Vaiiko

27 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vaiiko


Questions and Answers
 • 1. 
  Označte pravdivé tvrdenia o MVC architektúre
  • A. 

   Rozdeľuje aplikáciu na prezentačnú, logickú a dátovú vrstvu

  • B. 

   Viaže sa na objektovo orientované programovanie

  • C. 

   Je to architektonický návrhový vzor

  • D. 

   Základnou myšlienkou MVC je spojenie logiky s výstupom do jedného kódu

  • E. 

   View reprezentuje klientskú stranu, Model reprezentuje server a Controller prepojenie medzi nimi

 • 2. 
  Vstupy klienta:
  • A. 

   Treba ošetriť pred vložením do databázy

  • B. 

   Treba ošetriť aj ich výpis na stránku

  • C. 

   Ošetriť stačí len vtedy, ak sa užívateľ snaží vložiť Javascriptový kód

  • D. 

   Ak je vstupom heslo, tak je potrebné ho zahashovať na strane servera a aj v databáze

  • E. 

   Ak je vstup ošetrený pred vložením do databázy, tak jeho výpis už nie je potrebné ošetrovať.

 • 3. 
  Označte čo platí pre stranu servera webovej aplikácie:
  • A. 

   Realizácia aplikačnej logiky (celá/časť)

  • B. 

   Ukladanie a správa zdieľaných dát (napr. databáza)

  • C. 

   Autentifikácia a autorizácia

  • D. 

   Odpovedá na HTTP žiadosti

  • E. 

   Generuje obsah pre klienta (prehliadač)

  • F. 

   Kód nie je viditeľný pre koncového používateľa

 • 4. 
  Ktoré tvrdenia o jazyku PHP sú pravdivé?
  • A. 

   Syntax podoná jazyku Java

  • B. 

   Skriptovací, interpretovaný jazyk

  • C. 

   Nepodporuje OOP

  • D. 

   Syntax podobná jazyku C

  • E. 

   Je platformovo závislý

 • 5. 
  Na čo sa dá využiť jazyk PHP?
  • A. 

   Programovanie dynamických web aplikácií

  • B. 

   Tvorba databáz

  • C. 

   Tvorba webových služieb

  • D. 

   Programovací jazyk pre príkazový riadok

  • E. 

   Skriptovací jazyk pre príkazový riadok

 • 6. 
  Aké sú nevýhody jazyka PHP?
  • A. 

   Multiplatformovosť

  • B. 

   V distribúcii chýba ladiaci nástroj

  • C. 

   Rosiahle API

  • D. 

   Slabší výkon (neudržuje sa kontext aplikácie)

  • E. 

   Veľké množstvo hotových frameworkov a CMS

 • 7. 
  Aké sú výhody jazyka PHP? 
  • A. 

   Špecializácia na web aplikácie

  • B. 

   Podporuje málo databázových systémov

  • C. 

   Rozsiahle API

  • D. 

   Malé množstvo hotových frameworkov a CMS

  • E. 

   Mutliplatformovosť

 • 8. 
  Označ superglobálne polia PHP:
  • A. 

   $_SESSION – session premenné

  • B. 

   $_GET – prvky formulárov zaslaných metódou GET

  • C. 

   $_SET - prvy formulárov prijatých metódou SET

  • D. 

   $_POST – prvky formulárov zaslaných metódou POST

  • E. 

   $_REQUEST – prvky formulárov bez ohľadu na metódu

  • F. 

   $_COOKIE – zoznam Cookies

 • 9. 
  Označ ktoré príkazy fungujú správne pri nasledovnom príklade:<?php $beer = 'Heineken';?>
  • A. 

   Echo "$beer's taste is great";

  • B. 

   Echo "He drank some $beers";

  • C. 

   Echo "He drank some ${beer}s";

  • D. 

   Echo "He drank some {$beer}s";

 • 10. 
  Ktoré príkazy na vetvenie a cykly je možné použiť v PHP?
  • A. 

   if-else

  • B. 

   if-elseif

  • C. 

   switch-case-default

  • D. 

   While

  • E. 

   Do-while

  • F. 

   for

  • G. 

   Foreach

 • 11. 
  Ktoré odporúčania o príkazoch vetvenia a cyklov sú pravdivé?
  • A. 

   Elseif vetiev nemôže byť ľubovoľný počet

  • B. 

   Zátvorky používať aj keď je tam len jediný príkaz

  • C. 

   Pri case vetvení nie je nutné oddelenie príkazov príkazom break

  • D. 

   Cyklus for má pevný počet opakovaní

  • E. 

   Cyklus while nemôže byť nekonečný

  • F. 

   Cyklus féoreach slúži na iteárciu polí

  • G. 

   Cyklus do-while neprebehne aspoň raz

 • 12. 
  Označte správne tvrdenia pre nasledpvnú funkciu:function makecoffee($type = "cappuccino"){return "Making a cup of $type.\n";}
  • A. 

   Echo makecoffee; / vráti Making a cup of cappuccino.

  • B. 

   Echo makecoffee(); // vráti Making a cup of cappuccino.

  • C. 

   Echo makecoffee(null); // vráti Making a cup of .

  • D. 

   Echo makecoffee("espresso"); // vráti Making a cup of espresso.

  • E. 

   Echo makecoffee("latte"); // vráti Making a cup of latte.

 • 13. 
  Ktoré typy chýb poznáme?
  • A. 

   Syntaktické

  • B. 

   Didaktické

  • C. 

   Chyby pri behu aplikácie

  • D. 

   Spisovné

  • E. 

   Chyby logické

 • 14. 
  Označ správne definovanie viditeľnosti metód a atribútov: 
  • A. 

   Public

  • B. 

   Home

  • C. 

   Protected

  • D. 

   Packcage

  • E. 

   Private

 • 15. 
  Označ správne tvrdenia o dedičnosti v PHP:
  • A. 

   PHP dovoľuje iba jednoduché dedenie

  • B. 

   PHP dovoľuje aj viacnásobné dedenie bez použitia interface, traits

  • C. 

   Viacnásobné dedenie - interface, traits

  • D. 

   Prístup k potomkovi pomocou kľúčového slova sibling

  • E. 

   Prístup k predkovi pomocou kľúčového slova parent

 • 16. 
  Označte ktoré typy formulárových prvkov poznáme:
  • A. 

   Jednoriadkové textové vstupy

  • B. 

   Zaškrtávacie a prepínacie polia

  • C. 

   Skryté polia

  • D. 

   Výberové zoznamy

  • E. 

   Tlačidlá (odosielacie, obrázkové a reset)

  • F. 

   Odoslanie súboru

  • G. 

   Viacriadkové textové vstupy

 • 17. 
  Označte správne tvrdenia:
  • A. 

   $rest = substr("abcdef", 1); // vráti "bcdef“

  • B. 

   $rest = substr("abcdef", 1, 3); // vráti "bcd"

  • C. 

   $rest = substr("abcdef", -2); // vráti "ef"

  • D. 

   $rest = substr("abcdef", -3, 1); // vráti "d"

  • E. 

   $rest = substr("abcdef", 2, -1); // vráti "cde"

  • F. 

   $rest = substr("abcdef", -3, -1); // vráti "de"

 • 18. 
  Označte správne stavové kódy odpovedí:
  • A. 

   1XX informačné (zriedkavé)

  • B. 

   4XX chyba servera

  • C. 

   2XX úspech

  • D. 

   5XX chyba klietna

  • E. 

   3XX presmerovanie

 • 19. 
  Označte nevýhody použitia AJAX-u
  • A. 

   Nemá problémy s tlačidlom Späť

  • B. 

   Komplikovanejšie vytváranie záložiek

  • C. 

   Nie je potreba stabilného internetového pripojenia

  • D. 

   Náročnejšia správa, ladenie a testovanie

  • E. 

   Nepotrebuje JS na fungovanie

 • 20. 
  Ktoré návrhové vzory poznáme?
  • A. 

   Singleton

  • B. 

   Arraylist

  • C. 

   Adapter

  • D. 

   Iterátor

  • E. 

   Factory

 • 21. 
  Označ správne vrstvy:
  • A. 

   Prezentačná vrstva

  • B. 

   Intefacová vrstva

  • C. 

   Logická vrstva

  • D. 

   Aplikačná vrstva

  • E. 

   Dátová vrstva

 • 22. 
  Označ základné časti MVC:
  • A. 

   Model

  • B. 

   Presenter

  • C. 

   View

  • D. 

   Framework

  • E. 

   Controler

 • 23. 
  Označ základné časti MVP:
  • A. 

   Model

  • B. 

   Presenter

  • C. 

   View

  • D. 

   Framework

  • E. 

   Controler

 • 24. 
  Označ základné časti frameworku:
  • A. 

   Bootloader

  • B. 

   View

  • C. 

   Router

  • D. 

   Controller

  • E. 

   Model

 • 25. 
  CSS trieda môže byť použíta v HTML
  • A. 

   Iba v div tagoch

  • B. 

   Iba raz v jednom objekte

  • C. 

   Iba raz v rovnakom tagu, v rôznych tagoch viac krát

  • D. 

   Viac krát bez ohľadu na tag

  • E. 

   Viac krát ale iba v elemente s rovnakým tagom