Upu II Kolokvijum

52 Questions | Total Attempts: 241

Settings
Please wait...
Upu II Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zaokruzi tacnu definiciju:
  • A. 

   Usluga nikada ne postoji, vec samo uzrok moze biti primecen nakon dela

  • B. 

   Usluga nikada ne postoji, vec samo rezultat moze biti primecen u toku dela

  • C. 

   Usluga nikada ne postoji, vec samo rezultat moze biti primecen nakon dela dela

 • 2. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Samo se najbolje usluge pruzaju u ciklusu usluga

  • B. 

   Samo se najisplativije uzluge pruzaju u ciklusu usluga

  • C. 

   Svaka se usluga pruza u ciklusu usluga

 • 3. 
  Zaokuzi tacnu definiciju:
  • A. 

   Sa stanovista proizvodnje, postoji velika razlika izmedju proizvodnje i potrosnje

  • B. 

   Sa stanovista proizvodnje, ne postoji velika razlika izmedju proizvodnje i prodaje

  • C. 

   Sa stanovista proizvodnje, ne postoji velika razlika izmedju proizvodnje i potrosnje

 • 4. 
  Bilo koje vreme u kome kupac (korisnik) dolazi u kontakt sa sistemom usluga, za vreme ciklusa usluga se naziva:
  • A. 

   Vreme istine

  • B. 

   Vreme usluge

  • C. 

   Trenutak istine

 • 5. 
  Servisni trougao predstavlja da postoje ________ elementa.
  • A. 

   Tri

  • B. 

   Dva

  • C. 

   Cetiri

 • 6. 
  Najvazniji element za pruzanje superiornih usluga su _______
  • A. 

   Ljudi

  • B. 

   Sistemi

  • C. 

   Troskovi

 • 7. 
  Model usluge obuhvata:1. strategiju usluge2. definisanje usluznog proizvoda3. sistem pruzanja usluge4. ____________________
  • A. 

   Zahtevanje ponovne usluge

  • B. 

   Koriscenje usluge

  • C. 

   Merilo za usluge

 • 8. 
  Sistemi usluga bi trebali da budu tako oblikovani da budu:1. ________________2. brzi3. potpuno sigurni u delovanju
  • A. 

   Jednostavni

  • B. 

   Poznati

  • C. 

   Jeftini

 • 9. 
  U sredistu servisnog trougla se nalazi:
  • A. 

   Kupac

  • B. 

   Distribucija

  • C. 

   Sistem

 • 10. 
  Sledeci izraz predstavlja:
  • A. 

   Kolicinu transportovane robe od i-tog dobavljaca do svih potrosaca

  • B. 

   Kolicinu transportovane robe od i-tog dobavljaca do j-og potrosaca

  • C. 

   Kolicinu transportovane robe od svih dobavljaca do j-og potrosaca

 • 11. 
  Prikazani izraz predstavlja:
  • A. 

   Ukupne troskove transporta od i-tog dobavljaca ka svim potrosacima

  • B. 

   Troskove transporta od i-tog dobavljaca do j-tog potrosaca

  • C. 

   Ukupne troskove transporta

 • 12. 
  Funkcija cilja ima optimalno i jedinstveno resenje (najnize troskove transporta) za uslov:
  • A. 

   Dij < 0

  • B. 

   Dij = 0

  • C. 

   Dij > 0

 • 13. 
  Sledeci izraz vazi za uslov:dij = cij - (Ui+Vj)
  • A. 

   Xij > 0

  • B. 

   Xij = 0

  • C. 

   Xij < 0

 • 14. 
  Funkcija cilja pri izracunavanju troskova ima:
  • A. 

   Optimalnu vrednost

  • B. 

   Maksimalnu vrednost

  • C. 

   Minimalnu vrednost

 • 15. 
  Ukoliko su sve vrednosti u redu za ocenu u simpleks tabeli ___________ minimum funkcije ima jedinstveno optimalno resenje:
  • A. 

   Manje od nule

  • B. 

   Vece od nule

 • 16. 
  Radno opterecenje se definise kao kolicina ____________ u toku procesa proizvodnje ili neizvrsene narudzbe u sistemu
  • A. 

   Rada

  • B. 

   Zaliha

  • C. 

   Narudzbina

 • 17. 
  Prema tipu procesa terminiranje se deli na:1. Terminiranje linijskih procesa2. Terminiranje prekidanih procesa3. Terminiranje ____________
 • 18. 
  Sistem planiranja potrebnih kapaciteta (PPK) - koristi se za terminiranje poslova sa ___________ proizvodnim poslovima.
 • 19. 
  Kod metode koja se naziva Ganttov dijagram na vodoravnoj strani se  nalazi vreme a na vertikalnoj ____________
  • A. 

   Ograniceni proizvodi

  • B. 

   Ograniceni resursi

  • C. 

   Ograniceni troskovi

 • 20. 
  Terminiranje:
  • A. 

   Nije isto za sve tipove proizvodnje

  • B. 

   Je isto za sve tipove proizvodnje

 • 21. 
  Terminskim odlukama rasporedjuju se raspolozivi resursi (oprema, rad, prostor) na:1. _________________2. aktivnosti3. zadatke tokom vremena
  • A. 

   Poslove

  • B. 

   Procese

  • C. 

   Ljude

 • 22. 
  Postoje brojni problemi kod prekidanih procesa kao sto su:1. Input - Output kontrola2. __________________3. Odredjivanje redosleda poslova4. Pravila selekcije poslova prema hitnosti
  • A. 

   Radna disfunkcionalnost

  • B. 

   Radno opterecenje

  • C. 

   Radna selekcija

 • 23. 
  Input se definise kao kolicina rada (poslova) koji dolaze u radni centar po _____________
  • A. 

   Jedinici proizvoda

  • B. 

   Jedinici vremena

  • C. 

   Jedinici troskova

 • 24. 
  Postoje dva tipa opterecivanja poslovima:
  • A. 

   Opterecivanje zaliha i opterecivanje proizvodnje

  • B. 

   Opterecivanje unapred i opterecivanje unazad

  • C. 

   Opterecivanje radne snage i opterecevanje zaliha

 • 25. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Terminiranje ima zadatak da unutar raspolozivih resursa zadovolji konfliktne ciljeve izmedju velikih zaliha, visoke efikasnosti i dobre usluge korisnika

  • B. 

   Terminiranje ima zadatak da unutar raspolozivih resursa zadovolji konfliktne ciljeve izmedju malih zaliha, visoke efikasnosti i dobre usluge korisnika

  • C. 

   Terminiranje ima zadatak da unutar raspolozivih resursa zadovolji konfliktne ciljeve izmedju malih zaliha, visoke efikasnosti i dobre usluge proizvodjaca

 • 26. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Terminiranje se poistovecuje sa agregatnim planiranjem

  • B. 

   Terminiranje treba jasno razlikovati od agregatnog planiranja

 • 27. 
  Agregatno planiranje se sprovodi u vremenskom razdoblju od oko:
  • A. 

   Dve godine

  • B. 

   Jedne godine

  • C. 

   Tri godine

 • 28. 
  Na slici je prikazana:
  • A. 

   Linijska organizaciona struktura

  • B. 

   Funkcionalna organizaciona struktura

 • 29. 
  Kod linijske organizacione strukture:
  • A. 

   Podela posla je izvrsena na osnovu siroke specijalizacije

  • B. 

   Podela posla je izvrsena na osnovu uske specijalizacije

  • C. 

   Podela posla nije izvrsena na osnovu uske specijalizacije

 • 30. 
  Vrste organizacionih struktura:1. linijska organizaciona struktura2. funkcionalna organizaciona struktura3. _______________________ organizaciona struktura
 • 31. 
  Na slici je prikazana:
  • A. 

   Linijska organizaciona struktura

  • B. 

   Funkcionalno linijska organizaciona struktura

  • C. 

   Funkcionalna organizaciona struktura

 • 32. 
  Tvorac funkcionalne organizacione strukture je:
  • A. 

   Taylor

  • B. 

   Frick

  • C. 

   Fayol

 • 33. 
  Rukovodjenje oznacava aktivnost1. planiranja2. organizavanja3. ________________4. kontrole
  • A. 

   Grupisanja

  • B. 

   Upravljanja

  • C. 

   Vodjenja

 • 34. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Japanski stil rukovodjenja radnom snagom koristi odgovrnost top menadzera za proizvodnju, trajnost zaposlenja, stalno obucavanje i uskladjeno napredovanje

  • B. 

   Japanski stil rukovodjenja radnom snagom koristi odgovrnost menadzera srednjeg nivoa za proizvodnju, trajnost zaposlenja, stalno obucanjave i uskladjeno napredovanje

  • C. 

   Japanski stil rukovodjenja radnom snagom koristi radnikovu odgovornost za proizvodnju, trajnost zaposlenja, stalno obucanjave i uskladjeno napredovanje

 • 35. 
  Kod linijske organizacione strukture:
  • A. 

   Podela posla nije izvrsena na osnovu uske specijalizacije

  • B. 

   Podela posla je izvrsena na osnovu uske specijalizacije

  • C. 

   Podela posla je izvrsena na osnovu siroke specijalizacije

 • 36. 
  Strateska uloga zaliha je u podrsci pet ciljnih performansi poslovanja:1. kvalitet2. brzina3. zavisnost4. fleksibilnost5. ____________
 • 37. 
  Optimalna velicina porudzbine je ona velicina porudzbine koja obezbedjuje ___________________________
  • A. 

   Najnizi kontinuirani trosak zaliha

  • B. 

   Najnizi privremeni trosak zaliha

  • C. 

   Najnizi ukupan trosak zaliha

 • 38. 
  Troskovi zaliha ukljucuju:1. troskove drzanja zaliha2. troskove ____________3. troskove neudovoljene potraznje
 • 39. 
  DRP modeli razvijaju projekciju za svaki proizvod na zalihama i temelje se na:1. Predvidjanju potraznje za svakim proizvodom pojedinacno2. Trenutnom nivou zaliha svakog proizvoda3. ____________________________________4. Preporucenoj kolicini popunjavanja5. Vremenu isporuke
  • A. 

   Zalihama orjentisanim prema vrednosti robe

  • B. 

   Ciljanim sigurnosnim zalihama

 • 40. 
  Sistemi upravljanja zalihama se dele na:
  • A. 

   Sezonske i godisnje

  • B. 

   Kontinuirane i periodicne

  • C. 

   Stvarne i prividne

 • 41. 
  U trgovinskim preduzecima zalihe se vode kao:1. roba u skladistu2. ________________3. roba u prodavnici4. roba u doradi, obradi i manipulaciji
  • A. 

   Roba u procesu prodaje

  • B. 

   Roba u tudjem skladistu

  • C. 

   Roba u narudzbenici

 • 42. 
  Potraznja moze biti nezavisna i ____________
 • 43. 
  Odnos izmedju viska i manjka u raspolozivim zalihama u odnosu na planirani nivo naziva se:
  • A. 

   Indeks efektivnosti upravljanja zaliha

  • B. 

   Indeks efikasnosti upravljanja zalihama

  • C. 

   Indeks maksimizacije upravljanja zalihama

 • 44. 
  MPR sistem upravljanja zalihama postavio je _________________
  • A. 

   F. Harris

  • B. 

   F. Taylor

  • C. 

   F. Fayol

 • 45. 
  Kao parametri upravljanja zalihama javljaju se:
  • A. 

   Troskovi skladistenja i nabavke

  • B. 

   Potraznja i troskovi zaliha

  • C. 

   Troskovi proizvodnje i nabavke materijala

 • 46. 
  Signalna zaliha se izracunava na sledeci nacin:Zsn = P*T + ZsigGde je:P - ocekivana dnevna potrsnjaT - vreme isporukeZsig - ___________
 • 47. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Nivo zaliha u QRT MODELU

  • B. 

   Nivo zaliha u EOQ MODELU

 • 48. 
  Zalihe imaju sledece cetiri kljucne funkcije:1. Razdvajanje razlicitih delova proizvodnog procesa (primer. naftnih tankera)2. Zastita preduzeca od fluktuacija u traznji3. Koriscenje popusta usled velikih nabavki4. Zastita od ________________
 • 49. 
  Postoji vise vrsta, odnosno tipa zaliha, a neke od njh su1. osnovni materijal2. _______________3. zalihe za odrzavanje i popravku4. zalihe zavrsenog materijala
  • A. 

   Proizvodnja u toku

  • B. 

   Priprema proizvodnje

  • C. 

   Planiranje proizvodnje

 • 50. 
  Strategije upravljanja zalihama karakteristicne za deterministicku situaciju su:1. Ekonomicna kolicina narudzbine2. Sistem kontinuiranog nadzora3. _______________________
  • A. 

   Sistem pravilnog nadzora

  • B. 

   Sistem povremenog nadzora

  • C. 

   Sistem signalnog nadzora

 • 51. 
  Glavne koristi od primene MPR modela su:1. Bolji odgovor na zahteve kupaca2. Bolji odgovor na promene na trzistu3. Bolje koriscenje postojecih kapaciteta i ljudskih resursa4. ___________________________
  • A. 

   Povecanje nivoa zaliha

  • B. 

   Odrzavanje nivoa zaliha

  • C. 

   Smanjenje nivoa zaliha

 • 52. 
  Prema kolicini robe koja se nalazi u skladistu imamo:1. minimalne zalihe2. zastitne zalihe3. maksimalne zalihe4. optimalne zalihe5. _____________
  • A. 

   Nepravilne zalihe

  • B. 

   Pravilne zalihe

  • C. 

   Prosecne zalihe