Grade_9 Term_1 Week_4 Exam

10 Questions | Total Attempts: 57

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Grade_9 Term_1 Week_4 Exam


Questions and Answers
 • 1. 
  Which one do you like?
  • A. 

   1/2 m = 4m -9

  • B. 

   1/2 = 4m +9

  • C. 

   1/2 = 4m

  • D. 

   1/2 = 4+9

 • 2. 
  Which one do you like?
  • A. 

   حاصل ضرب 3 و عدد زائد 8 يساوى عشرون

  • B. 

   جمع عدد و 8 يساوى 20

  • C. 

   مجموع 8 و حاصل ضرب عدد يساوى 20

  • D. 

   حصل ضرب 3 فى عدد زاد 8 يساوى خمسة و عشرون

 • 3. 
  اوجدى حل المعادلة x - 9 =4
  • A. 

   5

  • B. 

   -5

  • C. 

   11

  • D. 

   13

 • 4. 
  اوجدى حل المعادلة 3.8 = m + 1.7
  • A. 

   2.1

  • B. 

   1.1

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 5. 
  Which one do you like?
  • A. 

   42

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   11

 • 6. 
  Which one do you like?
  • A. 

   12

  • B. 

   4

  • C. 

   2

  • D. 

   14

 • 7. 
  Which one do you like?
  • A. 

   3(x ) = 4(x +2)+13

  • B. 

   3(x ) = 4(x ) +13

  • C. 

   3(x +x+1) = 4(x +2) +13

  • D. 

   3(x+1) = 4(x ) +13

 • 8. 
  Which one do you like?
  • A. 

   {7 , 15}

  • B. 

   {17 , 5}

  • C. 

   {-5 , 17}

  • D. 

   { 0 , 4}

 • 9. 
  اوجدى حل المعادلة 
  • A. 

   3

  • B. 

   17

  • C. 

   21

  • D. 

   25

 • 10. 
  Type response below
Back to Top Back to top