بدخشان چند والسوالی دارد

5 Questions

Settings
Please wait...
بدخشان چند والسوالی دارد

.


Questions and Answers
 • 1. 
  یک سال چند فصل است؟
  • A. 

   پنج فصل است

  • B. 

   دوفصل است

  • C. 

   چهارفصل است

  • D. 

   سه فصل است

 • 2. 
  افغانستان دارای چند ولایت است
  • A. 

   دارای24

  • B. 

   دارای34

  • C. 

   دارای38

  • D. 

   دارای28

 • 3. 
  بدخشان چند والسوالی دارد
  • A. 

   25والسوالی

  • B. 

   30والسوالی

  • C. 

   22والسوالی

  • D. 

   هیچ کدام

 • 4. 
  اشرف غنی چند ساله است
  • A. 

   43

  • B. 

   39

  • C. 

   61

  • D. 

   58

 • 5. 
  فامیل اشرف غنی در کدام کشور زنده گی میکند
  • A. 

   افغانستان

  • B. 

   هندستان

  • C. 

   امریکا

  • D. 

   ایران