Miller MCQ

17 Questions

Settings
Please wait...
Miller MCQ

.


Questions and Answers
 • 1. 
  در مورد آناتومی نوروموسکولار کدام مورد زیر صحیح است؟
  • A. 

   هر رشته عضله توسط ۵ الی ۱۰ آکسون عصب دهی میشود

  • B. 

   در عضلات slow-twitch انتهاهای عصبی بزرگتر و پیچیده تر از عضلات fast-twitch هستند

  • C. 

   واحد حرکتی عضلات خارج چشمی فیبرهای عضلانی بیشتری دارند

  • D. 

   عرض شکاف سیناپتیک ۲۰ الی ۵۰ نانومتر است

  • E. 

   استیل کولین استراز در کبد سنتز میشود و به شکاف سیناپتیک منتقل میگردد

 • 2. 
  مقدار مایع نگهدارنده برای یک بیمار ۸۰ کیلوئی چند میلی لیتر است؟
  • A. 

   ۲۴۰۰

  • B. 

   ۲۶۴۰

  • C. 

   ۲۸۸۰

  • D. 

   ۳۰۰۰

  • E. 

   ۴۸۰۰

 • 3. 
  تجویز همزمان کدام محلول زیر همراه با پک سل صحیح نیست؟
  • A. 

   نرمال سالین

  • B. 

   رینگر لاکتات

  • C. 

   پلاسمالایت

  • D. 

   قندی ۵ درصد

  • E. 

   یک دوم / یک دوم

 • 4. 
  در بیمار دیابتیک برای تامین نیاز پایه انرژی، برای جلوگیری از کاهش توده عضلانی، جلوگیری از هیپوگلیسمی ناشی از تجویز انسولین، مناسترین میزان انفوزیون محلول قندی ۵٪ چند میلی لیتر در ساعت است؟
  • A. 

   ۵۰

  • B. 

   ۱۴۰

  • C. 

   ۱۷۵

  • D. 

   ۲۰۰

  • E. 

   ۲۸۰

 • 5. 
  بخاطر بروز مشکلات تجهیزاتی عمل جراحی بیماری به مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت به تعویق می افتد. لازم است که بیمار طی این مدت ناشتا باقی بماند. وزن وی ۶۰ کیلوگرم است و از مایع عقب نیست. مناسب ترین دستور مایع درمانی نگهدانده در طول مدت زمان ناشتای این بیمار کدام مورد زیر است؟
  • A. 

   نرمال سالین ۱۰۰ سی سی در ساعت

  • B. 

   نیم نرمال ۱۰۰ سی سی در ساعت + ۲۰ میلی اکی والان پتاسیم در هر لیتر

  • C. 

   رینگر لاکتات ۱۰۰ ۱۰۰ سی سی در ساعت

  • D. 

   قندی ۵٪ ۱۰۰ سی سی در ساعت + ۲۰ میلی اکی والان پتاسیم در هر لیتر

  • E. 

   یک دوم / یک دوم  ۱۰۰ سی سی در ساعت + ۲۰ میلی اکی والان پتاسیم در هر لیتر

 • 6. 
  مزیت محلول کولوئید مانند هیدروکسی اتیل استارچ در مقایسه با محلول کریستالوئید مانند رینگر لاکتات کدام مورد زیر است؟
  • A. 

   کاهش ادم بافتی

  • B. 

   کاهش مورتالیتی

  • C. 

   کاهش واکنش آنافیلاکتیک

  • D. 

   کاهش عیب انعقادی

  • E. 

   کاهش گرفتاری کلیه

 • 7. 
  کدام مورد زیر دلیل طولانی شدن اثر دارو در بیمار سیروتیک می باشد؟
  • A. 

   افزایش باند شدن به پروتئین های پلاسما

  • B. 

   افزایش متابولیسم هپاتوسیت

  • C. 

   کاهش آب بدن

  • D. 

   وجود شنت پورتوسیستمیک

  • E. 

   افزایش جریان خون کبد

 • 8. 
  مردی ۴۰ ساله با سابقه افسردگی و درمان با فلوکستین تحت عمل لامینکتومی قرار میگیرد. برای بی دردی بعد از عمل وی کدام داروی زیر مناسب است؟
  • A. 

   فنتانیل

  • B. 

   آلفنتانیل

  • C. 

   سوفنتانیل

  • D. 

   متادون

  • E. 

   هیدرومورفون

 • 9. 
  میدانیم که هوشبرهای استنشاقی سبب کاهش جریان خون کلی کبد میگردند. کلیرانس کبدی کدام داروی زیر تحت تاثیر این کاهش جریان خون کبدی قرار نمی گیرد؟
  • A. 

   فنتانیل

  • B. 

   مرفین

  • C. 

   پروپوفول

  • D. 

   میدازولام

  • E. 

   دیازپام

 • 10. 
  هالوتان، دس فلوران، ایزوفلوران، و سووفلوران چه تاثیری بر روی جریان خون (CBF) و متابولیسم مغز دارند؟
  • A. 

   افزایش CBF و کاهش متابولیسم

  • B. 

   افزایش CBF بدون تاثیر روی متابولیسم

  • C. 

   کاهش CBF و کاهش متابولیسم

  • D. 

   کاهش CBF بدون تاثیر روی متابولیسم

  • E. 

   کاهش CBF و افزایش متابولیسم

 • 11. 
  کدام هوشبر تبخیری زیر بیشتر از بقیه، میوکارد را به آثار آریتموژنیک اپی نفرین حساس می کند؟
  • A. 

   دس فلوران

  • B. 

   انفلوران

  • C. 

   هالوتان

  • D. 

   ایزوفلوران

  • E. 

   سووفلوران

 • 12. 
  N2O سبب کدام تاثیر زیر بر روی سیستم اعصاب مرکزی می شود؟
  • A. 

   کاهش جریان خون مغز

  • B. 

   کاهش حجم خون مغز

  • C. 

   عدم پاسخ عروق به CO2

  • D. 

   کاهش فشار داخل جمجمه

  • E. 

   افزایش میزان متابولیسم مغز

 • 13. 
  در مورد تاثیر هوشبرهای استنشاقی بر روی سیستم قلبی عروقی کدام مورد زیر صحیح است؟
  • A. 

   دس فلوران بیشترین اثر اینوتروپ منفی را دارد

  • B. 

   یک MAC هالوتان سبب تاکی کاردی میشود

  • C. 

   N2O تاثیری بر روی انقباض پذیری میوکارد ندارد

  • D. 

   ایزوفلوران سبب افزایش رفلکسی در ضریان قلب می شود

  • E. 

   سووفلوران کاهش مقاومت عروق بیشتری نسبت به ایزوفلوران می دهد

 • 14. 
  بیشترین تشدید بلوک نوروموسکولار با کدام هوشبر استنشاقی زیر دیده میشود؟
  • A. 

   دس فلوران

  • B. 

   هالوتان

  • C. 

   ایزوفلوران

  • D. 

   N2O

  • E. 

   سووفلوران

 • 15. 
  کمترین میزان متابولیسم مربوط به کدام هوشبر استنشاقی زیر است؟
  • A. 

   دس فلوران

  • B. 

   هالوتان

  • C. 

   ایزوفلوران

  • D. 

   N2O

  • E. 

   سووفلوران

 • 16. 
  کدام مخدر زیر هیدروفیلیک تر از بقیه است؟
  • A. 

   مرفین

  • B. 

   فنتانیل

  • C. 

   کدئین

  • D. 

   متادون

  • E. 

   هروئین

 • 17. 
  تشدید و طولانی شدن اثر مرفین در نارسائی کلیه بخاطر کدام ماده زیر است؟
  • A. 

   Morphine-3-glucuronide

  • B. 

   Morphine-6-glucuronide

  • C. 

   Morphine-3,6-diglucuronide

  • D. 

   Normorphine

  • E. 

   خود مرفین