Baze Podataka 2016 Teorija

140 Questions | Total Attempts: 284

SettingsSettingsSettings
Baze Podataka 2016 Teorija - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Digitalna slika realnog dela sveta, koja je od značaja za informacioni sistem je:
  • A. 

   A) podatak

  • B. 

   B) model-objekat

  • C. 

   C) atribut

  • D. 

   D) zapis

 • 2. 
  1. Digitalna slika realnog dela sveta, koja je od značaja za informacioni sistem je:
  • A. 

   A) podatak

  • B. 

   B) model-objekat

  • C. 

   C) atribut

  • D. 

   D) zapis

 • 3. 
  1. Digitalna slika realnog dela sveta, koja je od značaja za informacioni sistem je:
  • A. 

   A) podatak

  • B. 

   B) model-objekat

  • C. 

   C) atribut

  • D. 

   D) zapis

 • 4. 
  2. Za razliku od hijerarhijskog modela informacionog sistema, mrežni model dozvoljava:
  • A. 

   A) veze tipa 1:N

  • B. 

   B) veze tipa M:N

  • C. 

   C) polimorfizam

  • D. 

   D) formalno-matematičku interpretaciju tabela

 • 5. 
  3. Kardinalnost relacije je:
  • A. 

   A) broj atributa koji čine složen primarni ključ

  • B. 

   B) skup dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • C. 

   C) broj dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • D. 

   D) broj n-torki jedne tabele koji su u relaciji sa jednom n-torkom druge tabele

 • 6. 
  4. U SQL upitu
  • A. 

   A) klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, HAVING operatoru projekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • B. 

   B) klauzula SELECT odgovara ooeratoru projekcije, WHERE operatoru selekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • C. 

   C) klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije, WHERE operatoru selekcije, klauzula FROM operatoru spajanja

  • D. 

   D) klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, WHERE operatoru projekcije, a klauzula FROM operatoru spajanja

 • 7. 
  5. Data je tabela tab1 sa atributom ime. Koji upit vraća spisak svih imena koja sadrže mala slova "a" i "b"?
  • A. 

   A) SELECT ime FROM tab1 WHERE ime LIKE "%a%b%" OR ime LIKE "%b%a%";

  • B. 

   B) SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE ""a?b?" OR ime LIKE "?b?a?";

  • C. 

   C) SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE "%a%b%";

  • D. 

   D) SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE '%b%a%";

 • 8. 
  6. Data je tabela radnik . Koji je upit od siedećih ispravan?
  • A. 

   A) SELECT brod, posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count (*)>1;

  • B. 

   B) SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY posao HAVING count(*)>1;

  • C. 

   C) SELECT posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod HAVING count(*)>1;

  • D. 

   D) SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count(*)>1;

 • 9. 
  7. Pogled je:
  • A. 

   A) neimenovana virtuelna tabela

  • B. 

   B) virtuelna tabela sa imenom

  • C. 

   C) neimenovana fizička tabela

  • D. 

   D) fizička tabela sa imenom

 • 10. 
  8. Posmatraju se objekti RAČUN i STAVKA nekog računa. Za te objekte važi sledeće:
  • A. 

   A) RAČUN je čvrst objekat a STAVKA slab

  • B. 

   B) RAČUN je slab objekat a STAVKA čvrst

  • C. 

   C) i RAČUN i STAVKA su slabi objekti

  • D. 

   D) i RAČUN i STAVKA su čvrsti oojekti

 • 11. 
  9. Slabi objekti koji identifikacijski zavise od nekog čvrstog objekta
  • A. 

   A) nemaju primami ključ

  • B. 

   B) imaju prost primarni ključ

  • C. 

   C) imaju složen primarni ključ

  • D. 

   D) mogu imati, ali ne moraju imati ni prost ni složen primarni ključ

 • 12. 
  10. Data je tabela GRAĐANIN . Atribut matbr predstavlja matični broj osobe, a matbr2 matični broj bračnog druga osobe koja je opisana u jednom zapisu. Između n-torki tabele GRAĐANIN postoje
  • A. 

   A) unarne veze 1:1

  • B. 

   B) binarne veze 1:1

  • C. 

   C) unarne veze 1:N

  • D. 

   D) unarne veze M:N

 • 13. 
  11. Date su tabele NASTAVNIK i PREDMET. Pod uslovom da jedan nastavnik može da predaje više predmeta, između zapisa ovih tabela ostvarene su:
  • A. 

   A) unarne veze tipa 1:N

  • B. 

   B) unarne veze tipa 1:1

  • C. 

   C) binarne veze tipa 1:1

  • D. 

   D) binarne veze tipa 1:N

 • 14. 
  12. Prilikom prevođenja E-R modela na relaconi oblik
  • A. 

   A) svaki objekat i svaka veza postaju relacije

  • B. 

   B) svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze ne

  • C. 

   C) svi objekti postaju relacije a svaka veza može ali ne mora da postane relacija

  • D. 

   D) svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze mogu ali ne moraju ca postanu relacije

 • 15. 
  13. Prilikom prevođenja E-R modela, za binarne veze važi sledeće
  • A. 

   A) binarne veze tipa 1:1 i 1:N se iskazuju spoljnim kijučem a veze tipa M:N veznom tabelom

  • B. 

   B) binarne veze tipa 1:1 se iskazuju spoljnim ključem a veze tipa L:N i M:N veznom tabelom

  • C. 

   C) sve binarne veze se iskazuju spoljnim ključem

  • D. 

   D) sve unarne veze se iskazuju veznom tabelom

 • 16. 
  14. Postupak dekompozicije tabela s ciljem postizanja dobrih osobina relacionog modela i uklanjanja moguće pojave nekontrolisane redundanse je:
  • A. 

   A) diskretizacija

  • B. 

   B) dekompozicija

  • C. 

   C) normalizacija

  • D. 

   D) projekcija

 • 17. 
  15. Anomalije pri upisu, brisanju i izmeni podataka javljaju se kao posledica
  • A. 

   A) nekontrolisane redundanse

  • B. 

   B) horizontalne normalizacije

  • C. 

   C) vertikalne normalizacije

  • D. 

   D) prisustva veza reda većeg od 3

 • 18. 
  16. Ako svaki atribut koji nije ključni potpuno funkcionalno zavisi od primarnog ključa, relacija se nalazi u:
  • A. 

   A) prvoj normalnoj formi

  • B. 

   B) drugoj normalnoj formi

  • C. 

   C) trećoj normalnoj formi

  • D. 

   D) četvrtoj normalnoj formi

 • 19. 
  18. Ime relacije, vrednost primarnog ključa i ime atributa relacije jednoznačno identifikuju:
  • A. 

   A) zapis

  • B. 

   B) skup zapisa

  • C. 

   C) atomarni podatak

  • D. 

   D) skup atomarnih podataka

 • 20. 
  19. Pravilo referencijalnog integriteta glasi:
  • A. 

   A) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • B. 

   B) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • C. 

   C) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čamu relacije R1 i R2 moraju biti različite

  • D. 

   D) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vređnosti primarnog ključa relacije R2, pri čamu relacije R1 i R2 moraju biti različite

 • 21. 
  20. Prema Codd-u, pravila integriteta baze podataka definišu se na sledećim mestima:
  • A. 

   A) referencijalni integritet u bazi podataka a integritet entiteta u aplikaciji

  • B. 

   B) referencijaini integritet u aplikaciji a integritet entiteta u bazi podataka

  • C. 

   C) i referencijalni integritet i integritet entiteta u aplikaciji

  • D. 

   D) i referencijalni integritet i integritet entiteta u bazi podataka

 • 22. 
  21. U operatore pogodne za ažuriranje spadaju:
  • A. 

   A) selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • B. 

   B) unija, presek i spajanje

  • C. 

   C) selekcija, projekcija i spajanje

  • D. 

   D) unija, presek i razlika

 • 23. 
  22. U operatore pogodne za izveštavanje spadaju:
  • A. 

   A) selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • B. 

   B) unija, presek i spajanje

  • C. 

   C) selekcija, projekcija i spajanje

  • D. 

   D) unija, presek, razlika i dekartov proizvod

 • 24. 
  23. U naredbe za definisanje podataka (Data Definition Statements) spadaju:
  • A. 

   A) create table, create view, begin transaction

  • B. 

   B) create table, drop view, commit work

  • C. 

   C) grant, revoke, rollback work

  • D. 

   D) create view, create index, create table

 • 25. 
  24. U naredbe za rukovanje podacima (Data Manipulation Statements) spadaju:
  • A. 

   A) insert, select, delete, update

  • B. 

   B) insert, select, grant, revoke

  • C. 

   C) insert, select, alter table, drop table

  • D. 

   D) grant, revoke, alter table, drop table

Back to Top Back to top