩაცმულობაში, რკინის სამკაულები, ექსტრავაგანტური ვარცხნილობა და სხვ._____________________________________________________________________________________რა ფუნქცია აქვს „რუმბას“, რობოტი-სელაპისა და რობოტი-ძაღლის ეპიზოდს ამ ტექსტში?
  • A. 

   ა) გაგვაცნობს მსგავსსა და განმასხვავებელ თვისებებს, რომლებიც ახასიათებთ ინდუსტრიულ რობოტებსა და სოციალურ რობოტებს.

  • B. 

   ბ) გაგვაცნობს ახალი თაობის რობოტებს, რომლებიც დამოუკიდებელ აგენტებს წარმოადგენენ და შეუძლიათ ერთგვარი „ურთიერთობა“ ადამიანებთან.

  • C. 

   გ) გაგვაცნობს დახვეწილ რობოტებს, რომლებიც ადამიანის როლის შესრულებას კომპიუტერულად მართვის გარეშეც შეძლებენ.

  • D. 

   დ) გაგვაცნობს ახალი თაობის რობოტების მოდელებს, რომელთა შექმნა მომავალში იგეგმება, და რომლებიც სახლში თუ სამსახურში დაეხმარებიან ადამიანებს.

 • 17. 
  წაკითხული ტექსტის გააზრებაყურადღებით  წაიკითხეთ  და  გაიაზრეთ  ტექსტი.  თითოეული  შეკითხვის  სავარაუდოპასუხებიდან აირჩიეთ ის ვარიანტი, რომელიც მართებულია მოცემული ტექსტის მიხედვით.რამდენიმე წლის წინ იაპონელმა მეცნიერებმა შექმნეს ანდროიდი* „აქტროიდ-დერი“. მასკორპორაციულ საღამოებზე სპიკერის როლი უნდა შეესრულებინა, რასაც პიროვნული სიღრმესულაც არ სჭირდება. აქტროიდი ანდროიდის (რობოტი-ჰუმანოიდის) სახეობაა, რომელიცვიზუალურად ძალიან ჰგავს ადამიანს: თვალებს ახამხამებს, საუბრობს, შეუძლია ადამიანებისამოცნობა და სხვ. მართალია, ამ აქტროიდი-გოგონას შექმნაზე 250 000 დოლარი დაიხარჯა,მაგრამ  ის  მაინც  არაბუნებრივად,  მოუქნელად  მოძრაობდა.  აქტროიდი  პიტსბურგისუნივერსიტეტში გაგზავნეს, რათა მისთვის პიროვნული თვისებები დაეპროგრამებინათ. ყოველშემთხვევაში, ამის იმედი ჰქონდა ხუთ ოპტიმისტ მაგისტრანტს, რომლებიც უნივერსიტეტისგასართობი ტექნოლოგიების ცენტრში მუშაობდნენ: მათ უნდა ეზრუნათ იმაზე, რომ ეს ლამაზირობოტი გოგონა უფრო დამაჯერებელი გამხდარიყო და ნაკლებად დამსგავსებოდა რობოტს.უპირველეს ყოვლისა, სახელი შეუცვალეს და „იუმე“ დაარქვეს, რაც იაპონურად „ოცნებას“,„სიზმარს“ ნიშნავს.აქტროიდი ახალი თაობის რობოტია. ამ ტიპის რობოტები არ არიან შექმნილებიინდუსტრიულ მანქანებად; ისინი დამოუკიდებელ აგენტებს წარმოადგენენ, რომელთაცსახლში, სკოლასა თუ სამსახურში ადამიანის ან რომელიმე ცოცხალი არსების როლი უნდაშეასრულონ. ამ ტიპის რობოტია, მაგალითად, ხალიჩებზე მორბენალი რობოტი-მტვერსასრუტი„რუმბა“, ხანდაზმულთა ცენტრებისთვის გასართობად შექმნილი პატარა რობოტი-სელაპი ანსაყვარელი რობოტი-ძაღლი, რომელიც ჩვენს ბრძანებას ემორჩილება – თუ ვეტყვით, დაჯდება,კოტრიალობს და ხალიჩასაც არ დაგვისვრის. შესაძლოა, უფრო მალე დახვეწილი რობოტებიცგვყავდეს, რომლებიც საჭმელს მოგვიმზადებენ, ან ბავშვებს ძიძობას გაუწევენ. ჩვენ კი ამსოციალურ რობოტებს შორი მანძილიდან კომპიუტერის მეშვეობით დავაკვირდებით დავმართავთ.გასართობი  ტექნოლოგიების  ცენტრში  „იუმეს  პროექტზე“  მომუშავე  ჯგუფიტრანსფორმირებული ანდროიდის პრეზენტაციის მოსაწყობად ემზადებოდა. რთული ამოცანაჰქონდათ: ტექნიკურად კარგად აწყობილი რობოტი დამაჯერებელიც, უფრო ბუნებრივიც უნდაგამხდარიყო. ჯგუფის პროგრამისტმა იან ლინმა შეიმუშავა პროგრამა იუმეს ემოციებისსამართავად. თუმცა, მხოლოდ ნაწილობრივ მოხერხდა, რომ გოგო-რობოტს სახეების ცნობისუნარი და, ამასთანავე, უფრო რეალისტური მზერა ჰქონოდა: ადამიანს ჯერ თვალებს უსწორებდადა შემდეგ ნელ-ნელა ატრიალებდა მისკენ თავს. მისი უნებლიე მოძრაობებისა და არაბუნებრივიმზერის შესანიღბავად ჯგუფმა გადაწყვიტა, იუმეს საქციელი მისი ხასიათისთვის მიეწერა დაშესაბამისადაც შეემოსა. გადაწყვიტეს, რომ ის ყოფილიყო ოდნავ პანკი, ოდნავ გოთი**, რომელიცშორიდანვე მიიქცევდა ყურადღებას. ექსპერიმენტატორებმა იუმეს გრძელი გადაჭრილი შავიხელთათმანები გაუკეთეს ზომბივით გაშეშებული ხელების დასაფარავად, მუქი ტუჩის საცხი კიიმიტომ წაუსვეს, რომ გოგო-რობოტს პირის ბოლომდე მოკუმვა არ შეუძლია.ამ სპეციფიკური იმიჯის მიუხედავად, იუმე მაინც ისევ ის ძველი „აქტროიდ-დერია“,თუმცა, ახლა თავისი ადგილი მაინც იცის – ჯგუფი მიხვდა, თუ რაოდენ ძნელია, როცა რაღაცისმოლოდინი გაქვს და უცებ იმედი გაგიცრუვდება, ამიტომ იუმეს ახალი მისასალმებელი ტექსტიასწავლეს: „მე არ ვარ ადამიანი! – აღიარებს გოგო-რობოტი, – მე ვერასოდეს ვიქნები ზუსტადშენნაირი. ეს არც ისე ცუდია. ისე, მე მომწონს ანდროიდობა“. იუმეს პროგრესით მოხიბლულმაპროფესორებმა ჯგუფს უმაღლესი შეფასება მისცეს.---------------* ანდროიდი – ადამიანის გარეგნობისა და თვისებების მქონე მანქანა, რობოტი.** გოთების სუბკულტურა დიდ ბრიტანეთში წარმოიშვა პანკების გავლენით. პანკებისგან განსხვავებით, გოთურისუბკულტურა უფრო მშვიდია, შედარებით უფრო ინტელექტუალური. გოთებისთვის დამახასიათებელია შავიფერის დომინირება ჩაცმულობაში, რკინის სამკაულები, ექსტრავაგანტური ვარცხნილობა და სხვ._____________________________________________________________________________________რატომ გადაიქცა რობოტი-გოგონა იუმე პანკად თუ გოთად?
  • A. 

   ა) იუმეს თავდაპირველი იმიჯი ნაკლებ ინტერესს იწვევდა სპეციალისტებში, პანკი თუ გოთი იუმე კი შორიდანვე იპყრობდა ყურადღებას.

  • B. 

   ბ) იან ლინის მიერ შემუშავებული პროგრამა მხოლოდ ნაწილობრივ აღმოჩნდა წარმატებული, იუმეს ემოციებს ვერ აკონტროლებდა.

  • C. 

   გ) ახალი იმიჯი, პანკებისა თუ გოთების ხასიათი და ატრიბუტები ნაკლებად შესამჩნევს ხდიდა იუმეს არაბუნებრიობას.

  • D. 

   დ) ექსტრავაგანტური იმიჯი ტრანსფორმირებული იუმეს წარმატების გარანტია უნდა ყოფილიყო.

 • 18. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილია იუმეს პროექტზე მუშაობის რამდენიმე ასპექტი:I.  იან ლინის მიერ შემუშავებული პროგრამა იუმეს ემოციების გასაკონტროლებლად;II.  იუმეს მზერისა და მოძრაობის კოორდინირება;III.  სპეციფიკური იმიჯის გამოყენება იუმეს აქტროიდისეული ქცევის შესანიღბავად;IV.  იუმეს მისასალმებელი ტექსტის შინაარსი, რომელიც ხაზს უსვამს მის ახალ სტატუსს.ჩამოთვლილთაგან შეარჩიეთ ის ძირითადი ასპექტი/ასპექტები, რომლებმაც განაპირობა „იუმესჯგუფისთვის“ უმაღლესი შეფასების მინიჭება:
  • A. 

   ა) მხოლოდ II

  • B. 

   ბ) მხოლოდ I და II

  • C. 

   გ) მხოლოდ III

  • D. 

   დ) მხოლოდ III და IV

 • 19. 
   გაეცანით ინფორმაციას ერთი სოციალური რობოტის შესახებ:რობოტი „სნეკბოტი“ სიმაღლით 1,5 მეტრამდეა. კარიკატურული ნაკვთებით ოდნავწააგავს ადამიანს. კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლის სასადილოში სნეკბოტი შეკვეთებსიღებს და საკვებს არიგებს. ზოგჯერ ეშლება პროდუქტის ან ხურდის მოტანა, თუმცა, წინასწარიძლევა გაფრთხილებას, რომ შეიძლება შეცდომა დაუშვას, და, თუ შეცდომას დაუშვებს,ბოდიშს იხდის.სნეკბოტისა და იუმეს შედარების საფუძველზე გამოტანილი რომელი დასკვნა  არ იქნებამართებული
  • A. 

   ა) სნეკბოტი კარიკატურული გარეგნობისაა, იუმე კი ლამაზი აქტროიდია, თუმცა, ორივემ ზუსტად „იცის“ თავისი ადგილი.

  • B. 

   ბ) იუმე ახალი თაობის რობოტია, შესაბამისად, ის დამაჯერებლად, ზუსტად ადამიანივით მოძრაობს და ტექსტიც უფრო ადეკვატური აქვს, ვიდრე სნეკბოტს, რომელსაც არ მოსწონს, რომ რობოტია.

  • C. 

   გ) მათთან ურთიერთობისას ადამიანებს იმედი არ უცრუვდებათ, რადგან სნეკბოტი წინასწარ ამბობს, რომ შეიძლება შეცდომა დაუშვას, იუმე კი აღიარებს – მე არ ვარ ადამიანი, მე ვერასოდეს ვიქნები ზუსტად შენნაირი.

  • D. 

   დ) მიუხედავად იმისა, რომ იუმეს გაშეშებული ხელები აქვს და პირს ბოლომდე ვერ კუმავს, მას მაინც მოსწონს ანდროიდობა, სნეკბოტიც უჩვეულო გარეგნობისაა და ხშირად ზუსტად ვერ ასრულებს იმას, რაც ევალება.

 • 20. 
  რა არის ამ ტექსტის ძირითადი მიზანი?
  • A. 

   ა) გაგვაცნოს ერთი სოციალური რობოტის ტრანსფორმაციის პროცესის სხვადასხვა ეტაპი

  • B. 

   ბ) გაგვაცნოს ის გზა, თუ როგორ ასწავლეს მისასალმებელი ტექსტი ერთ სოციალურ რობოტს

  • C. 

   გ) გააანალიზოს ზოგადად სოციალური რობოტების როლი ადამიანების ცხოვრებაში

  • D. 

   დ) გააანალიზოს ის მიზეზები, რომელთა გამოც ერთ-ერთი სოციალური რობოტის პროექტი მხოლოდ ნაწილობრივ აღმოჩნდა წარმატებული

 • 21. 
  მათემატიკური ნაწილი რაოდენობრივი შედარება:შეადარეთ ერთმანეთს  A და  B სვეტების უჯრებში მოცემული რაოდენობები.თუ  A სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა მეტია  B სვეტის შესაბამის უჯრაში მოცემულრაოდენობაზე, აირჩიეთ (ა);თუ  B სვეტის უჯრაში მოცემული რაოდენობა მეტია  A სვეტის შესაბამის უჯრაში მოცემულრაოდენობაზე, აირჩიეთ (ბ);თუ უჯრებში მოცემული რაოდენობები ტოლია, აირჩიეთ (გ);თუ მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არაა იმის დასადგენად, რომელი რაოდენობაა მეტი,აირჩიეთ (დ)._____________________________________________________________________________თუ  x<0 და y>0, მაშინ რომელია მეტი
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 22. 
  A და  b დადებითი რიცხვებია.x  მეტია  a -ზე  6 -ჯერ,  b ნაკლებია  x -ზე  2 -ჯერ.b თუ 3a
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 23. 
  თუ თითოეულ ქართულ ასოს შევუსაბამებთ ქართულ ანბანშიმის რიგით ნომერს, მაშინ ასოების ყოველ მიმდევრობას რაღაცრიცხვი შეესაბამება. მაგალითად, ასოების მიმდევრობას "nbad"შეესაბამება რიცხვი 13214 , რადგან ქართულ ანბანში "n"-სრიგითი ნომერია  13 , "b"-სი  – 2 , "a"-სი  –  1 , ხოლო "d"-სი  –  4 . ასოების რაოდენობა ასოების იმ მიმდევრობაში, რომელსაცშეესაბამება რიცხვი  1020თუ 3
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 24. 
  AB C ტოლფერდა მართკუთხასამკუთხედია. მასში ჩახაზული კვადრატისერთი წვერო  A -ს ემთხვევა, ხოლოდანარჩენი წვეროები ამ სამკუთხედისგვერდებზე მდებარეობს.___________________________კვადრატის ფართობის შეფარდებაAB C სამკუთხედის ფართობთან                 1/2                 
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 25. 
  ვახტანგსა და გიას ერთნაირი ხელფასი ჰქონდათ. წლისბოლოს ვახტანგს ხელფასი  120 პროცენტით გაუზარდეს,ხოლო გიას  –  გაუორმაგეს. ვახტანგის ხელფასიმომატების შემდეგგიას ხელფასიმომატების შემდეგ
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

Back to Top Back to top