Odrzavanje II Kolokvijum

111 Questions

Settings
Please wait...
Odrzavanje II Kolokvijum

Vlada Stojanović- kviz napravljen radi lakseg ucenja drugog kolokvijuma, za moje kolege.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ispitivanje izolacije se radi u okviru?
  • A. 

   Prijemnih, profilaktickih i komadnih ispitivanja

  • B. 

   Tipskih, prijemnih i komadnih ispitivanja

  • C. 

   Komadnih, serijskih i profilaktickih ispitivanja

 • 2. 
  Za procenu stanja izolacije se ne koristi metoda:
  • A. 

   Merenje parcijalnih praznjenja

  • B. 

   Merenje otpora izolacije

  • C. 

   Merenje termicke cvrstoce

 • 3. 
  Merenjem otpora izolacije se utvrdjuje prisustvo:
  • A. 

   Parcijalnih praznjenja

  • B. 

   Vlage u izolaciji

  • C. 

   Kratkih spojeva

 • 4. 
  Merenjem otpora izolacije se vrsi:
  • A. 

   Jednosmernim naponom

  • B. 

   Naizmenicnim naponom

  • C. 

   Udarnim naponom

 • 5. 
  Pri merenju otpora izolacije, rezultujuca struja:
  • A. 

   Monotono raste

  • B. 

   Ima industrijsku ucestanost

  • C. 

   Monotono opada

 • 6. 
  Jedan metod za prosirenje merenja otpora izolacije se naziva:
  • A. 

   Merenje indeksa jonizacije

  • B. 

   Merenje faktora parcijalnih prazenjenja

  • C. 

   Merenje indeksa polarizacije

 • 7. 
  Merenje otpora izolacije namotaja energetskih transformatora se vrsi pri sledecim uslovima:
  • A. 

   Relatina vlaznost vazduha manja od 70% i temperatura izmedju -5 stepeni i 40 stepeni

  • B. 

   Relativna vlaznost vazduha veca od 70% i temepratura izmedju 5 stepeni i 40 stepeni

  • C. 

   Relativna vlaznost vazduha manja od 70% i temperatura izmedju 5 stepeni i 40 stepeni

 • 8. 
  Pri ispitivanju izolacije namotaja mernih transformatora, mora biti zadovoljeno:
  • A. 

   Otpor nakon 60 s mora biti veci od vrednosti dobijene na prijemnom ispitivanju

  • B. 

   Otpor nakon 60 s ne sme biti manji od 70% vrednosti dobijene na prijemnim ispitivanjima

  • C. 

   Otpor nakon 60 s ne sme biti manji od 70% vrednosti izmerene pri pustanju u eksploataciju

 • 9. 
  Pri ispitivanju izolacije namotaja mernih transformatora mora biti zadovoljeno:
  • A. 

   Otpor nakon 60 s ne sme biti manji od 85% vrednosti dobijene na prijemnim ispitivanjima

  • B. 

   Otpor nakon 10 s ne sme biti madnji od 70% vrednosti dobijene na prijemnim ispitivanjima

  • C. 

   Otpor nakon 60 s ne sme biti manji od 85% vrednosti izmerene pri pustanju u eksploataciju

 • 10. 
  Indeks polarizacije se definise kao:
  • A. 

   PI= R10/R60

  • B. 

   PI=R10/R1

  • C. 

   PI=R60/R1

 • 11. 
  Za dobru izolaciju je:
  • A. 

   PI > 1

  • B. 

   PI < 1

  • C. 

   0 < PI < 1

 • 12. 
  Merenje kapacitivnosti i faktora gubitaka se vrsi pomocu:
  • A. 

   Sredingovog mosta

  • B. 

   Vinstonovog mosta

  • C. 

   Seringovog mosta

 • 13. 
  Faktor dielektricnih gubitaka je:
  • A. 

   Tg β

  • B. 

   Tg φ

  • C. 

   Tg δ

 • 14. 
  Faktor dielektricnih gubitaka kondezatora kapacitivnosti C i otpornosti R je:
  • A. 

   R/ωc

  • B. 

   ωRC

  • C. 

   SqrtR/ωC

 • 15. 
  Ako kondezator ne bi imao aktivnu otpornost, njegov faktor gubitaka bio bi:
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   Tgφ

 • 16. 
  U Sheringovom mostu mora postojati:
  • A. 

   Promenljiva kapacitivnost i promenljiva otpornost

  • B. 

   Promenljiva induktivnost i promenljiva otpornost

  • C. 

   Promenljiva kapacitivnost i promenljiva induktivnost

 • 17. 
  Most je u ravnotezen kada je:
  • A. 

   Struja u grani sa ispitivanim objektom jednaka nuli

  • B. 

   Struja u dijagonali jednaka nuli

  • C. 

   Struja u grani sa ispitivanim objektom maksimalna

 • 18. 
  Ako su Z1, Z2, Z3 i Z4 impedanse grana uravnotezenog mosta, onda vazi:
  • A. 

   Z1+Z4=Z2+Z3

  • B. 

   Z1*Z4=Z2*Z3

  • C. 

   Z1/Z4=Z2/Z3

 • 19. 
  Parcijalna praznjenja su karakteristicna za:
  • A. 

   Cvrstu i tecnu izolaciju

  • B. 

   Cvrstu i gasovitu izolaciju

  • C. 

   Tecnu i gasovitu izolaciju

 • 20. 
  Parcijalna praznjenja predstavljaju:
  • A. 

   Lokalna praznjenja izmedju provodnika i izolacije

  • B. 

   Lokalna praznjenja u dielektriku

  • C. 

   Lokalna praznjenja atmosferskog porekla

 • 21. 
  Da li moze doci do parcijalnog praznjenja u potpuno homogeno izolaciji?
  • A. 

   Moze

  • B. 

   Ne moze

  • C. 

   Moze u uslovima velike relativne vlaznosti

 • 22. 
  Deo izolacije u kome su prisutna parcijalna praznjenja se u elektricnom smislu modeluje:
  • A. 

   Kondezatorom

  • B. 

   Dva kondezatora vezana paralelno

  • C. 

   Dva kondezatora vezana redno

 • 23. 
  Ispravni deo izolacije u kojoj su prisutna parcijalna praznjenja se u elektricnom smislu modeluje:
  • A. 

   Kondezatorom

  • B. 

   Dva kondezatora vezana paralelno

  • C. 

   Dva kondezatora vezana redno

 • 24. 
  Do parcijalnih praznjenja unutra supljine u izolaciji dolazi jer je:
  • A. 

   Dielektricna cvrstina supljine veca nego izolacije

  • B. 

   Dielektricna cvrstina supljine manja nego izolacije

  • C. 

   Probojni napon supljine veci nego izolacije

 • 25. 
  Jedna od osnovnih velicina koja opisuje parcijalno praznjenje je:
  • A. 

   Naelektrisanje supljine

  • B. 

   Kapacitivnost supljine

  • C. 

   Prividno naelektrisanje

 • 26. 
  Kod parcijalnih praznjenja se definisu:
  • A. 

   Srednja snaga praznjenja i ukupna struja praznjenja

  • B. 

   Srednja struja praznjenja i napon praznjenja

  • C. 

   Srednji napon praznjenja i snaga praznjenja

 • 27. 
  Pri gasnohromatskoj analizi se analiziraju gasovi:
  • A. 

   Koji nastaju kao rezultat degradacije izolacionog ulja transformatora

  • B. 

   Koji ispunjavaju supljine pri parcijalnim praznjenjima

  • C. 

   Gasovi u kojima gori luk pri kratkom spoju

 • 28. 
  Ako se gasnohromatskom analizom ulja pokaze da je dominantan acietilen:
  • A. 

   Doslo je do termickog kvara iznad 500stepeni

  • B. 

   Doslo je do kvara sa elektricnim lukom

  • C. 

   Doslo je do parcijalnog praznjenja

 • 29. 
  Ako se gasnohromatskom analizom ulja pokaze da je dominantan etilen:
  • A. 

   Doslo je do parcijalnog praznjenja

  • B. 

   Doslo je do kvara sa elektricnim lukom

  • C. 

   Doslo je do termickog kvara iznad 500stepeni

 • 30. 
  Ako se gasnohromatskom analizom uglja potvrdi prisustvo vodonika praceno metanom i etanom
  • A. 

   Doslo je do kvara sa elektricnim lukom

  • B. 

   Doslo je do parcijalnog praznjenja

  • C. 

   Doslo je do termickog kvara iznad 500stepeni

 • 31. 
  Za dijagnostiku kvarova na osnovu analize gasova u ulju se koristi:
  • A. 

   Donaldov trougao

  • B. 

   Duvalov trougao

  • C. 

   Duvalov most

 • 32. 
  Uzemljiti znaci:
  • A. 

   Ukopati u zemlju

  • B. 

   Galvanski povezati provodne delove uredjaja sa uzemljivackim sistemom

  • C. 

   Galvanski povezadi provodne delove uredjaja sa gromobranskom instalacijom

 • 33. 
  Uzemljivac predstavlja:
  • A. 

   Jedan ili vise provodnika polozenih u tlo tako da je ostvaren neposredan kontakt sa tlom

  • B. 

   Skup medjusobno galvanski opovezanih provodnika u cilju zastite od kratkog spoja

  • C. 

   Skup medjusobno galvanski opovezanih provodnika u cilju zastite od groma

 • 34. 
  Uzemljivacki sistem cine uzemljivaci:
  • A. 

   Svi uredjaji povezani sa njim

  • B. 

   Gromobranska instalacija

  • C. 

   Drugi metalni delovi koji su u kontaktu sa tlom

 • 35. 
  Prema nameni uzemljenje moze biti:
  • A. 

   Pogonsko, radno i havarijsko

  • B. 

   Zastitno, havarijsko i gromobransko

  • C. 

   Pogonsko, zastitno i gromobransko

 • 36. 
  Uzemljenje metalnih delova koji ne pripadaju strujnom kolu, a u slucaju kvara mogu biti pod naponom se naziva:
  • A. 

   Havarijsko

  • B. 

   Zastitno

  • C. 

   Pogonsko

 • 37. 
  Uzemljenje cija je funkcija odvodjenje struja atmosferskog praznjenja u tlo se naziva
  • A. 

   Zastitno

  • B. 

   Zemljovodno

  • C. 

   Gromobransko

 • 38. 
  Uzemljenje koje moze biti izvedeno i preko male impedanse je:
  • A. 

   Pogonsko

  • B. 

   Havarijsko

  • C. 

   Indirektno

 • 39. 
  Napon uzemljivaca je:
  • A. 

   Napon izmedju uzemljivaca i zastitnog provodnika

  • B. 

   Isto sto i potencijal uzemljivaca

  • C. 

   Potencijal na koji dolazi tlo iznad uzemljivaca pri odvodjenju struje sa uzemljivaca

 • 40. 
  Otpor rasprostiranja uzemljivaca je otpor:
  • A. 

   Kojim se tlo suprostavlja odvodjenju struje sa uzemljivaca

  • B. 

   Tla izmedju provodnika koji cine uzemljivac

  • C. 

   Izmedju uzemljivaca i povrsine tla neposredno iznad njega

 • 41. 
  Otpor rasprostiranja se definise kao:
  • A. 

   Ru= Vu* Iu

  • B. 

   Ru= Vu/ Iu

  • C. 

   Ru= Iu/ Vu

 • 42. 
  Impedansa uzemljenja se definise pri:
  • A. 

   Frenkvenciji industrijske ucestanosti

  • B. 

   Frekvencije ucestanosti atmosferskih prenapona

  • C. 

   Frekvenciji ucestanosti sklopnih prenapona

 • 43. 
  Potencijalna razlika dodira je potencijalna razlika:
  • A. 

   Uzemljivaca i uredjaja koji on uzemljuje

  • B. 

   Uzemljivaca i metalnih delova koji su na 1m od objekta

  • C. 

   Uzemljenog objekta i potencijala stajalista na rastojanju od 1m od objekta

 • 44. 
  Potencijalna razlika koraka je potencijalna razlika:
  • A. 

   Koja ne povrsini tla moze da premosti jednim korakom

  • B. 

   Koja na povrsini tla moze da se premosti korakom duzine 1m

  • C. 

   Izmedju dva uzastopna koraka

 • 45. 
  Prelazni otpor tlo-stopalo se racuna kao otpor rasprostiranja kruzne ploce:
  • A. 

   Povrsine De=0,16m^2

  • B. 

   Precnika De=0,16m

  • C. 

   Poluprecnika De=0,16m

 • 46. 
  Pri proracunu napona dodira i napona koraka, za otpornost coveka se uzima vrednost:
  • A. 

   10 Ω

  • B. 

   100 Ω

  • C. 

   1000 Ω

 • 47. 
  Dozvoljeni napon zavisi od:
  • A. 

   Otpornosti rasprostiranja uzemljivaca

  • B. 

   Impedanse uzemljenja

  • C. 

   Vremena trajanja kvara

 • 48. 
  Sva elektricna postrojenja, uredjaji i oprema moraju imati atest RSO:
  • A. 

   Da su sprovedene mere zastite od nenamernog dodira

  • B. 

   Da su sprovedene mere za suzbijanje radio-smetnji

  • C. 

   Da su uskladjeni sa IEC standardima

 • 49. 
  Elektromagnetske smetnje kod elektricnih uredjaja mogu biti:
  • A. 

   Radiacione i konvekcione

  • B. 

   Radiacione i kondukcione

  • C. 

   Konvekcione i kondukcione

 • 50. 
  Elektroenergetska postrojenja i vodovi u normalnom pogonu stvaraju elektromagnetske smetnje:
  • A. 

   Industrijske ucestanosti

  • B. 

   50 Hz do 5 kHz

  • C. 

   5 Hz do 50 Hz

 • 51. 
  Elektroenergetski uredjaji imaju elektromagnetni uticaj:
  • A. 

   Na zive organizme

  • B. 

   Na elektricne uredjaje

  • C. 

   Na zive organizme i na elektricne uredjaje

 • 52. 
  Sta ne spada u elektromagnetske smetnje kod elektronskih uredjaja
  • A. 

   Smetnje u funkcionisanju uredjaja

  • B. 

   Njegov uticaj na zive organizme

  • C. 

   Kvarovi pojedinih komponenti i uredjaja

 • 53. 
  Sta se ne podrazumeva pod elektromagnetkskom kompatibilnoscu:
  • A. 

   Odredjivanje sposobnosti uredjaja da podnesu elektromagnetne smetnje

  • B. 

   Odredjivanje maksimalnog nivoa smetnji koji stvara uredjaj

  • C. 

   Odredjivanje tipa uredjaja koji ne prave elektromagnetske smetnje

 • 54. 
  Atmosferska praznjenja:
  • A. 

   Izazivaju elektromagnetske smetnje

  • B. 

   Ne izazivaju elektromagnetske smetnje

  • C. 

   Izazivaju elektromagnetske smetnje kod neuzeljenih uredjaja

 • 55. 
  Koje tvrdjenje je tacno:
  • A. 

   Elektromagnetsko polje izaziva oboljenje kod coveka

  • B. 

   Elektromagnetsko polje pospecuje oboljenja kod coveka

  • C. 

   Ne postoje pouzdani dokazi povezanosti bolesti i elektromagnetskog polja

 • 56. 
  Prema svojoj prirodi, izvori elektromagnetska polja se dele na:
  • A. 

   Konvencionalne i nekovencionalne

  • B. 

   Prirodne i vestacke

  • C. 

   Jonizujuce i nejonizujuce

 • 57. 
  Magnetsko polje Zemlje ima vrednost magnetske indukcije:
  • A. 

   30mT

  • B. 

   30uT

  • C. 

   30nT

 • 58. 
  Prema dejstvu na zivi svet, elektromagnetska polja se dele na:
  • A. 

   Konvencionalna i nekonvencionalna

  • B. 

   Prirodna i vestacka

  • C. 

   Jonizujuca i nejonizujuca

 • 59. 
  Sa stanovista uticaja na zivi svet, u istu grupu zracenja spadaju:
  • A. 

   Kosmicki zraci i radio talasi

  • B. 

   Gama zraci i kosmicki zraci

  • C. 

   X zraci i radio talasi

 • 60. 
  Magnetska indukcija u okolinu cilindricnog dugackog provodnika se zavisi:
  • A. 

   Direktno od struje, a reciprocno od rastojanja

  • B. 

   Kvadratno od struje, a direktno od rastojanja

  • C. 

   Direktno od naelektrisanja, a reciprocno od rastojanja

 • 61. 
  Elektricno polje u okolinu cilindricnog dugackog provodnika se zavisi:
  • A. 

   Direktno od naelektrisanja, a reciprocno od rastojanja

  • B. 

   Direktno od poduznog naelektrisanja, a reciprocno od rastojanja

  • C. 

   Direktno od poduznog naelektrisanja, a kvadratno reciprocno od rastojanja

 • 62. 
  Kod proracuna elektricnog polja u okolini nadzemnog voda se uvode:
  • A. 

   Potencijalne barijere

  • B. 

   Potencijalne kolicine naelektrisanja

  • C. 

   Potencijalni koeficijenti

 • 63. 
  Kod proracuna elektricnog polja u okolini nadzemnog voda, povrsina zemlje se zamenjuje likovima:
  • A. 

   Provodnika

  • B. 

   Izolatora

  • C. 

   Stubova

 • 64. 
  Kod proracuna elektricnog polja u okolini nadzemnog voda, likovi se nalaze na dubini koja je jednaka:
  • A. 

   Visini od zemlje do tacke vesanja provodnika u glavi stuba

  • B. 

   Ekvivalentnoj dubini koja zavisi od specificne otpornosti tla

  • C. 

   Dubini ukopavanja stubova u zemlju

 • 65. 
  Da bi se dobila rezultujuca vrednost elektricnog polja koje vod pravi u nekoj tacki elektricna polja pojedinih faza se:
  • A. 

   Sabiraju skalarno

  • B. 

   Superponiraju skalarno

  • C. 

   Sabiraju vektorski

 • 66. 
  Matrica sopstvenih i medjusobnih induktivnosti za vod sa jednim zastitnim provodnikom je:
  • A. 

   Dimenzija 3x3

  • B. 

   Dimenzija 4x4

  • C. 

   Dimenzija 5x5

 • 67. 
  Pri proracunu magnetske indukcije u okolini nadzemnog voda, povrsina tla se zamenjuje likovima provodnika koji su na dubini koja je jednaka:
  • A. 

   Visini od zemlje do tacke vesanja provodnika u glavi stuba

  • B. 

   Ekvivalentnoj dubini koja zavisi od specificne otpornosti tla

  • C. 

   Ekvivalentnoj dubini koja ne zavisi od frekvencije

 • 68. 
  Vektori elektricnog i magnetskog polja koje stvara trofazni prenosni vod:
  • A. 

   Imaju izgled zvona sa centrom na simetrali voda

  • B. 

   Rotiraju u prostoru tako da vrh vektora upisuje sinusoidu

  • C. 

   Rotiraju u prostoru tako da vrh vektora upisuje elipsu

 • 69. 
  Pri merenju elektricnog i magnetsko polja, merna sonda se obicno postavlja na visinu koja je jednaka:
  • A. 

   Visini od zemlje do tacke vesanja provodnika u glavi stuba

  • B. 

   Ekvivalentnoj dubini koja ne zavisi od frekvencije

  • C. 

   1- 1,5 m

 • 70. 
  Potpuna zastita od atmosfersko prazenjenja:
  • A. 

   Se ostvaruje kombinacijom spoljasnje i unutrasnje gromobranske instalacije

  • B. 

   Se dobija korektno izvedenim uzemljenjem u kombinaciji sa spoljasnjom gromobranskom instalacijom

  • C. 

   Ne postoji

 • 71. 
  Gromobranska instalacija se deli na:
  • A. 

   Primarnu i sekundarnu

  • B. 

   Spoljanju i unutrasnju

  • C. 

   Gromobransku instalaciju jake i slabe struje

 • 72. 
  Spoljasnja gromobranska instalacija ima zadatak da:
  • A. 

   Spreci udar groma u objekat

  • B. 

   Prihvati direktna atmosferska praznjenja i bezbedno struju provede u zemlju

  • C. 

   Usmeri naponski talas groma ka prihvatnom sistemu

 • 73. 
  Unutrasnja gromobranska instalacija ima zadatak da:
  • A. 

   Na bezbedan nacin usmerava struju groma kroz unutrasnjost objekta

  • B. 

   Spreci ulazak struje groma u objekat

  • C. 

   Spreci pojavu velikih razlika potencijala unutar objekta

 • 74. 
  Spoljasnju gromobransku instalaciju cine:
  • A. 

   Stapne hvataljke, mreze provodnika i istureni metalni delovi objekta

  • B. 

   Prihvatni sistem, spusni provodnici i sistem uzemljenja

  • C. 

   Stapne hvataljke, spusni provodnici i sine za izjednacenje potencijala

 • 75. 
  Steta nastala udarom groma moze biti usled direktnog udara i:
  • A. 

   Indukovanih uticaja

  • B. 

   Povratnog preskoka

  • C. 

   Malog otpora uzemljenja

 • 76. 
  Za svaki sticeni objekat se definise velicina koja izrazava efikasnost gromobranske zastite i zove se
  • A. 

   Nivo zastite

  • B. 

   Faktor zastite

  • C. 

   Klasa zastite

 • 77. 
  Keraunicki nivo nekog podrucja predstavlja
  • A. 

   Gustinu atmosferskih praznjenja na tom podrucju

  • B. 

   Prosecan broj grmljavinskih dana na tom podrucju u toku godine

  • C. 

   Propisima dozvoljen broj udara groma u objekte na tome podrucju

 • 78. 
  Prosecna gustina atmosferskog prazenjenja se moze proceniti po formuli:
  • A. 

   Ng=1,25*Td^0,04

  • B. 

   Ng=0,04*Td^1,25

  • C. 

   Nd=1,25*Td^0,04

 • 79. 
  Ucestanost direktnih udara groma u objekat izrazava u:
  • A. 

   Broj udara/godina

  • B. 

   Broj udara/ km*godina

  • C. 

   Broj udara/ km^2*godina

 • 80. 
  Povrsina horizontalnog tla koje ima istu ucestanost direktnih udara groma kao i posmatrani objekat, predstavlja njegovu:
  • A. 

   Ekvivalentnu zastitnu povrsinu

  • B. 

   Zastitnu zonu objekta

  • C. 

   Ekvivalentna prihvatna povrsina

 • 81. 
  Prosecna gustina praznjenja nekog podrucja se izdrazava u:
  • A. 

   Broj udara/ godina

  • B. 

   Broj udara/ km*godina

  • C. 

   Broj udara/ km^2*godina

 • 82. 
  Usvojena ucestanost udara groma je:
  • A. 

   Procenjena gustina praznjenja u objekat

  • B. 

   Broj udara groma u objekat tokom jedne godine koji moze da se tolerise

  • C. 

   Podatak koji se dobija sa izokeraunicke karte

 • 83. 
  Gromobranska instalacija nije potrebna ako je ispunjeno
  • A. 

   Nd< Nc

  • B. 

   Nc vece-jednako Nd

  • C. 

   Nc manje-jednako Nd

 • 84. 
  Zastitna zona prihvatnog sistema predstavlja:
  • A. 

   Zonu u kojoj ne moze doci do atmosferskog praznjenja

  • B. 

   Prostor na tlu koji ima isti broj udara groma kao i objekat

  • C. 

   Prostor u kome se sa malom verovatnocom moze dogoditi direktno praznjenje

 • 85. 
  Dva najpoznatija pristupa u odredjivanju zastitne zone prihvatnog sistema su:
  • A. 

   Zastitni ugao i kotrljajuca sfera

  • B. 

   Stapna hvataljka i mreza provodnika

  • C. 

   Metoda stapa i kanapa

 • 86. 
  Na spusnom provodniku pri odvodjenju struje groma obavezno dolazi do:
  • A. 

   Jonizacije

  • B. 

   Povisenja potencijala

  • C. 

   Povratka preskoka

 • 87. 
  Pri trasiranju spusnih provodnika tezi se:
  • A. 

   Da im duzine budu minimalne

  • B. 

   Pravolinijskom vodjenju

  • C. 

   Obrazovanju sto vecih petlji

 • 88. 
  Minimalna ukupna duzina uzemljivaca zavisi od:
  • A. 

   Nivoa zastite i specificne otpornosti tla

  • B. 

   Specificne otpornosti tla i povrsine objekta

  • C. 

   Povrsine objekta i nivoa zastite

 • 89. 
  Za ogranicavanje prenapona u objektu se u gradjuju odvodnici prenapona izmedju:
  • A. 

   Faznih provodnika i zastitnog provodnika

  • B. 

   Faznih provodnika i sine za izjednacavanje potencijala

  • C. 

   Neutralnog provodnika i zastitnog provodnika

 • 90. 
  Kablovski vodovi se koriste:
  • A. 

   Za prenos elektricne energije na velikim rastojanjima

  • B. 

   Zato sto su jeftiniji od nadzemih vodova

  • C. 

   Gde je deficitiran prostor i gde je neizvodljiv prenost nadzemnim vodovima

 • 91. 
  Kablovski vodovi se smeju polagati:
  • A. 

   Paralelno iznad toplovoda i cevi

  • B. 

   Paralelno ispod toplovoda i cevi

  • C. 

   Iznad toplovoda i cevi ali ne paralelno

 • 92. 
  Klasicne metode za detekciju kvarova na kablovskim vodovima se zasnivaju:
  • A. 

   Na mernim mostovima

  • B. 

   Na merenju pritiska ulja u kablovima

  • C. 

   Na principu refleksije i elektricnih impulsa od nehomogenih mesta na kablu

 • 93. 
  Savremene metode za detekciju kvarova na kablovskim vodovima se zasnivaju:
  • A. 

   Na mernim mostovima

  • B. 

   Na merenju pritiska ulja u kablovima

  • C. 

   Na principu refleksije elektricnih impulsa od nehomogenih mesta u kablu

 • 94. 
  Kod metode refleksije elektricnog impulsa od mesta kvara na kalbu, rastojanje do kvara se odredjuje na osnovu vremena potrebnog da imupls:
  • A. 

   Dodje do mesta kvara na kablu

  • B. 

   Dodje do mesta kvara, odbije se i vrati na pocetak kabla

  • C. 

   Dodje do kraja kabla

 • 95. 
  Kod metode prenaponskog talasa umesto niskonaponskog umpulsa koristi se prenaponski talas:
  • A. 

   Da bi se izazvao proboj na mestu kvara i smanjio otpor kvara

  • B. 

   Da bi se izazvao prekid na mestu kvara i povecao otpor kvara

  • C. 

   Da bi se izazvao proboj na mestu kvara i povecao otpor kvara

 • 96. 
  Kod metode svetlosnog luka referentna kriva se dobija koriscenjem:
  • A. 

   Prenaponskog talasa

  • B. 

   Impulsa iz radara

  • C. 

   Popravljanjem mesta kvara

 • 97. 
  Kod metode oscilacija koriste se:
  • A. 

   Niskonaponski impuls

  • B. 

   Prenaponski talas

  • C. 

   Impuls koji se dobija kada se jednosmernim naponom vrsi punjenje kapaciteta kabla

 • 98. 
  Propaljivanje mesta kvara je proces:
  • A. 

   Smanjenja otpora na mestu kvara

  • B. 

   Povecanje otpora na mestu kvara

  • C. 

   Povecanje impedanse na mestu kvara

 • 99. 
  Princip rada instrumenta za otkrivanje trase vodova se zasniva na elektromagnetnom polju i otkrivanju:
  • A. 

   Maksimuma indukovanog napona u prijemniku

  • B. 

   Minimuma indukovanog napona u prijemniku

  • C. 

   Apsolutne vrednosti indukovanog napona u prijemniku

 • 100. 
  Metode za procenu stanja elektroenergetskih uredjaja koje ne zahtevaju prekid pogona se nazivaju:
  • A. 

   In-line metode

  • B. 

   On-line metode

  • C. 

   Off-line metode

 • 101. 
  Termovizija je bezkontaktna metoda za merenje temperature:
  • A. 

   Pomocu termoindikatora

  • B. 

   Na bazi infracrvenog zracenja

  • C. 

   Na bazi ultraljubicastog zracenja

 • 102. 
  Toplotno zracenje obuhvata:
  • A. 

   Ceo frekvencijalni spektar zracenja

  • B. 

   Samo infracrveni deo spektra

  • C. 

   Deo ultraljubicastog podrucja, vidljivi infracrveni deo spektra

 • 103. 
  Crno telo je idealno telo koje u pogledju toplotnog zracenja ima:
  • A. 

   Koeficijent apsorpcije jednak jedinici

  • B. 

   Koeficijent refleksije jednak nuli

  • C. 

   Koeficijent dijametrije jednak jedinici

 • 104. 
  Wien-ov zakon pomeranja daje:
  • A. 

   Snagu zracenja sa jedinice povrsine po jedinici talasne duzine

  • B. 

   Ukupnu snagu zracenja

  • C. 

   Talasnu duzinu pri kojoj je razcenje maksimalno

 • 105. 
  Faktor emisije (emisivnost) pokazuje:
  • A. 

   Povecanje zracenja realnog tela u odnosu na zracenje crnog tela u istoj temperaturi

  • B. 

   Smanjenje zracenja realnog tela u odnosu na zracenje crnog tela pri istoj temperaturi

  • C. 

   Povecanje temperature realnog tela u odnosu na temperaturu crnog tela pri istom zracenju

 • 106. 
  Termovizijske kamere su uredjaji koji se nazivaju jos i :
  • A. 

   Infracrveni pirometri

  • B. 

   Infracrveni termografi

  • C. 

   Piroelektricni detektori

 • 107. 
  Pri snimanju termografa pomocu termovizijske kamere potrebno je uzeti u obzir uticaj:
  • A. 

   Temperature atmosfere, odbijenog zracenja i emisivnosti

  • B. 

   Temperature atmosfere, propustenog zracenja i emisivnosti

  • C. 

   Atmosferskog pritiska, odbijenog zracenja i emisivnosti

 • 108. 
  Topla mesta na elektroeneretskim uredjajima su mesta:
  • A. 

   Koja se zagrevaju

  • B. 

   Koja se greju vise od drugih mesta (pregrevaju)

  • C. 

   Koja se ne hlade

 • 109. 
  Revizija uredjaja ili dela uredjaja je hitna ako je pregrevanje:
  • A. 

   Do 10 stepeni

  • B. 

   Od 10 stepeni do 30 stepeni

  • C. 

   Preko 30 stepeni

 • 110. 
  Zamenska sema za napon dodira je: one dve slicice mozemo pamtiti po npr. gornjem otporniku. tako cu napraviti pitanje za tri slicice.
  • A. 

   2Rs gornji otpornik

  • B. 

   Rs/2 gornji otpornik

  • C. 

   Rs gornji otpornik

 • 111. 
  Zamenska sema za napon koraka je: isto po gornjim otpornicima slicice.
  • A. 

   Rs

  • B. 

   Rs/2

  • C. 

   2Rs