Povratna Sprega IMA Značenje Kada Je

281 Questions | Total Attempts: 230

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Povratna Sprega IMA Značenje Kada Je

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kod koda ponavljanja verovatnoca pogresnog dekodovanja tezi nuli kada
  • A. 

   Smanjujemo broj ponavljanja(a samim tim i duzine kodnih reci)

  • B. 

   Povecavamo broj ponavljanja (a samim tim i dužine kodnih reči)

 • 2. 
  Ukoliko primenimo kod ponavljanja, dovoljno velik broj ponavljanja:  
  • A. 

   U stanju smo da kompenzujemo gubitke usled šumova na kanalu do mere koja je definisana kapacitetom kanala

  • B. 

   U stanju smo da kompenzujemo gubitke usled šumova na kanalu do proizvoljne mere

 • 3. 
  Brzina koda sa ponavljanjem je (n- broj ponavljanja):  
  • A. 

   2^n

  • B. 

   1*n

  • C. 

   1/n

 • 4. 
  Ukoliko kod koda ponavljanja, konstantno uvecavamo n
  • A. 

   Brzina prenosa postaje neprihvatljiva

  • B. 

   Brzina prenosa ostaje prihvatljiva

 • 5. 
  Ako je kapacitet jednog DMC, C=0.25 bita za prenos poruka BSS izvora. Ako se prenos vrši brzinom R=0.5, tada dobijamo grešku najmanje 11%, što znači:  
  • A. 

   Da ce najmanje 11% bita biti pogrešno dekodovano bez obzira kakav kod koristili za ispravljanje gresaka

  • B. 

   Da ce najmanje 11% bita biti pogrešno dekodovano ako ne koristimo kod za ispravljanje grešaka

 • 6. 
  Povratna sprega ima značenje kada je:  
  • A. 

   R vece od C

  • B. 

   R manje od C

  • C. 

   R

  • D. 

   R=C

 • 7. 
  Upotrebom povratne spege, u slučaju kada je R manje od C: 
  • A. 

   Ne pomaže kodovanju i dekodovanju samim tim nemamo kontrolu nad greškom

  • B. 

   Pojednostavljuje kodovanje i dekodovanje i omogućava postizanje željene greške dekodovanja

 • 8. 
  • A. 

   Bez upotrebe povratne sprege

  • B. 

   Sa upotrebom povratne sprege

 • 9. 
  Ako je R<C sigurni smo da postoji kod:  
  • A. 

   čija je greška dekodovanja bita Pb uvek ista.

  • B. 

   čija je greška dekodovanja bita Pb po zelji mala.

 • 10. 
  Šenon je svojim radom „A mathematical theory of communication“ iz 1948 objasnio ako je brzina ispod kapaciteta kanala: 
  • A. 

   Povecanje pouzdanosti prenosa se ne može u potpunosti ostvariti konstrukcijom kompleksniji sistema kodovanja i dekodovanja, bez promene odnos signal/šum

  • B. 

   Povećanje pouzdanosti prenosa se može u potpunosti ostvariti konstrukcijom kompleksnijih sistema kodovanja i dekodovanja, bez potrebe da se menja odnos signal/šum.

 • 11. 
  Cilj teorije kodovanja je dizajniranje: 
  • A. 

   Efikasnih zaštitnih kodova

  • B. 

   Kodova što manje brzine da bi se smanjio procenat grešaka i pojednostavilo dekodovanje

  • C. 

   Kodova što veće brzine i što manje greške dekodovanja.

 • 12. 
  Kada se jedna kodna reč Zi prenosi po nekom kanalu sa šumovima i na izlazu kanala primi Z’, tada se odgovarajuca greška u prenosu dobija kao: 
  • A. 

   Zbir e = Z’ + Zi

  • B. 

   Razlika e = Zi - Z’

  • C. 

   Razlika e=Z’-Zi

 • 13. 
  Ključna ideja algebarskog kodovanja je dodavanje: 
  • A. 

   Redudansne strukture u skupu kodnih reči tako da se greška može lako izraziti pomodu operacija koje definišu količinu redudanse

  • B. 

   Algebarske strukture u skupu kodnih reči tako da se greška može lako izraziti pomocu operacija koje definišu tu algebarsku strukturu

 • 14. 
  Razlike binarnih sekvenci definišu se preko: 
  • A. 

   XOR

  • B. 

   AND-XOR

  • C. 

   AND

  • D. 

   IF

 • 15. 
  Rezultat 11011-01101
  • A. 

   10110

  • B. 

   10001

  • C. 

   01101

  • D. 

   00011

 • 16. 
  D-arni blok kod duzine n je:
  • A. 

   Pun podskup vektorskog prostora n-torki GF(D)^n

  • B. 

   Prazan skup vektorskog prostora n-torki GF(D)^n

 • 17. 
  Koji od navedenih skupova pripada blok kodu: 
  • A. 

   {1000,1011,1010,111}

  • B. 

   {1101,0110,1110}

 • 18. 
  Ukoliko kodne reci nisu iste duzine
  • A. 

   Ne radi se o blok kodu

  • B. 

   Radi se o blok kodu

 • 19. 
  Hemingovo rastojanje između dve kodne reči predstavlja: 
  • A. 

   Nijedan od odgovora

  • B. 

   Broj simbola(pozicija) u kojima se te dve kodne reci razlikuju

  • C. 

   Broj pozicija oznacene sa nulom

 • 20. 
  Hemingovo rastojanje izmedju 1010 i 0101:
  • A. 

   6

  • B. 

   0

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 21. 
  Hemingovo rastojanje izmedju 1010 i 11101 je
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   Nije definisano

  • D. 

   5

 • 22. 
  Hemingovo rastojanje zadovoljava 3 aksioma metrickog rastojanja
  • A. 

   Geometrija

  • B. 

   Simetrija

  • C. 

   Jedinicno rastojanje

  • D. 

   Nulto rastojanje

  • E. 

   Jednakost trougla

  • F. 

   Nejednakost trougla

 • 23. 
  Tezina jedne kodne reci jednaka je:
  • A. 

   Broju ne nultih simbola u toj reci

  • B. 

   Broju nultih pozicija u toj reci

 • 24. 
  Tezina reci 0001000 je
  • A. 

   6

  • B. 

   1

  • C. 

   3

  • D. 

   7

 • 25. 
  Hemingovo rastojanje dve kodne reci jednako je tezini njihove razlike
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

Back to Top Back to top