ქართული ენა 2

75 | Total Attempts: 262

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ქართული ენა 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
    რომელია სტილისტურად მართებული? 
  • A. 

   სათავე ჩაუყარა;

  • B. 

   საფუძველი დაუდო;

  • C. 

   სათავე დაუდო;

  • D. 

   ბოდიში გადაუხადა

 • 2. 
  რომელია მართებული ფორმა?
  • A. 

   დღეს დავამთავრე "უთავო მხედარი"

  • B. 

   მაღაზიაში სამარხო ნამცხვარი არ არის.

  • C. 

   ამ ყველაფერს გასროლა უძღვოდა წინ

  • D. 

   შენი მხრიდან ეს უთავური საქციელია.

 • 3. 
  რომელია სტილისტურად მართებული? 
  • A. 

   ბერს დუმილის აღქმა ჰქონდა დადებული;

  • B. 

   პირელ დებიუტს წარმატება მოყვა;

  • C. 

   ირაკლიმ ათი ცნება ზეპირად იცოდა;

  • D. 

   მერამდენე მცნებაა ”არა კაც კლა”?

 • 4. 
  რომელი სიტყვა წერია არასწორად? 
  • A. 

   სძინავს

  • B. 

   სძულს

  • C. 

   სჩანს

  • D. 

   სთხოვს

 • 5. 
  რომელია მართებული?
  • A. 

   ბიჭები კედელს ლესდნენ.

  • B. 

   მახარებს კაკლის ტეხვა საახალწლოდ

  • C. 

   ბებია ხელსწმენდებს კეცავს

  • D. 

   სიბნელეში მხოლოდ ზარები რეკდნენ

 • 6. 
  ამათგან რომელი სიტყვა არ დაიმარცვლება?
  • A. 

   დასდევს

  • B. 

   ღმუის

  • C. 

   კლდეს

  • D. 

   სახელს

 • 7. 
  რომელი წინადადებაშია დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   სავსეა ცვარ-ნამით ქართლის ველები.

  • B. 

   ნელ-ნელა მიემართებოდა ბარბარე.

  • C. 

   სხვა და სხვა გარემოების გამო ვერ გავემგზავრე პარიზში.

  • D. 

   ალაგ-ალაგ ტყე გახუნებულიყო

 • 8. 
  რომელი წინადადებაშია დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   ჩემს გამო აურზაური ატყდა

  • B. 

   სკამქვეშ ეყარა ჭუჭყიანი ფეხსაცმელები

  • C. 

   ჩვენკენ მოემართებოდნენ მეცხვარეები

  • D. 

   ჩემს შვილს ძალიან უხდებოდა ცისფერი პერანგი

 • 9. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   მე-2-ე

  • B. 

   მე-102

  • C. 

   X-ეზე

  • D. 

   1-ლმა

 • 10. 
  რომელია ხაზგასმული სიტყვის სინონიმი?  დავითს ზოგჯერ ურიგო სიტყვის თქმა უყვარდა.
  • A. 

   უდროო

  • B. 

   უდიერი

  • C. 

   შეუპოვარი

  • D. 

   ბილწი

 • 11. 
  რომელია მართებული?
  • A. 

   ნინომ თანაუგრძნო თავის მეგობარს.

  • B. 

   ჩვენ შევურაცხყოფდით მათ.

  • C. 

   ჩვენ უხელმძღვანელეთ ამ ღონისძიებას.

  • D. 

   ბავშვებს არ უარყვიათ თავიანთი საქციელი.

 • 12. 
  რომელ წინადადებაშია გვარი სწორი ფორმით?
  • A. 

   წერეთელი, დავალება სწრაფად შეასრულე!

  • B. 

   დანელიავ, შენი სპექტაკლები ძალიან მომწონს!

  • C. 

   ხმალაძე, შენი, გამოსვლის დროა!

  • D. 

   ჯიბუტიმ ღირსეულად განაცხადა თავისი სათქმელი.

 • 13. 
   რომელი სიტყვაა სრულმნიშვნელობიანი მეტყველების ნაწილი?
  • A. 

   ბიჭოს!

  • B. 

   ხოლო

  • C. 

   მაგრამ

  • D. 

   საქმე

 • 14. 
  შემოხაზე შესიტყვება, რომელიც შეესაბამება მოცემულ ხატოვან გამონათქვამს: „კრიჭაში დაუდგა"
  • A. 

   კბილებს აკრაჭუნებს

  • B. 

   მეტოქე გახდა

  • C. 

   ვერ დაიმორჩილა

  • D. 

   გაუნაწყენდა

 • 15. 
  რომელ წინადადებაშია გამოყენებული წარმოქმნილი ზედსართავი სახელი? 
  • A. 

   ქორების გუნდმა თავისუფლად გაინავარდა უღრუბლო სივრცეში

  • B. 

   მხედრის სამოსი მზის შუქზე ბრწყინავდა

  • C. 

   თბილისის ცაზე ტყვიამ გაიზუზუნა

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 16. 
  რომელია ხაზგასმული სიტყვის სინონიმი? შვილის დანახვამ დედას დარდი გაუქარვა
  • A. 

   გაუნადგურა

  • B. 

   მოემატა

  • C. 

   გაუქარწყლა

  • D. 

   გაუძლიერა

 • 17. 
  რომელ წინადადებაშია გამოყენებული დამხმარე მეტყველების ნაწილი?
  • A. 

   ლამაზად შვილის გამზრდელი დედა მიცვნია ღმერთადა!

  • B. 

   შენი სახება მავსებს ლამაზოო!

  • C. 

   წალკოტის შუაგულში ის აკვანი ასვენია

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 18. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   ძაღლებია

  • B. 

   მერხებია

  • C. 

   კაცებია

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 19. 
  შემოხაზე, რომელ წინადადებაშია რიცხვითი სახელი სწორად გამოყენებული?
  • A. 

   ათასცხრაას ოცდაერთი წელი საბედისწერო აღმოჩნდა ქართველობისთვის

  • B. 

   ორიათას ოცდა თერთმეთ წელს აღინიშნა იუნკერების ხსოვნის ოთხმოცდამეათე

  • C. 

   ორი სამი წელი დასჭირდა ოჯახის ფეხზე დაყენებას

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 20. 
  რომელ წინადადებაშია შეცდომა?
  • A. 

   მოწითალო ფერი გადაჰკროდა სახეზე.

  • B. 

   ჩემი ტელეფონი უკეთესია, ვიდრე თათიასი.

  • C. 

   უსქელესი იყო მერქანი.

  • D. 

   ენაზე უტკბესი და უმწარესი არა არის რაო.

 • 21. 
      რომელ წინადადებაში არ  არის დაშვებული შეცდომა?  
  • A. 

   ბაბუა ჩემის მოსვლამ ყველა გაახარა.

  • B. 

   გურამიმ ყველაფერი კარგად მოასწრო

  • C. 

   ქალღმერთ დალის ვაჟიშვილი შეეძინა.

  • D. 

   მარიამ, ლევანის წარმატება მიულოცე

 • 22. 
  რომელ წინადადებაშია შეცდომა?
  • A. 

   უფრო და უფრო უძლიერდებოდა რწმენა.

  • B. 

   თითოეული ჩვენთაგანი იყო დამნაშავე.

  • C. 

   მაინცდამაინც ასე უნდა გაეკეთებინა.

  • D. 

   სახლისკენ ამაყად მიემართებოდა იორამი.

 • 23. 
  რომელია მართებული ფორმა?
  • A. 

   რძალდედამთილი

  • B. 

   რძალ-დედამთილობა

  • C. 

   რძალ-დედამთილი

  • D. 

   რძალი დედამთილი

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია კუმშვად-კვეცადი სახელი?
  • A. 

   მანქანა

  • B. 

   მგელი

  • C. 

   ღვინო

  • D. 

   ფანჯარა

 • 25. 
  რომელია მცდარი ფორმა?
  • A. 

   მზია ხელობას ხვეწს.

  • B. 

   მონადირე მკერდს იღეღდა.

  • C. 

   დავგრეხ ბაწარს და მოგიტან

  • D. 

   ქათამი ხორბალს აკენკს.

 • 26. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   გაანთავისუფლა

  • B. 

   ანთავისუფლებს

  • C. 

   გაათავისუფლა

  • D. 

   განმათავისუფლა

 • 27. 
     ხაზგასმულ რიცხვით სახელებს შეურჩიე სწორი ფორმა: ადვოკატი მოითხოვდა, რომ მეოთხე საპყრობილეშიც შეეშვათ მეორე პატიმრის დასაკითხად.  
  • A. 

   IV -შიც, მე-2

  • B. 

   მე-4-ეშიც, მე-2

  • C. 

   მე-IV, II-ე

  • D. 

   IV, II

 • 28. 
  რომელ წინადადებაშია გამოყენებული ნაცვალსახელი?
  • A. 

   კაცი ტახტზე წამოგორდა.

  • B. 

   კაცი ქალზე უნდა ზრუნავდეს .

  • C. 

   კაცმა არ იცის, მიდის თუ მოდის?

  • D. 

   კაცმა დიდი სუფრა გაუშალა სტუმრებს

 • 29. 
  რომელია მცდარი ფორმა?
  • A. 

   40-იან წლებში

  • B. 

   1-ლი

  • C. 

   102-ე

  • D. 

   V-ესთან

 • 30. 
  რომელ წინადადებაშია გამოყენებული მოქმედების სახელი? 
  • A. 

   მეგობარი უახლოესი ადამიანია.

  • B. 

   ორკესტრი დაბალი ხმით უკრავდა

  • C. 

   ხმამაღლა, გულამოსკვნით ქვითინებდა.

  • D. 

   მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უპირველესი საფიქრალია.

 • 31. 
  რომელ წინადადებაში არ არის შეცდომა?
  • A. 

   ხელ მრუდი ბიჭი ჩუმად შეპარულიყო ოთახში

  • B. 

   სულგანაბული ისმენდა მოძღვრის დარიგებას

  • C. 

   ისმოდა ახალგაზრდიბის ქებადიდება.

  • D. 

   ექვთიმე თაყაიშვილი თავ დადებული მოამაგე იყო

 • 32. 
  რომელ წინადადებაშია შეცდომა?
  • A. 

   დიდედა აკანკალებული ხელებით აკემსვინებდა შვილიშვილს წინდას.

  • B. 

   გლეხი ორ კაპიკს ძლივს იშოვის

  • C. 

   შვილიშვილმა ბაბუას თოხი მიურბენია.

  • D. 

   სტუმარმა მასპინძელს დასველებული ტანსაცმელი გააშრობინა

 • 33. 
  ხატოვან გამონათქვამს შეუსაბამეთ მართებული მნიშვნელობა: ქვეყნის ყბაში ჩავარდა.  
  • A. 

   ყველას დასაცინი გახდა

  • B. 

   ყველას ეცოდება

  • C. 

   ხალხში გაერია

  • D. 

   პოპულარული გახდა

 • 34. 
  ხაზგასმულ სიტყვას შეურჩიეთ შესაბამისი სინონიმი:იერემია წინადადებაზე ყაბულს იყო. 
  • A. 

   უარი

  • B. 

   თანხმობა

  • C. 

   წყევლა

  • D. 

   გაბრაზება

 • 35. 
  რომელი ნაწილაკები გამოიყოფა მძიმით?
  • A. 

   აი,ჰა,დიახ,ჰო,ვერა, უნდა.

  • B. 

   აჰა,აი,აბა,დიახ,ლამის,აკი

  • C. 

   ვერა,ჰო,დიახ,აჰა,ც,ჰა

  • D. 

   აკი,აი,დიახ,ჰო,ვერა.აბა.

 • 36. 
  რომელ ბრუნვაშია ხაზგასმული სიტყვა?ამ ტყეში წიფელთან მუხაც ხარობს.
  • A. 

   სახელობითი

  • B. 

   მიცემითი

  • C. 

   ნათესაობითი

  • D. 

   მოქმედებითი

 • 37. 
  რომელ ბრუნვაშია ხაზგასმული სიტყვა?დაწყებისთანავე  ხალხმა ტაში დაუკრა.
  • A. 

   ვითარებითი

  • B. 

   მიცემითი

  • C. 

   ნათესაობითი

  • D. 

   მოქმედებითი

 • 38. 
  რომელ ბრუნვაშია ხაზგასმული სიტყვა?სოფლიდან მომავალი მანქანა იგვიანებს.
  • A. 

   ვითარებითი

  • B. 

   მიცემითი

  • C. 

   ნათესაობითი

  • D. 

   მოქმედებითი

 • 39. 
  რომელი მეტყველების  ნაწულია ხაზგასმული სიტყვა?ერიჰა! ეს  ვინ  ყოფილა?!
  • A. 

   კავშირი

  • B. 

   თანდებული

  • C. 

   ნაწილაკი

  • D. 

   შორისდებული

 • 40. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   სახლში ბროლის ბრა ჰკიდია

  • B. 

   ნიკამ ნინის თხილი მისცა

  • C. 

   ორივე ბიჭი სადღაც შეჰყარეს.

  • D. 

   ნიას ახალი სამოსი ჩხვლეტდა

 • 41. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   მკათა თვე

  • B. 

   მაინც და მაინც

  • C. 

   ციხე-სიმაგრე

  • D. 

   გულისნადები

 • 42. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   ანტი-ჰუმანური

  • B. 

   ქურდ ბაცაცა

  • C. 

   ზემო ქართლელი

  • D. 

   ფოთლებდაცლილი

 • 43. 
  რომელ წინადადებაშია დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   უფროსი შვილი სულ შენ გგავს

  • B. 

   ბიჭი გოგოს არ ცემს.

  • C. 

   სცხელა გიოსაც,მაგრამ არ იმჩნევს.

  • D. 

   რასაცა გასცემ შენია ...

 • 44. 
  რომელ წინადადებაშია დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   შესჩივლეთ,შეევედრეთ ,იქნებ გვიშველოს!

  • B. 

   ძალიან ცხელა.

  • C. 

   მას ძლიერი ნებისყოფა სჭირდება.

  • D. 

   ამაზე უნდა დასწეროს პოეტმა.

 • 45. 
  რომრლია მცდარი ფორმა?
  • A. 

   სჯობს

  • B. 

   სცემს

  • C. 

   სრცხვენია

  • D. 

   სტაცებს

 • 46. 
  რომელია მცდარი ფორმა?
  • A. 

   დაულეწავს

  • B. 

   დაუკრეჭია

  • C. 

   დაუგრიხავს

  • D. 

   უჩქმეტია

 • 47. 
  რომელშია მცდარი ფორმა?
  • A. 

   ჭედავს

  • B. 

   ჩეხავს

  • C. 

   ბერტყავს

  • D. 

   ფეთქავს

 • 48. 
  რომელი სიტყვა გამოხატავს სათავისო ქცევას?
  • A. 

   გირჩევს

  • B. 

   მინდა

  • C. 

   ირბენ

  • D. 

   გიერთგულებს

 • 49. 
  რომელ წინადადებაში არ არის ორთოგრაფიული შეცდომა?  
  • A. 

   ვიფიქრე, გავისეირნებ მეთქი, მაგრამ უკვე გვიან იყო.

  • B. 

   ვიფიქრე, გავისეირნებმეთქი, მაგრამ უკვე გვიან იყო.

  • C. 

   ვიფიქრე, გავისეირნებ-მეთქი, მაგრამ უკვე გვიან იყო.

  • D. 

   არცერთი პასუხი სწორი არ არის.

 • 50. 
  მოცემულ წინადადებაში მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით ნაცვალსახელი სათანადო ფორმით:. . . . . .   მეზობლად საოცარი ადამიანი ცხოვრობს.
  • A. 

   ჩემ

  • B. 

   ჩემს

  • C. 

   ჩემსს

  • D. 

   ჩემი

 • 51. 
    რომელ წინადადებაში არ არის დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   კაცმა თავისი საქციელით შეურაწყოფა მიაყენა მეზობელს.

  • B. 

   ჩვენ ვერ ვუზრუნველვყავით საწარმოს მომარაგება.

  • C. 

   მე იშვიათად ავადვმყოფობ.

  • D. 

   მე უკუვაგდე ყველა ბრალდება.

 • 52. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   დასავლეთი იტალიაზე

  • B. 

   დასავლეთი იტალიაში

  • C. 

   დასავლეთ იტალიასთან

  • D. 

   დასავლეთი იტალიამდე

 • 53. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   გასაკეთებელ საქმეს მისი დრო და რიგი აქვს

  • B. 

   ადამიანმა ყველაფერი მის თავს არ უნდა დააბრალოს

  • C. 

   დავითმა ამ საქმეში თავისი წვლილი შეიტანა

  • D. 

   მსაჯმა ფეხბურთელს თავის არასპორტულ საქციელზე მიუთითა

 • 54. 
     რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   შენს სამშობლოში იცხოვრო,ეს არის მთავარი.

  • B. 

   ჩემის აზრით, საქმეს მეთაური უნდა ხელმძღვანელობდეს.

  • C. 

   მათმა წაიღეს ბავშვების მიერ დაგროვილი ნივთები.

  • D. 

   პოეტებს ვუწოდებთ ჩვენ თანამედროვეებს.

 • 55. 
  რომელია მცდარი ფორმა?
  • A. 

   ვინ მოვიდნენ?

  • B. 

   ვინები მოვიდნენ?

  • C. 

   ვინ მოვიდა?

  • D. 

   რაებს ლაპარაკობ?

 • 56. 
  რომელია სწორი ფორმა? 
  • A. 

   ათმა ათასმა კაცმა

  • B. 

   ათიათასმა კაცმა

  • C. 

   ათი ათასმა კაცმა

  • D. 

   ათმაათასმა კაცმა

 • 57. 
  ჩასვი გამოტოვებული ნაწილაკი: –მეთქი, –თქო ან –ო.დაიწყო ბიჭმა ყვირილი, მგელი მოვიდა..... 
  • A. 

  • B. 

   -მეთქი

  • C. 

   -თქო

 • 58. 
  ჩასვი გამოტოვებული ნაწილაკი: –მეთქი, –თქო ან –ო.მე გუშინ ვთქვი , აღარ გავიმეორებ ამას......... 
  • A. 

   -თქო

  • B. 

  • C. 

   -მეთქი

 • 59. 
  ჩასვი გამოტოვებული ნაწილაკი: –მეთქი, –თქო ან –ო. გადაეცი ნიკას, რომ შემდეგ გაკვეთილზე ტესტია...
  • A. 

   -თქო

  • B. 

  • C. 

   -მეთქი

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

 • 60. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   ჰყეფს

  • B. 

   ჰქრის

  • C. 

   სძინავს

  • D. 

   სჩანს

 • 61. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   აძღობს

  • B. 

   სრიალობს

  • C. 

   სრიალებს

  • D. 

   მხიარულობს

 • 62. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   დატეხავს

  • B. 

   დამირეკია

  • C. 

   დაუჩეხია

  • D. 

   ჩაუცვია

 • 63. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   მომიწმენდავს

  • B. 

   უგულისხმებია

  • C. 

   აუგლიჯავს

  • D. 

   გადაიბამს

 • 64. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   ფოთლებით მოჰფენდნენ იატაკს

  • B. 

   ურმით მოჰქონდა ტვირთი

  • C. 

   პაპამ ხე მოსჭრა.

  • D. 

   ბებოს გული შეჰღონებია.

 • 65. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   სახელდახელოდ

  • B. 

   ბაჯ-ბაჯით

  • C. 

   წამ-წამი

  • D. 

   ქვემოქართლი

 • 66. 
  რომელია  სწორი ფორმა?
  • A. 

   ვუარყოფ

  • B. 

   ვუზრუნველყოფ

  • C. 

   ვხელყოფ

  • D. 

   ვუფრთხივარ

 • 67. 
  რომელია სწორი  ფორმა?
  • A. 

   ერთი და იგივე გაკვეთილის დაწყება

  • B. 

   ერთსა და იგივეს ამბობს

  • C. 

   იმავე ამბავმა მოაღწია ჩვენამდე

  • D. 

   იმავე საბუთი იდო მაგიდაზე

 • 68. 
  რომელია სწორი ფორმა? 
  • A. 

   მათდაუნებურად

  • B. 

   იგავ-არაკული

  • C. 

   მაინც და მაინც

  • D. 

   ლუკმაპური

 • 69. 
  რომელია სწორი ფორმა?  
  • A. 

   ჩუმად გამოსცრა კბილებში გაბრაზებულმა ერეკლემ.

  • B. 

   მოხუცი ყველას ჰმადლობდა .

  • C. 

   გადასწიეთ ფარდა და გაიხედეთ!

  • D. 

   ნინომ ყველას მიწერა წერილი.

 • 70. 
  ყაირათიანის სინონიმია
  • A. 

   მსუყე

  • B. 

   ხელგაშლილი

  • C. 

   ხელმომჭირნე

  • D. 

   მაძღარი

 • 71. 
  ყუათიანის სინონიმია
  • A. 

   მსუყე

  • B. 

   ხელმოკლე

  • C. 

   გემრიელი

  • D. 

   ხმელი

 • 72. 
  რას ნიშნავს ხაზგასმული ფრაზეოლოგიზმი? ეზოში ზღვა ხალხი შეგროვილიყო
  • A. 

   ზღვასავით მღელვარე

  • B. 

   ძალოან ბევრი

  • C. 

   სველი

  • D. 

   მეზღვაურები

 • 73. 
  აღშფოთდა- რა არის აღ?
  • A. 

   ქცევის ნიშანი

  • B. 

   ზმნისწინი

  • C. 

   თანდებული

  • D. 

   პირის ნიშანი

 • 74. 
  რა მეტყველების ნაწილია ხაზგასმული სიტყვა? სად დაიკარგა ის გოგო?
  • A. 

   ნაწილაკი

  • B. 

   კავშირი

  • C. 

   ნაცვალსახელი

  • D. 

   თანდებული

 • 75. 
  რა არის აბონენტი-აბონიმენტი
  • A. 

   ანტონიმი

  • B. 

   სინონიმი

  • C. 

   პარონიმი

  • D. 

   ომონიმი