Test Dla KandydatÓw Na EkspertÓw Rpo Wm - Poprawa EfektywnoŚci Energetycznej I Energia Ze ŹrÓdeŁ Odnawialnych

20 Pyta | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Dla Kandydatw Na Ekspertw Rpo Wm - Poprawa Efektywnoci Energetycznej I Energia Ze rde Odnawialnych

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Na ile osi podzielony jest RPO WM 2014-2020:
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   13

  • D. 

   14

 • 2. 
  Rozwiń skrót ZIT.
  • A. 

   Zbiór informacji terytorialnych

  • B. 

   Zintegrowane inwestycje transgraniczne

  • C. 

   Zintegrowane inwestycje terytorialne

  • D. 

   Zintegrowane instrumenty terytorialne

 • 3. 
  Rozwiń skrót SzOOP RPO WM:
  • A. 

   Szeregowy Opis Osi Publicznych RPO WM 2014-2020

  • B. 

   Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020

  • C. 

   Szczegółowy Zapis Osi Państwowych RPO WM 2014-2020

  • D. 

   Szczegółowy Opis Ośrodków Partnerskich RPO WM 2014-2020

 • 4. 
  Funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 pełni:
  • A. 

   Zarząd Województwa Małopolskiego

  • B. 

   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

  • C. 

   Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • 5. 
  Funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 pełni:
  • A. 

   Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

  • B. 

   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

  • C. 

   Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • 6. 
  RPO WM 2014-2020 jest programem finansowanym z: 
  • A. 

   EFRR

  • B. 

   EFS

  • C. 

   Odpowiedzi a i b są poprawne

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 7. 
  Wybór projektów do dofinansowania następuje: 
  • A. 

   W trybie konkursowym i pozakonkursowym

  • B. 

   Tylko w trybie konkursowym

  • C. 

   Tylko w trybie pozakonkursowym

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 8. 
  W systemie wyboru projektów obligatoryjnymi etapami oceny są:
  • A. 

   Ocena formalna

  • B. 

   Ocena merytoryczna

  • C. 

   Odpowiedzi a i b są poprawne

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawna

 • 9. 
  Warunkiem pozytywnej weryfikacji na etapie oceny merytorycznej jest uzyskanie przez projekt łącznie co najmniej:
  • A. 

   50% maksymalnej liczby punktów

  • B. 

   60% maksymalnej liczby punktów

  • C. 

   70% maksymalnej liczby punktów

  • D. 

   80% maksymalnej liczby punktów

 • 10. 
  Kryteria wspólne dla projektów infrastrukturalnych w ramach właściwej oceny merytorycznej to:
  • A. 

   Kwalifikowalność projektu

  • B. 

   Poziom zamożności gminy

  • C. 

   Wpływ na polityki horyzontalne

  • D. 

   Poprawność przyjętych wskaźników

 • 11. 
  Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości:
  • A. 

   Zaprzestania działalności produkcyjnej lub jej relokowanie poza obszar wsparcia RPO WM

  • B. 

   Zmiany własności (rozumianej jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści

  • C. 

   Istotnych zmian wpływających na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • 12. 
  Końcową datą kwalifikowalności wydatków podlegających współfinansowaniu z RPO WM 2014-2020 jest:
  • A. 

   30 czerwca 2020 roku

  • B. 

   31 grudnia 2020 roku

  • C. 

   30 czerwca 2023 roku

  • D. 

   31 grudnia 2023 roku

 • 13. 
  Wydatkiem niekwalifikowanym są:
  • A. 

   Wkład niepieniężny

  • B. 

   Kary i grzywny

  • C. 

   Podatek VAT gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • 14. 
  Finansowanie krzyżowe (Cross – financing): 
  • A. 

   Jest niedozwolone

  • B. 

   Nie może stanowić więcej niż 15% finansowania unijnego

  • C. 

   Może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach RPO WM

  • D. 

   Odpowiedzi b i c są poprawne

 • 15. 
  Rozwiń skrót EFRR.
  • A. 

   Europejski Fundusz Rozwijania Regionów

  • B. 

   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • C. 

   Ekonomiczny Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • D. 

   Europejskie Finansowanie Rozwoju Regionalnego

 • 16. 
  W przypadku projektów w ramach działania 4.1 dot. jednostek wytwarzania energii obowiązują następujące zasady/zasad:
  • A. 

   W przypadku inwestycji w hydroelektrownie – projekty mogą być oparte wyłącznie o istniejące już budowle piętrzące lub wyposażone w hydroelektrownie, przy zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej

  • B. 

   Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami

  • C. 

   W przypadku energii słonecznej wsparcie może kierowane dla instalacji do 2 MWe/MWth

  • D. 

   Wszystkie powyższe odpowiedzi

 • 17. 
  W przypadku działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym: 
  • A. 

   Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 40%,

  • B. 

   Projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania

  • C. 

   Projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 40 % nie będą kwalifikowały się do dofinansowania

  • D. 

   Brak jest możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii

 • 18. 
  Cel szczegółowy Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii to:
  • A. 

   Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł energii odnawialnych

  • B. 

   Wzmocnienie instrumentów ochrony różnorodności biologicznej w regionie

  • C. 

   Zwiększona dostępność drogowa regionu

  • D. 

   Zwiększona aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

 • 19. 
  Podatek od towarów i usług (VAT):
  • A. 

   Zawsze jest uznany za wydatek kwalifikowalny

  • B. 

   Zawsze jest uznany za wydatek niekwalifikowalny

  • C. 

   Może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania

  • D. 

   Może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent ma prawną możliwości jego odzyskania

 • 20. 
  Elementem oceny merytorycznej w ramach EFRR jest:
  • A. 

   Ocena formalna

  • B. 

   Ocena finansowa

  • C. 

   Ocena strategiczna

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Back to Top Back to top