Audito Egzaminas

15 Questions | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Audito Egzaminas

Sveiki atvykę į pirmąjį audito egzaminą! Šiandien ne tik Valstybės kontrolės auditoriai, bet ir Jūs turite galimybę pasitikrinti, ką žinote apie auditą. Egzaminą sudaro 15 klausimų, kuriems atsakyti turėsite 30 min. Baigę egzaminą, ekrane matysite savo rezultatus. Teisingus atsakymus paskelbsime gegužės 11 d. Ir atsiųsime Jūsų nurodytu el. Paštu. Greičiausiai teisingai į visus klausimus atsakiusiojo laukia specialus pr


Questions and Answers
 • 1. 
  Viešojo sektoriaus auditas gali būti apibūdintas kaip sistemiškas procesas, kurio metu:
  • A. 

   Objektyviai renkami ir vertinami įrodymai, padedantys nustatyti informacijos arba faktinių aplinkybių neatitikties nustatytiems kriterijams kaltininkus

  • B. 

   Objektyviai renkami ir vertinami įrodymai, padedantys nustatyti, ar informacija arba faktinės aplinkybės atitinka nustatytus kriterijus

  • C. 

   Renkama informacija arba faktinės aplinkybės, kurių pagrindu daromos įžvalgos apie sritį

 • 2. 
  Auditorius, siekdamas būti etiškas ir nepriklausomas, privalo:
  • A. 

   Būti susipažinęs su profesiniu etikos kodeksu

  • B. 

   Pagal standartų reikalavimus laikyti institucijoje organizuojamą etikos kodekso egzaminą

  • C. 

   Išmanyti profesinį etikos kodeksą ir jo principus taikyti praktikoje

 • 3. 
  Kas laikytina auditoriaus profesiniu skepticizmu:
  • A. 

   Gavęs informaciją iš audituojamo subjekto auditorius abejoja dėl jos patikimumo ir visais atvejais prašo pateikti dokumentų originalus ar patvirtintas jų kopijas.

  • B. 

   Vertindamas įrodymų tinkamumą ir pakankamumą, auditorius išlieka nešališkas, budrus ir remiasi turimais faktais.

  • C. 

   Gavęs informaciją iš audituojamo subjekto auditorius neabejoja dėl jos patikimumo, nes visais atvejais laiko, jog audituojamas subjektas atsakingas už informacijos tinkamumą.

 • 4. 
  Profesinis sprendimas (pažymėti visus tinkamus variantus):
  • A. 

   Priimamas, kai reikia apsispręsti dėl tinkamos veiksmų krypties

  • B. 

   Leidžia manyti, kad audito metu būtina naudotis kolektyviomis žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi

  • C. 

   Priimamas, kai reikia nustatyti reikšmingumą ir padaryti išvadą dėl audito srities informacijos

  • D. 

   Turi būti dokumentuotas

  • E. 

   Toks principas, kuriuo vadovaudamasis turėtų dirbti profesionalus auditorius

  • F. 

   Turi leisti auditoriui išlikti nepriklausomam, kad jo ataskaitos būtų nešališkos

 • 5. 
  Audito institucijos kokybės kontrolės sistemą sudaro šie elementai (pažymėkite visus teisingus atsakymus):
  • A. 

   Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybę

  • B. 

   Atitinkami etikos reikalavimai

  • C. 

   žmogiškieji ištekliai

  • D. 

   Motyvacijos priemonės

  • E. 

   Audito ir kitų užduočių atlikimas

  • F. 

   Socialinės atsakomybės įsipareigojimai

  • G. 

   Stebėsena

  • H. 

   Komunikacijos politika

 • 6. 
  Auditorius, laikydamasis reikalavimų dėl pareigos ir atsakomybės (pasirinkti neteisingą atsakymą):
  • A. 

   Privalo laikytis visų konfidencialumo reikalavimų

  • B. 

   Turėtų aptarti su audituojamu subjektu preliminarius pastebėjimus, siekdamas įsitikinti jų pagrįstumu

  • C. 

   Siekdamas išlikti nepriklausomas, gali neatsižvelgti į vidinės peržiūros pastabas dėl įrodymų pagrįstumo ar jų trūkumo

  • D. 

   Vertindamas įrodymus turi būti objektyvus, sąžiningas ir nešališkas

 • 7. 
  Ar auditorius atsako už pasitelktų ekspertų ar kitų auditorių darbą ?
  • A. 

   Ne, tik pasitelkti ekspertai ar kiti auditoriai atsako už jų atliktą darbą ir padarytas išvadas.

  • B. 

   Taip, auditorius, pasitelkęs ekspertą ar kitą auditorių, atsako už galutines išvadas.

  • C. 

   Taip, tačiau tik už tas pasitelktų ekspertų ar kitų auditorių padarytas išvadas, kurios patvirtina jo išvadas.

 • 8. 
  Kurie teiginiai apie audito riziką teisingi (pažymėti visus tinkamus variantus):
  • A. 

   Auditas turi būti planuojamas taip, kad audito rizika sumažėtų iki priimtino žemo lygio.

  • B. 

   Auditorius turėtų nepaisydamas audito apribojimų atlikti kuo daugiau audito procedūrų, siekdamas gauti absoliutų užtikrinimą dėl audito srities būklės.

  • C. 

   Auditoriai turėtų valdyti riziką, kad gali būti parengta netinkama ir audito aplinkybių neatitinkanti audito ataskaita.

  • D. 

   Siekdamas sumažinti arba kontroliuoti netinkamų išvadų padarymo riziką, auditorius turi vykdyti atitinkamas audito procedūras.

  • E. 

   Auditorius turi į audito planą/strategiją įtraukti tik su vadovybe suderintas audito srities rizikas.

 • 9. 
  Ar auditorius taiko reikšmingumo principą audito metu?
  • A. 

   Taip, bet tik spręsdamas, kurios sritys pagal finansinę išraišką yra reikšmingos.

  • B. 

   Taip, viso audito metu priimdamas profesinį sprendimą.

  • C. 

   Ne, profesiniam sprendimui priimti nereikalingas dalyko apsvarstymas pagal aplinkybes.

  • D. 

   Taip, bet taikoma tik finansinių ataskaitų audite.

 • 10. 
  Auditorius kuria konstruktyvius santykius su audituojamu subjektu : 
  • A. 

   Informuodamas audituojamą subjektą apie svarbiausius audito aspektus viso audito metu: audito tikslus, apimtį, laiką, tarpinius ir galutinius audito rezultatus.

  • B. 

   Užmegzdamas familiarius santykius su audituojamo subjekto darbuotojais.

  • C. 

   Informuodamas audituojamą subjektą apie audito tikslus audito pradžioje ir audito rezultatus audito pabaigoje.

 • 11. 
  Siekdamas užtikrinti, kad auditas bus atliekamas efektyviai, auditorius planuodamas auditą turėtų (pažymėti visus tinkamus variantus):
  • A. 

   Nustatyti, ką norima pasiekti auditu

  • B. 

   Apibrėžti procedūrų, kurios bus naudojamos audito įrodymams rinkti, pobūdį ir apimtį

  • C. 

   įvertinti audito atlikimo laiką, apimtį ir neplanuoti atostogų ataskaitos rengimo laikotarpiu

  • D. 

   Pasirinkti audito kriterijus, kuriais bus vertinama audito sritis

  • E. 

   Suderinti audito klausimus su audituojamu subjektu

  • F. 

   Nustatyti su audito tikslais susijusią apgaulės riziką

 • 12. 
  Audito įrodymai bus tinkami ir pakankami, jei:
  • A. 

   Auditorius priėmė profesinį sprendimą atsižvelgdamas į apklausos rezultatus

  • B. 

   Nustatyti dalykai leidžia padaryti objektyvias ir pagrįstas išvadas

  • C. 

   El. įrašai buvo surinkti iš audituojamo subjekto duomenų bazės

  • D. 

   Audituojamas subjektas neturi pastabų dėl padarytų išvadų

 • 13. 
  Audito institucija turi stebėti veiksmus po audito, kurių ėmėsi audituojamas subjektas reaguodamas į audito ataskaitoje pateiktus dalykus, nes:
  • A. 

   Turi atsiskaityti suinteresuotoms šalims apie audito poveikį

  • B. 

   Turi valdyti aktualią informaciją, kad atitiktų visuomenės ir žiniasklaidos lūkesčius

  • C. 

   Turi įsitikinti, kad audituojamo subjekto veiksmai pakankami ir tinkamai išspręsti audito ataskaitoje įvardyti klausimai

  • D. 

   Turi atlikti audito srities rizikos įvertinimą ir prireikus kreiptis į teisėsaugą

 • 14. 
  Pažymėkite vieną audito įrodymų rinkimo metodą, užtikrinantį mažiausią patikimumą:
  • A. 

   Dokumentų tikrinimas

  • B. 

   Trečiųjų šalių patvirtinimas

  • C. 

   Audituojamo subjekto darbuotojų apklausa

  • D. 

   Analitinės procedūros

  • E. 

   Proceso stebėjimas