Fris Quiz

17 Questions | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Fris Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tom Petersson analyserar hur lokala bank-industrinätverk etablerades och utvecklades under 1800-talet. Vad kännetecknade enligt Petersson dessa bankindustrinätverk?  
  • A. 

   De var uppbyggda som husbanksförbindelser och byggde på bankernas direkta ägande av sina kunder.

  • B. 

   De var opersonliga och byggde på en väl fungerande marknad.

  • C. 

   De byggde på social kontroll och hade en kortsiktig karaktär.

  • D. 

   De var långsiktiga och opersonliga relationer.

  • E. 

   De var långsiktiga, ömsesidiga och bidrog till att motverka brister på tillförlitlig information (asymmetrisk information).

  • F. 

   De var kortsiktiga för att motverka bankernas kreditrisk.

 • 2. 
  I boken CSR – en guide till företagets ansvar skriver författarna: ”Ett tydligt drag iutvecklingen på arbetsmarknaden under de senaste decennierna är att allt fleryrkesgrupper försöker positionera sig som professioner.” Vad menar författarna ärmålet med detta? 
  • A. 

   Att öka förståelsen för företagens CSR ansvar

  • B. 

   Att öka företagens kunskap om deras profession

  • C. 

   Att få starkare fackföreningar

  • D. 

   Att för en viss grupp etablera ensamrätt på att vara verksam inom ett visst område

  • E. 

   Att undvika intressekonflikter i yrkesutövningen

  • F. 

   Att få professionen att svara mot företagens core values

 • 3. 
  I en fallstudie av företags- och bankrelationer under 1990-tals krisen gjordes enövergripande beskrivning av hur krisen påverkade företagens konkursbenägenhet.Hur såg denna utveckling ut under krisåren jämfört med åren närmast före och efterkrisen?
  • A. 

   Interna orsaker var vanligast innan och efter. Under krisen ökade antalet bankrelaterade konkurser men gick aldrig över tio procent. Externa orsaker ledde till den största ökningen av företagskonkurser under krisen.

  • B. 

   Antalet muntligt utlovade krediter som drogs tillbaka steg kraftigt varför en betydligt högre andel företag gick i konkurs under krisen. Interna konkursorsaker var fortfarande över sextio procent under krisen.

  • C. 

   Den största andelen av de företag som gick i konkurs hade fler banker än en, 11,5 % hade dock ingen bank.

  • D. 

   De flesta bankrelaterade konkurserna skedde på grund av uppsagda krediter och återtagna kreditlöften.

  • E. 

   Externa konkurser var vanligast men under krisen steg andelen bankrelaterad konkurser drastiskt till att bli större.

 • 4. 
  Hur beskriver författaren (J. Bakan) i boken The Corporation företags användande avCSR?
  • A. 

   Som genvägen till ett bättre samhälle

  • B. 

   Som företagens målbild

  • C. 

   Som informationens ringar

  • D. 

   Som företagens charm

  • E. 

   Som psykopatens charm

 • 5. 
  Under första världskriget och mellankrigstiden etablerades bankgruppsägandet iSverige. Vilka faktorer drev på det ökade bankägandet i näringslivet under dennatid?
  • A. 

   Företagen var redan hårt skuldsatta till affärsbankerna och såg ett ökat bankägande i de egna företagen som enda möjligheten att får mer kapital.

  • B. 

   Bankerna strävade medvetet efter att binda upp företagen till sig genom direkta aktieköp i näringslivets företag.

  • C. 

   Storföretagen i näringslivet bad bankerna att träda in som ägare för att på det sätt skapa starka företagskonglomerat som kunde stå emot utländska uppköp.

  • D. 

   Den ökade internationella konkurrensen gjorde att staten påbjöd ett djupare samarbete mellan banker och företag för att på så sätt motverka konkurser och arbetslöshet.

  • E. 

   Företagen hade via emissionsbolag indirekt skuldsatts till bankerna under 1910-talet, och under 1920-talets kris tvingades bankerna överta emissionsbolagens aktier i näringslivet för att skydda sina fordringar.

  • F. 

   Bankerna var initiativtagare till ett flertal nya företag och kom därigenom att bli viktiga kontrollerande ägare redan från bolagens start.

 • 6. 
  Innan industrialismen skedde en större produktion av till exempel järn och textilinom så kallade bruk. Vad gäller för brukssystemet.
  • A. 

   Det fungerade som en förlängd familj där arbetarna hade rätt till utbildning inom bruket.

  • B. 

   Brukssystemet byggde på att alla som arbetade på bruket och deras familjer behandlades väl och de togs därför alltid omhand också efter pension.

  • C. 

   Bruksarbetarnas rörelsefrihet och bruken som CSR försvann med införandet av penningersättningar.

  • D. 

   Fackföreningarna var emot industrialiseringen eftersom den ledde till att brukens roll med förlängt personalansvar försvann.

  • E. 

   Arbetarna hade inte rätt att flytta, hade arbetsplikt och var därför fullständigt beroende av brukspatronen.

  • F. 

   Chefen (brukspatronen) tog ansvar för de anställda och deras familjer genom det så kallade naturasystemet

 • 7. 
  På vilka sätt förändrades marknaden för företagskrediter i början av 1980-talet?
  • A. 

   Riksbankens kontroll av finansmarknaden avskaffades gradvis vilket gjorde att bankutlåningen slog ut alternativa finansieringsmöjligheter

  • B. 

   Aktiemarknaden utvecklades mycket snabbt vilket gjorde andra typer av finansieringslösningar ointressanta för företagen

  • C. 

   De statliga regleringarna av såväl aktie- som kreditmarknaderna var omfattade under hela 1980-talet och enda möjligheten för företagen att få nytt kapital var via lån på utlandsmarknaden

  • D. 

   Statens kontroll av kreditflödena i samhället stärktes vilket innebar att bolagen i högre grad hänvisades till egenfinansiering fram till 1990-talet

  • E. 

   Riksbankens kontroll av finansmarknaden avskaffades gradvis, nya regler för handeln infördes och den publika penningmarknaden skapades vilket sammantaget ökade möjligheterna för företag att finansiera sig.

  • F. 

   Riksbankens detaljerade kontroll av bankutlåning och aktiemarknad skapade möjligheter för den publika penningmarknaden att utvecklas snabbt

 • 8. 
  Oskar Broberg beskriver tillkomsten av aktiebolagsformen som en viktig finansiellinnovation. När skedde aktiebolagsformens egentliga genombrott?
  • A. 

   Kring sekelskiftet 1800 då den svenska järnmarknaden stimulerades av internationell efterfrågan.

  • B. 

   Vid mitten av 1800-talet när sågverksindustrin fick sitt genombrott.

  • C. 

   Under början av 1870-talet då ekonomin stimulerades av den internationella högkonjunkturen.

  • D. 

   Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 då en ny aktiebolagslag antagits och då industrialiseringen nått i stort sett alla branscher.

  • E. 

   Efter andra världskriget då en ny aktiebolagslag tillkommit och då verkstadsindustrin utvecklades snabbt.

  • F. 

   Krig 1950 då principerna för aktiehandel förändrades.

 • 9. 
  Fler artiklar i boken om företagsfinansiering använder begreppet husbanker- vadmenas med husbanker?
  • A. 

   En bank som agerar finansiär för storskaliga investeringar i bostadsbyggande

  • B. 

   En bank som har långsiktiga och stabila inlåningsrelationer till sina privatpersons- och företagskunder

  • C. 

   En bank som har långsiktiga relationer till vissa företagskunder och förser dem med krediter, tar hand om företagens inlåning och hjälper företagen med andra typer av finansiella transaktioner som t.ex. utlandsbetalningar

  • D. 

   En bank som förser privatpersoner med kapital för byggandet av villor

  • E. 

   En bank som lyfter av finansieringen av bostadsbyggandet från hypoteksinstituten

  • F. 

   En bank som förser företag med långsiktiga krediter

 • 10. 
  Vad kännetecknade enligt Tom Petersson de lokala banknätverken i Katrineholmunder slutet av 1800-talet?
  • A. 

   De små och medelstora industriföretagen tog över ägandet i lokalbankerna och personallianser mellan de lokale bankerna avbröts

  • B. 

   Bankernas kreditgivning kanaliserade till några från kredittagare och kontakterna mellan de lokala bankerna avbröts

  • C. 

   Bankinspektionen ingrep och stoppade allt samarbete mellan de lokala bankerna, de lokala företagen tvingades vända sig till Stockholmsbankerna för att få kredit

  • D. 

   Lokalbankerna köpte in sig i det lokala näringslivet och kontakterna mellan de lokala bankerna avbröts

  • E. 

   Bankernas utlåning begränsades starkt av de egna resurserna samtidigt som de lokala företagen vände sig till de stora Stockholmsbankerna för att få kredit

  • F. 

   De lokala bankerna utnyttjade varandra för att placera tillfälliga likviditetsöverskott och låna pengar av varandra. Bank och företagsrepresentanter satt i varandras styrelser.

 • 11. 
  Den första aktiebolagslagen i Sverige infördes 1848. Hur uppfattades denna enligtOskar Broberg på marknaden och vilka konsekvenser fick den?
  • A. 

   Det skedde en snabb omvandling av svenska företag till aktiebolag och samtidigt spreds ägandet till nya ägargrupper vilket gjorde att börshandeln tog fart på 1850-talet

  • B. 

   Aktiebolagslagen ledde inte till någon omedelbart genombrott för aktiebolagsformen- företagsägarna oroade sig nämligen för att förlora kontrollen över sitt bolag- uppsvinget för aktiebolagsformen kom först på 1870-talet

  • C. 

   Aktiebolagslagen motarbetades från början av företagsägarna som i den nya företagsformen såg en risk för att förtroendet för företagen skulle minska hos allmänheten

  • D. 

   Aktiebolagsformen accepterades snabbt av såväl nyetablerade företag som famla familjeföretag som snabbt omvandlades till de nya bolagstypen

  • E. 

   Företagsägarna var direkt positiva till den nya lagen och aktiebolagsformen spreds snabbt inom näringslivets olika delar. Mycket snabbt kom emllertid utländska intressen att ta över de svenska företagen.

  • F. 

   Aktiebolagsformen kom till att börja med att förbehållas statlig affärsverksamhet och blev ett viktigt sätt för staten att finansiera infrastrukturella satsningar

 • 12. 
  På vilket sätt spelade kvinnor in i banksektorns utveckling under 1800-talet?
  • A. 

   Kvinnorna stod för en betydande del i kapitalet som sparare och fick direkt inflytande över bankernas investeringar men inte i styrelserna

  • B. 

   Kvinnorna stod för en stor del av kapitalet som både sparare och ägare men fick inte tillgång till kapital som låntagare eller representation i bankernas styrelser

  • C. 

   Som ägare fick kvinnorna också tillträde till bankernas verksamhet som styrelserepresentanter

  • D. 

   Kvinnornas sparande genererade en stor del av bankernas kapital för investeringar men kvinnorna var inte ägare

  • E. 

   Kvinnor hade inte direkt tillgång till banker under 1800-talet utan fick gå via sina män

  • F. 

   Kvinnor var viktiga både som insättare och låntagare men var inte representerade i bankernas styrelser

 • 13. 
  Vilka blev, enligt Håkan Lindgren konsekvenserna av kreditmarknadens avregleringpå 1980-talet?
  • A. 

   De stora företagen blev mer beroende av sina husbanker, statens roll på finansmarknaden stärktes genom förvärv och stora utländska banker etablerade sig på den svenska marknaden

  • B. 

   Konkurrensen på marknaden för företagskrediter ökade, penningmarknaden för handel med kortfristiga finansieringsinstrument etablerades och de stora företagen blev mindre beroende av sina husbanker

  • C. 

   Konkurrensen på marknaden för företagskredit minskade, penningmarknaden för handel med kortfristiga finansieringsinstrument stabiliserades och statens ägarroll på kreditmarknaden ökade

  • D. 

   Statens roll på kreditmarknaden ökade, storföretagen blev mer beroende av sina husbanker och penningmarknaden för handel med kortfristiga finansieringsinstrument etablerades

  • E. 

   Utländska intressen tog över de svenska kreditinstituten, staten gick in på kreditmarknaden för att stimulera konkurrensen och aktiehandeln expanderade

  • F. 

   Konkurrensen på marknaden för företagskrediter ökade, statens ägande i kreditinstituten växte och penningmarknaden för handel med kortfristiga finansieringsinstrument etablerades

 • 14. 
  I boken om CSR diskuteras olika typer av dialoger. Vad innebär den strategiska dialogen?
  • A. 

   Ett samtal för företagsledningar som stänger ute andra intressegrupper som till exempel de anställda

  • B. 

   Ett samtal för långsiktig planering av företagens relation emot omvärlden

  • C. 

   Ett samtal mellan företag och så kallade non-profit organizations

  • D. 

   Ett falskt samtal som är ett sätt att ge order, information eller beskrev vilket är vanligt inom många organisationer

  • E. 

   En slags think-tank där de anställda ges möjlighet att via öppna samtal komma med nya idéer

  • F. 

   Ett samtal mellan politiska beslutsfattare och företagsledningar

 • 15. 
  Vilken är den formella definitionen av CSR?
  • A. 

   CSR är vitt definierat som personalomvårdnad, långsiktigt miljötänkande och socialt ansvar

  • B. 

   CSR är definierat som en del av sustainability

  • C. 

   Det finns ingen, varje företag får själva definiera vad som menas med CSR

  • D. 

   Ett företag som ansvarar för shareholder value

  • E. 

   Ett företag som jobbar för personalens bästa

  • F. 

   CSR för företag innebär att de jobbar på långsiktiga relationer med kunder och samhälle

 • 16. 
  Vilka lagmässiga hinder finns för aktiebolag att ägna sig åt CSR?
  • A. 

   Fackföreningar och staten har beslutat att företag inte ska ägna sig åt CSR

  • B. 

   Att företag enligt högsta domstolen i USAs tolkning av konstitutionens 14e tillägg har samma skyldigheter och rättigheter som individer

  • C. 

   Multinationella företag lyder under flera icke-konsistenta regelverk

  • D. 

   Ägarna kan ställa ledningen till svars om de åsidosätter vinstmaximeringsprincipen

  • E. 

   Listade företag har informationsplikt

  • F. 

   Aktiebolag måste ge betalt i pengar och får ej betala i natura

 • 17. 
  Författaren till boken The Corporation (J.Bakan) använder begreppet "Externalizing machine" om företag - vad innebär detta begrepp?
  • A. 

   Att externa aktieägare kontrollerar företagen

  • B. 

   Externa krav från samhället gör att företagen automatiskt genererar CSR

  • C. 

   Externa stakeholders har stort inflytande på företagen

  • D. 

   Företag behåller vinsten men externaliserar (lägger ut) kostnader för sin verksamhet på andra stakeholders i samhället

  • E. 

   Att företagen använder CSR genom att stödja externa projekt och samarbeta med så kallade Non Profit Organizations (NGOs)

  • F. 

   Att företagen hanterar externa transaktionskostnader genom att internalisera dessa