85 NĂm MỘt ChẶng ĐƯỜng

25 cu hi | Total Attempts: 303

SettingsSettingsSettings
Please wait...
85 NĂm MỘt ChẶng ĐƯỜng

Cuộc thi tham gia tìm hiểu về
85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 
26/3/1931 - 26/3/2016
Sinh hoạt chủ điểm lần 2 - chi Đoàn Y2012D


Questions and Answers
 • 1. 
  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào :
  • A. 

   Tập trung dân chủ

  • B. 

   Chủ nghĩa xã hội

  • C. 

   Tư bản chủ nghĩa

  • D. 

   Cả 3 đều sai

 • 2. 
  Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm
  • A. 

   3 cấp : trung ương, tỉnh, cơ sở

  • B. 

   4 cấp : Trung ương ,tỉnh , huyện ,sở

  • C. 

   5 cấp : Trung ương ,tỉnh ,huyện , Đoàn cơ sở

  • D. 

   2 cấp : trung ương và cơ sở

 • 3. 
  Những tổ chức có thẩm quyền quyết định thi hành kỉ luật gồm
  • A. 

   Chi Đoàn

  • B. 

   Chi Đoàn cơ sở

  • C. 

   Ban chấp hành từ Đoàn cơ sở trở lên

  • D. 

   Cả 3 câu đều đúng

 • 4. 
  Nhiệm kì của liên chi Đoàn là :
  • A. 

   5 năm 1 lần

  • B. 

   3 năm 1 lần

  • C. 

   5 năm 2 lần

  • D. 

   2 năm 1 lần

 • 5. 
  Đoàn viên có nhiệm vụ
  • A. 

   Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, tích cực học tập ,lao động, rèn luyện ,tích cực tham gia các hoạt động phong trào

  • B. 

   Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

  • C. 

   Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân

  • D. 

   Cả 3 câu a ,b ,c đều đúng

 • 6. 
  Đoàn viên có quyền :
  • A. 

   Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành

  • B. 

   Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn

  • C. 

   Cả 2 câu a, b đều đúng

  • D. 

   Cả 2 câu a , b đều sai

 • 7. 
  Tiêu chuẩn ủy viên ủy ban kiểm tra :
  • A. 

   Gương mẫu thực hiện Điều lệ Đoàn, các nghị quyết của Đoàn, đường lối, chủ trương của Đảng

  • B. 

   Lý lịch trong sạch

  • C. 

   Cả 2 câu a và b đều đúng

  • D. 

   Cả 2 câu a và b đều sai

 • 8. 
  Chọn câu trả lời sai
  • A. 

   Ủy ban kiểm trađược chỉ định có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như ủy ban kiểm tra do ban chấp hành bầu

  • B. 

   Nhiệm kỳ của ban cán sự đoàn là 5 năm

  • C. 

   Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách của đoàn ngành do ban thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng cùng cấp quyết định

  • D. 

   Tại đại hội đoàn viên, không phải tất cả đoàn viên đều có quyền đề cử đoàn viên để bầu vào ban chấp hành và bầu làm đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đoàn cấp trên

 • 9. 
  Chọn câu trả lời sai
  • A. 

   Chi Đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi

  • B. 

   Chi Đoàn sinh hoạt định kì 2 tháng 1 lần

  • C. 

   Chi Đoàn vùng sâu vùng xa miền núi, ở các đơn vị mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi công tác khỏi địa bàn, cơ quan được đoàn cấp trên xác nhận thì 03 tháng sinh hoạt ít nhất 01 lần

  • D. 

   Chi đoàn tạm thời có nhiệm vụ tổ chức hoạt động thực hiện nghị quyết của đoàn cấp trên nơi đang sinh hoạt, lao động, công tác, quản lý đoàn viên, thu nộp đoàn phí và giữ mối liên hệ với cấp bộ đoàn nơi thành lập

 • 10. 
  Điều kiện thành lập đoàn khối trực thuộc cấp tỉnh trở lên :
  • A. 

   Có từ 500 đoàn viên trở lên

  • B. 

   Có cán bộ đoàn chuyên trách

  • C. 

   Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách của đoàn khối trực thuộc đoàn cấp tỉnh và cấp huyện do ban thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng cùng cấp quyết định

  • D. 

   Cả 3 câu a ,b ,c đều đúng

 • 11. 
  Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc Việt Nam được đổi tên thành Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam vào ngày mấy ?
  • A. 

   Tháng 8/1954

  • B. 

   Tháng 9/1954

  • C. 

   Tháng 10/1954

  • D. 

   Tháng 11/1954

 • 12. 
  : trong kế hoạch xây dựng Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc VN có câu : “ Làm cho Đoàn Viên Thanh Niên có một nhận thức ............... về Đoàn TNLĐ Việt Nam. Việc kết nạp đoàn viên hoặc đổi tên Đoàn phải trên cơ sở tự nguyện, tự giác của TN.” Từ cần điền là:
  • A. 

   Chính xác

  • B. 

   Thiết thực

  • C. 

   đúng đắn

  • D. 

   Cơ bản

 • 13. 
  Hòa bình độc lập lại trên miền Bắc vào tháng nào?
  • A. 

   7/1954

  • B. 

   8/1954

  • C. 

   9/1954

  • D. 

   10/1954

 • 14. 
  Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày nào?
  • A. 

   2/9/1964

  • B. 

   3/9/1967

  • C. 

   3/9/1969

  • D. 

   2/9/1969

 • 15. 
  Nhân dịp kỉ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/1970), BCH T.Ư Đảng đã ra Nghị quyết cho ai được mang tên Bác?
  • A. 

   Đoàn Thanh niên

  • B. 

   Đội thiếu niên

  • C. 

   Đội Nhi đồng

  • D. 

   Cả 3 đều đúng

 • 16. 
  : Đoàn ta được mang tên Bác Hồ càng làm rõ mục đích và tính chất của Đoàn là gì?
  • A. 

   Đội trường kỳ chiến đấu của Thanh Niên

  • B. 

   Đội chiến đấu hàng đầu của Thanh Niên

  • C. 

   Đội tiên phong chiến đấu của Thanh Niên

  • D. 

   Đội chiến đấu nòng cốt của Thanh Niên

 • 17. 
  Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào tháng mấy?
  • A. 

   Tháng 4-1975

  • B. 

   Tháng 5-1975

  • C. 

   Tháng 6-1975

  • D. 

   Tháng 7-1975

 • 18. 
  Ngày 26/3/1976, Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn đã được tổ chức trọng thể tại đâu?
  • A. 

   Cao Bằng

  • B. 

   Hải Phòng

  • C. 

   Hà Nội

  • D. 

   TP.HCM

 • 19. 
  Đại hội lần thứ IV của Đảng họp vào thời gian nào?
  • A. 

   Từ ngày 14 đến 20/12/1976 

  • B. 

   Từ ngày 15 đến 21/12/1976

  • C. 

   Từ ngày 16 đến 21/12/1976

  • D. 

   Từ ngày 15 đến 22/12/1976

 • 20. 
  Đại hội Đảng chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới là: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải được xây dựng và củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trường học CSCN của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay ................ và đội ................ tin cậy của Đảng”. Điền vào chỗ trống:
  • A. 

   Mạnh mẽ và dự bị

  • B. 

   Mạnh mẽ và hậu bị

  • C. 

   Đắc lực và dự bị

  • D. 

   Đắc lực và hậu bị

 • 21. 
  Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ nhất được diễn ra tại đâu?
  • A. 

   Thủ đô Hà Nội

  • B. 

   Hội trường Ba Đình - Hà Nội

  • C. 

   Xã Cao Vân, Đại Từ, Thái Nguyên

  • D. 

   Tỉnh Quãng Bình

 • 22. 
  Đại hội phát động phong trào:"Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" là đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?
  • A. 

   Lần thứ ba

  • B. 

   Lần thứ năm

  • C. 

   Lần thứ tám

  • D. 

   Lần thứ chín

 • 23. 
  Trong Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ sáu, đồng chí nào được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn?
  • A. 

   Đồng chí Hồ Đức Việt

  • B. 

   Đồng chí Vũ Trọng Kim

  • C. 

   Đồng chí Nguyễn Lam

  • D. 

   Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

 • 24. 
  Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ tám diễn ra vào thời gian nào?
  • A. 

   17 - 21/12/2002

  • B. 

   08 - 11/12/2002

  • C. 

   15 - 18/11/1997

  • D. 

   26 - 29/11/1997

 • 25. 
  Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ chín đã phát động phong trào gì?
  • A. 

   Thanh niên lập nghiệp và Tuổi trẻ giữ nước

  • B. 

   Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  • C. 

   Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

  • D. 

   5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Back to Top Back to top