AML - Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy I Finansowaniu Terroryzmu - Test

17 Pyta | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
AML - Przeciwdziaanie Praniu Pienidzy I Finansowaniu Terroryzmu - Test


Questions and Answers
 • 1. 
  Jaka ustawa reguluje przepisy AML ?
  • A. 

   Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r

  • B. 

   Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r

  • C. 

   Wszystkie odpowiedzi są błędne

 • 2. 
  Pranie pieniędzy polega na:
  • A. 

   Zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym

  • B. 

   Branie udziału w działalność przestępczej

  • C. 

   Wprowadzaniu do obiegu wartości pieniężnych pochodzących z legalnego źródła.

  • D. 

   Ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru środków pieniężnych pochodzących z działalność przestępczej.

 • 3. 
  Organami właściwymi w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są:
  • A. 

   Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  • B. 

   Centralne Biuro Śledcze

  • C. 

   Centralne Biuro Antykorupcyjne

  • D. 

   Minister właściwy ds. Instytucji finansowych jako naczelny organ informacji finansowej

 • 4. 
  Uzupełnij tekst wpisując brakującą frazę poniżej.Obowiązkiem instytucji finansowej jest rejestracja transakcji, której równowartość przekracza ................
 • 5. 
  Rejestr transakcji trzymany jest przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane:
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 6. 
  Obowiązkiem Instytucji obowiązanej jest:
  • A. 

   Zapewnić pracownikom udział w programach szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

  • B. 

   Nie ma obowiązku zapewniania udziału w programach szkoleniowych.

  • C. 

   Zapewnić pracownikom udział w programach szkoleniowych w przypadku gdy zatrudnionych jest co najmniej 10 pracowników.

 • 7. 
  Do której z faz pieniędzy zaliczyć możemy : transfery zagraniczne, przelewy zagraniczne czy realizację czeków podróżnych ?
  • A. 

   Lokowanie

  • B. 

   Maskowanie

  • C. 

   Integracja

 • 8. 
  Instytucje obowiązane:
  • A. 

   Ustalają w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  • B. 

   Wyznaczają osobę odpowiedzialną z przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

  • C. 

   Przeprowadzają identyfikację klienta przy każdej transakcji wymiany walut.

  • D. 

   Przechowywania rejestru transakcji przez okres 5 miesięcy

 • 9. 
  Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zaliczamy między innymi:
  • A. 

   Badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia;

  • B. 

   Przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku

  • C. 

   Nakładanie kar pieniężnych

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

 • 10. 
  Na podstawie ile kryteriów należy się oprzeć podczas typowania transakcji podejrzanej?
  • A. 

   Jednego

  • B. 

   Dwóch lub trzech

  • C. 

   Możliwie wielu

 • 11. 
  Co powinno wzbudzić uwagę Kasjera ?
  • A. 

   Dokonywanie transakcji tuż poniżej limitu rejestracji transakcji.

  • B. 

   Banknoty posiadające kolejne numery serii.

  • C. 

   Wymieniana duża ilość gotówki w bilonie

  • D. 

   Zniszczone, wielokrotnie poskładane, mocno brudne banknoty

 • 12. 
  Identyfikacja osób fizycznych i ich przedstawicieli obejmuje:
  • A. 

   Ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu

  • B. 

   Ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu

  • C. 

   Ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu

 • 13. 
  W przypadku transakcji podejrzanych informacje o zarejestrowanych transakcjach przekazuje się do GIIF [uzupełnij poniżej] 
 • 14. 
  Na wniosek Inspektora transakcja może zostać wstrzymana maksymalnie na 72 godziny, na 3 miesiące w przypadku wydania postanowienia przez prokuratora.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 15. 
  Za brak rejestracji transakcji której równowartość przekracza 15 000 EUR Instytucja Obowiązana podlega karze nie większej niż [Blank] złotych.
 • 16. 
  Za niedopełnienie jakich obowiązków Instytucja Obowiązana może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 750 000 PLN?
  • A. 

   Nie dopełnia obowiązku rejestracji transakcji

  • B. 

   Nie dopełnia obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

  • C. 

   Nie dopełnia obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka

  • D. 

   nie dopełnia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym

Back to Top Back to top