Turk Dili 1 Guz (1-3 Bolum Sorulari )

30 Sorular | Total Attempts: 332

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Turk Dili 1 Guz (1-3 Bolum Sorulari )

turk dili 1


Questions and Answers
 • 1. 
  “Bu dillerde kelimeler tek heceden meydana gelmekte ve aynı kelime pek çok anlam taşımaktadır. Bu anlam farkları çok zengin olan, vurgu ve tonlama sistemi ile ayrılabilmekledir. Mesela aynı kelime isim, fiil, sıfat, edat, zarf olabilmekte hem yalın hem dilek kipinde bulunabilmektedir.”Aşağıdaki dillerden hangisi yukarıda bahsedilen dil grubuna ait değildir?
  • A. 

   Çince

  • B. 

   Tibetçe

  • C. 

   Siyamca

  • D. 

   Siyamca

  • E. 

   Moğolca

 • 2. 
  Aşağıdaki Türkçe ile aynı kökten gelen dil unsurlarından hangisi Ana Türkçe Dönemi’ne ait değildir?
  • A. 

   Hunca

  • B. 

   Bulgarca

  • C. 

   Avarca

  • D. 

   Hazarca

  • E. 

   Özbekçe

 • 3. 
  “Günümüzde bizim konuşmalarımızı da içine alan Güney Batı Türk şiveleri çeşitli kollardan oluşmaktadır.”Aşağıdaki şivelerden hangisi bu grupta yer almamaktadır?
  • A. 

   Mısır Kıpçakçası

  • B. 

   Azeri Türkçesi

  • C. 

   Gagavuz Türkçesi

  • D. 

   Kırım Osmanlıcası

  • E. 

   Türkmen Türkçesi

 • 4. 
  Bir ülkede konuşulan lehçe ve ağızlar içinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, herkes tarafından benimsenip kullanılan dil unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
  • A. 

   Ortak dil

  • B. 

   Resmî dil

  • C. 

   Yazı dili

  • D. 

   Ana dili

  • E. 

   Edebî dil

 • 5. 
  “Türkçe yapı bakımından eklemeli ve son ekli, kaynak bakımından da Ural-Altay dilleri topluluğunun Altay koluna dâhildir. Türkçe; bu dillerle şekil, kelime hazinesi ve söz dizimi açılarından büyük benzerlikler göstermektedir.”Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dil topluluğu içinde yer almaz?
  • A. 

   Türkçe

  • B. 

   Korece

  • C. 

   Macarca

  • D. 

   Japonca

  • E. 

   Moğolca

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi Dünya coğrafyasında varlığını sürdüren belli başlı dil ailelerinden biri değildir?
  • A. 

   Hint-Avrupa Dilleri

  • B. 

   Okyanusya Dilleri

  • C. 

   Bantu Dilleri

  • D. 

   Çin-Tibet Dilleri

  • E. 

   Ural-Altay Dilleri

 • 7. 
  “Türk tarihinde 9. yüzyılın ortalarında Kırgızlara yenilip Doğu Türkistan’da tarım havzalarında yerleşik hayata geçen Uygurlar pek çok alfabe kullanmıştır.”Aşağıdaki alfabelerden hangisi Uygurların kullandığı bu alfabelerden biri değildir?
  • A. 

   Brahmi

  • B. 

   Soğd

  • C. 

   Arap

  • D. 

   Mani

  • E. 

   Uygur

 • 8. 
  Aşağıdaki dil örneklerinden hangisi, yapı bakımından Türkçe ile uzaktan ilişkilendirilen diller arasında gösterilemez?
  • A. 

   Fince

  • B. 

   Samoyedce

  • C. 

   Ugorca

  • D. 

   Moğolca

  • E. 

   Macarca

 • 9. 
  Aşağıdaki Türkçe ile aynı kökten gelen dil unsurlarından hangisi Ana Türkçe Dönemi’ne ait değildir?
  • A. 

   Hunca

  • B. 

   Bulgarca

  • C. 

   Avarca

  • D. 

   Hazarca

  • E. 

   Özbekçe

 • 10. 
  “Dilleri Karluk grubunda yer alan bu topluluğun büyük çoğunluğu kendi adları ile başlayan cumhuriyetlerinde (16,2 milyon) yaşamaktadır. Başta Tacikistan (1,5 milyon) olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan’da da yaklaşık 3 milyon bulunmaktadır.”Özellikleri belirtilen Türk şivesi aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Özbekçe

  • B. 

   Türkmence

  • C. 

   Gagavuzca

  • D. 

   Uygurca

  • E. 

   Azerice

 • 11. 
  Türkçeye ait, tarihi bilinen ilk yazı örnekleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  • A. 

   Dîvânü Lûgati’t-Türk:

  • B. 

   Atabetü’l-Hakayık

  • C. 

   Divân-ı Hikmet

  • D. 

   Şine-Usu Anıtları

  • E. 

   Bilge Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtları

 • 12. 
  Aşağıdakilerden hangisi bugün dünyada konuşulan Türk şiveleri tasnifinde yer almaz?
  • A. 

   Güney-Batı Türk Şiveleri

  • B. 

   Asya Türk Şiveleri

  • C. 

   Kuzey-Batı Türk Şiveleri

  • D. 

   Güney-Doğu Türk Şiveleri

  • E. 

   Kuzey-Doğu Türk Şiveleri

 • 13. 
  Yerini bugünkü Özbekçeye bırakan yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Köktürkçe

  • B. 

   Uygurca

  • C. 

   Karahanlıca

  • D. 

   Çağatayca

  • E. 

   Kıpçakça

 • 14. 
  1884’te Bahçesaray’da (Kırım) çıkarmaya başladığı Tercüman gazetesi ve Türk dünyasının her tarafında açtırdığı usûl-i cedit okulları vasıtasıyla ortak yazı dilini savunur; bütün Türk dünyasının sadeleştirilmiş İstanbul Türkçesinde birleştirilmesini ister.Yukarıdaki paragrafta bahsi geçen ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Gaspıralı İsmail

  • B. 

   Radloff

  • C. 

   İlminski

  • D. 

   Kaşgarlı Mahmud

  • E. 

   Ömer Seyfettin

 • 15. 
  19. yüzyılın ortalarında Türk yazı dilleri için yeni bir süreç başlar. Kazan Üniversitesinde hocalık yapan müsteşrik ve papaz ………., her Türk boyunun konuşma dilinin ayrı bir yazı dili hâline gelmesi gerektiği görüşünü ortaya koyar ve bunun için çalışmaya başlar.Yukarıdaki paragraftaki boşluğa gelmesi gereken seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Gaspıralı İsmail

  • B. 

   Radloff

  • C. 

   İlminski

  • D. 

   Kaşgarlı Mahmud

  • E. 

   Ömer Seyfettin

 • 16. 
  Türkiye Türkçesinde esas alınan konuşma dili aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   İstanbul Türkçesi

  • B. 

   Ankara Ağzı

  • C. 

   Erzurum Ağzı

  • D. 

   Sade Türkçe

  • E. 

   Yeni Türkçe

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin evrelerinden biri değildir?
  • A. 

   Eski Türkçe

  • B. 

   Orta Türkçe

  • C. 

   Batı Türkçesi

  • D. 

   Kuzey Doğu Türkçesi

  • E. 

   Moğolca

 • 18. 
  Yusuf Has Hâcib, 1069-1070 yıllarında 6645 beyit olarak yazdığı eserinde devleti, adaleti, insanı ve aklı temsil eden dört sembolik kişiyi birbirleriyle konuşturarak insanlara iki cihanda mutlu olmanın yolunu göstermeye çalışmıştır. Siyasetname niteliğindeki eserde, ideal bireylerden oluşan bir toplum ve devlet anlatılmıştırYukarıdaki paragrafta bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Dîvânü Lûgati’t-Türk:

  • B. 

   Atabetü’l-Hakayık

  • C. 

   Kutadgu Bilig

  • D. 

   Divân-ı Hikmet

  • E. 

   Altın Yaruk

 • 19. 
  Aşağıdakilerden hangisi Uygurların kullandığı alfabelerden biri değildir?
  • A. 

   Uygur alfabesi

  • B. 

   Arap alfabesi

  • C. 

   Mani alfabesi

  • D. 

   Soğd alfabesi

  • E. 

   Brahmi alfabesi

 • 20. 
  Harf İnkılabının yapıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   26 Ağustos 1928

  • B. 

   26 Haziran 1929

  • C. 

   28 Haziran 1926

  • D. 

   26 Haziran 1928

  • E. 

   28 Haziran 1928

 • 21. 
  …………… göz ve ses organlarının çeşitli hareketlerinden ve zihnimizin anlamı kavrama dönüştürme çalışmasından oluşan oldukça karmaşık bir insan metabolizması etkinliğidir.Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Söyleme

  • B. 

   Anlama

  • C. 

   Okuma

  • D. 

   Dinleme

  • E. 

   İletişim

 • 22. 
  ………………… daha çok görsel, işitmeye dayalı kayıtları (lazer disk, plak, optik, video vb.) duymamızı veya görmemizi sağlayan gereçler için kullanılmaktadır. Bir yazılı metin karşısında okuma ameliyesi gerçekleştiren kişi içinse ………. terimi kullanılmaktadır.Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  • A. 

   Dinleyici –anlatıcı

  • B. 

   Okuyucu – okur

  • C. 

   Okuyucu – dinleyici

  • D. 

   Dinleyici - okur

  • E. 

   Okur – okuyucu

 • 23. 
  Aşağıdakilerden hangisi okuma becerisi geliştirme teknikleri arasında yer almaz?
  • A. 

   Subjektif okuma

  • B. 

   Hızlı okuma

  • C. 

   Sesli okuma

  • D. 

   Toplu okuma

  • E. 

   Eleştiri maksatlı okuma

 • 24. 
  Etkili okumayı engelleyen sebepler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  • A. 

   Sosyoekonomik engeller

  • B. 

   Biyolojik engeller

  • C. 

   Fiziki engeller/psikolojik engeller

  • D. 

   Ekonomik engeller

  • E. 

   Somut engeller

 • 25. 
  Yapılandırıcı eğitim anlayışına göre okumanın üç boyutu vardır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu üç boyut doğru olarak verilmiştir?
  • A. 

   İşlem, anlama, iletişim

  • B. 

   İşlem, etkileşim, anlama

  • C. 

   Aktarma, işlem, anlama

  • D. 

   Anlama, etkileşim, aktarma

  • E. 

   Anlama, etkileşim, iletişim

Back to Top Back to top