ทดสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ

10 Questions | Total Attempts: 191

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ทดสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ค่านิยมหลักของคนไทยมีกี่ประการ
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 2. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็น ค่านิยม 12 ประการ
  • A. 

   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • B. 

   รู้คุณค่าของประชาธิปไตย

  • C. 

   อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

  • D. 

   ใช้สินค้าราคาแพง

 • 3. 
  การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ควรเริ่มอย่างไร
  • A. 

   มาโรงเรียนทุกวัน

  • B. 

   ปฎิบัติตามหน้าที่ของตนเอง

  • C. 

   นั่งสมาธิเจริญปัญญา

  • D. 

   สอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

 • 4. 
  ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย
  • A. 

   คำหลู่ไม่อยากไปเลือกตั้งเพราะไม่รู้จะเลือกใคร

  • B. 

   ดาวเป็นหัวหน้าห้องจึงไม่ยอมรับฟังเสียงของลูกน้อง

  • C. 

   ทรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ

  • D. 

   แบมไม่ชอบแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวไม่เป็นที่ยอมรับ

 • 5. 
  การรักษาของใช้ร่วมกันข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะเก้าอี้

  • B. 

   ไม่นั่งโยกเก้าอี้

  • C. 

   ใช้ของเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้ง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจะได้ผลตอบแทนอย่างไร
  • A. 

   มีฐานะร่ำรวยเป็นปึกแผ่น

  • B. 

   ทำให้มีเพื่อนมาก

  • C. 

   เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น

  • D. 

   สอบได้คะแนนดีกว่าคนอื่น

 • 7. 
  ข้อใดปฎิบัติได้ถูกต้อง
  • A. 

   บีมปิดไฟอ่านหนังสือเพื่อประหยัดไฟ

  • B. 

   นิตยาขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์

  • C. 

   สิงห์อาบน้ำวันละ 1 ครั้งเพื่อประหยัดน้ำ

  • D. 

   แบมใช้เสื้อผ้าซ้ำๆกันหลายวันเพื่อประหยัดน้ำและไฟ

 • 8. 
  ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากที่สุด
  • A. 

   มีความคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น

  • B. 

   เก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ

  • C. 

   ถ้ามีเวลาว่างจึงจะช่วยพ่อแม่ทำงาน

  • D. 

   นำต้นไม้ของโรงเรียนไปปลูกที่บ้าน

 • 9. 
  เวลาพ่อแม่กลับจากทำงาน ลูกก็หาน้ำมาให้ท่านดื่มแสดงว่าลูกปฏิบัติตามค่านิยมข้อใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  การคบเพื่อนควรซื่อสัตย์ต่อกัน โดยปฏิบัติตามข้อใด
  • A. 

   แบ่งเงินให้เพื่อนใช้

  • B. 

   แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน

  • C. 

   รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

  • D. 

   ไม่ปิดบังอำพรางเรื่องต่างๆ แก่เพื่อน